Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Miejsce pamięci jako przestrzeń zaangażowania. Uwagi o koncepcji ideowo-artystycznej Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Signs of music, intertextuality and narrative strategy. Cultural semiotics and 19th-century funeral music: the case of Karol Kurpiński’s Elegia na śmierć Tadeusza Kościuszki [Elegy on the Death of Tadeusz Kościuszko] [Signs of music, intertextuality and narrative strategy. Cultural semiotics and 19th-century funeral music: the case of Karol Kurpiński’s Elegia na śmierć Tadeusza Kościuszki [Elegy on the Death of Tadeusz Kościuszko]]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Małgorzata Gamrat
Art and Artists in City Space. Political and Economic Conditions of Art-based Revitalisation / Gentrification in Poland in both the Communist and Neo-liberal Reality: Elbląg Biennale of Spatial Forms and Gdańsk Shipyard case studies [Sztuka i artyści w przestrzeni miasta. Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania rewitalizacji / gentryfikacji w Polsce komunistycznej i wolnorynkowej. Przypadek Biennale Form Przestrzennych w Elblągu i Stoczni Gdańskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Tapiserie z wyprawy ślubnej królowej Bony Sforza d'Aragona
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Agnieszka Bender
Propozycje inkulturacji w muzyce liturgicznej w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Portrety i autoportrety księżnej Zofii z Branickich Odescalchi
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Agnieszka Bender
O wizualizacji konfliktu politycznego z połowy XVIII wieku. Sprawa podziału ordynacji ostrogskiej w dekoracjach okazjonalnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Organy w historii kościoła Bernardynów
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Telesfor Szpadkowski – kilka przyczynków do biografii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Tam i z powrotem, czyli o okładce albumu „Ummagumma” Pink Floyd
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Cyprian Norwid: katalog prac plastycznych, t. V. Prace luźne 3
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Zasłony w kościołach wczesnochrześcijańskich w IV-VI w. – zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
Wielopiętrowe zabawy z czasem. Działania rysunkowe Jarosława Kozłowskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Anna Dzierżyc-Horniak
Organy - jeden z przejawów świetności szydłowieckiej fary
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
“Eingetauscht gegen Dubletten vom Kgl. Kunstgewerbemuseum in Berlin” – textiles from the Carl Schmidt’s collection in the Jagiellonian University Museum in Cracow*
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
A Nineteenth-Century Processional from the Archive of Bonifratres in Cracow (Kraków). A Contribution to Research into Latin Monody [ XIX- wieczny procesjonal z Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie – źródło do badań monodii łacińskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Emisariusze dziadowskiej tradycji – lirnicy i ich repertuar pieśniowy w Polsce ostatnich dekad
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Tomasz Rokosz
Czy warto zajmować się badaniem zabytkowych tkanin?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Agnieszka Bender
Emisariusze dziadowskiej tradycji – z problematyki lirniczej – przeszłość i teraźniejszość
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Tomasz Rokosz
Konkurs na budowę organów w Krynicy-Zdroju w latach 1892-1894
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
List Apostolski Duodecimum Saeculum Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Tysiąc Dwusetnej Rocznicy Soboru Nicejskiego II. Miejsce Ikony w wierze i rozumieniu św. Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
In hoc signo vinces. O meandrach tradycji ikonograficznej w sztuce nowożytnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Aneta Kramiszewska
Klasyczne i nieklasyczne wizualizacje ciała ludzkiego w średniowiecznej plastyce. Poznawcze i artystyczne aspekty w wyobrażaniu cielesności i duchowości. złożony do serii wydawniczej Obrazy i Poznanie , pod redakcją Macieja Teodora Kociuby, Tom III, Obraz między sacrum i profanum. Red. Maciej Teodor Kociuba, Wydawnictwo UMCS Lublin 2020 - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Ikonografia św. Judy Tadeusza w sztuce europejskiej i polskiej, złożony do książki „Święty Juda Tadeusz w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej o dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020. - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Przyroda realna – przyroda idealna. Antropologiczny kontekst wizualizacji przyrody w malarstwie średniowiecznym, [w:] Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza, red. Prof. Maciej Kociuba, dr Krzysztof Rojek, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, Lublin 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Znaczenia ‘sukienek’ dla Maryi i Jezusa jako wotum i jako uzmysłowienie piękna transcendentnego, [w:] Jasna Góra - skarbiec kultury europejskiej i polskiej, red. Ewelina Dziekońska-Chudy, Częstochowa 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Charyty w recepcji sztuki średniowiecznej wizualizacja piękna dobra i prawdy, [w:] Charyty, radość, wdzięk optymizm w literaturze i sztuce, red. prof. Maria Korytkowska, Universitas, Kraków 2020 - artykuł złożony dod druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Wiedeńska Kunstgewerbeschule i uczniowie z ziem dawnej Rzeczypospolitej w latach 1868-1914. Zarys problematyki
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
The Viennese Kunstgewerbeschule and the students from the Polish-Lithuanian Commonwealth in the years 1868-1914. An overview [ Wiedeńska Kunstgewerbeschule i uczniowie z ziem dawnej Rzeczypospolitej- zarys problematyki (1868-1914)]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Polscy artyści i Wiener Secession 1898-1919 ( Konteksty-Wystawy-Generacje)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39480 zweryfikowanych pozycji.