Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Peter Zumthor
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939)
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Method of valorisation of roadside sacral objects [Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Small roadside sacral structures in Borzechów Commune (Lublin Region) and their dendroflora [Małe przydrożne obiekty sakralne w gminie Borzechów (województwo lubelskie) i ich dendroflora]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Roślinność naturalna zastosowana w ekstensywnym ogrodzie na dachu Tarasów Zamkowych w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Współczesne problem parków Lubelszczyzny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Zieleń jako element podnoszący atrakcyjność i jakość przestrzeni publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Atrakcyjność wizualna ciągów pieszych w miastach
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Opactwo cysterskie w Cârța na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykahistorianauki o sztuce
mgr Natalia Woszuk
Dworce kolejowe magistrali węglowej – projekty konkursowe i realizacje
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistyka
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Architektura modernizmu w Lublinie. Zabytek czy przeżytek?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykanauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Symboliczno-teologiczna wymowa chrześcijańskiego ołtarza w kontekście przeobrażeń jego formy i umiejscowienia, w świetle pism i dokumentów Kościoła
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykanauki o kulturze i religiinauki o sztuce
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Współczesne problemy zabytkowych parków Lubelszczyzny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
mgr inż. Paweł Adamiec
Sacrum w krajobrazie a krajobraz sakralny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Ks. dr hab. Jacek Łapiński prof. KUL
Wpływ rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Characteristics and health conditions of the lindens (Tilia sp.) in alleys layout of Naleczowska street in Lublin [Stan zdrowotny lipowej alei przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Nowa architektura w krajobrazie kulturowym Gdańska, 1945 – 2015
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
architektura i urbanistyka
dr hab. Marcin Gawlicki prof. KUL
Wpływ rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Możliwość uprawy bioty wschodniej [Platycladus orientalis (L.) Franco] na terenach zieleni miast wschodniej Polski na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Issues in adapting post-industrial architecture in the context of the relations with natural and cultural environment. Case study [Zagadnienia adaptacji architektury poprzemysłowej w kontekście relacji ze środowiskiem naturalnym i kulturowym – studium przypadku]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistyka
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Characteristics and health conditions of the linden trees (Tilia sp.) in the avenue layout of Nałęczowska street in Lublin [Charakterystyka i stan zdrowotny lip (Tilia sp.) w układzie alejowym przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr Joanna Renda
Ogrody kieszonkowe, czasowe – nowa forma zagospodarowania rekreacyjnego terenów przyulicznych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistyka
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Możliwość uprawy bioty wschodniej [Platycladus orientalis (L.) Franco]na terenach zieleni miast wschodniej Polski na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr Joanna Renda
Projekty przebudowy dróg jako zagrożenie dla zieleni przyulicznej na przykładzie Alei Racławickich w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennainżynieria lądowa i transport
dr inż. Jan Kamiński
Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwosztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
mgr inż. Paweł Adamiec
Między tradycją i modernizmem. Architektura szkół lubelskich okresu międzywojnia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykanauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Gdańsk na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO – 20 lat starań i niewykorzystanych szans
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistyka
dr hab. Marcin Gawlicki prof. KUL
Tożsamość i tradycja – niezbywalne wartości przestrzeni miejskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykanauki o sztuce
S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37647 zweryfikowanych pozycji.