Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Romańska rzeźba Marii z Dzieciątkiem z Goźlic – zarys historyczno-stylistyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
mgr Kinga Próchniak
Karmelitańskie obrazy z kościoła pw. Józefa Oblubieńca w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr hab. Irena Rolska prof. KUL
Greckie i łacińskie warianty Piety. Pieta z Konopnicy w Muzeum Narodowym w Poznaniu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, t. III: Prace w albumach 3. Prace luźne 1
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Edyta Chlebowska
Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Pawlak Ireneusz Jakub
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Ścibor Józef
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Pontificale Plocense z XII wieku jako źródło do badań monodii gregoriańskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Opactwo cysterskie w Cârța na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykahistorianauki o sztuce
mgr Natalia Woszuk
Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Marek Bebak
Kamienne alegorie. O wierszach Zbigniewa Herberta inspirowanych twórczością rzeźbiarską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwonauki o sztuce
dr Małgorzata Peroń
Nowości wydawnicze
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Monodia liturgiczna jako przedmiot badań muzykologicznych - próba syntezy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II w świetle opracowania Dolores Moniki Nowak PDDM
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Psalmodia w Pontificale Plocense z XII wieku jako istotne kryterium identyfikacji proweniencji źródeł liturgiczno-muzycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
España juega con negras. Zermeño y la nomenclatura defensiva de San Fernando de figuras como alegoría ajedrecística [Hiszpania bawi się czarnymi. Zermeño i defensywna nomenklatura San Fernando jako alegoria szachowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki o sztuce
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Light and Luminosity in Early Medieval Mosaics on the Example of the Representation of the Last Judgement on the West Wall of Torcello’s Basilica [Światlo i jasność we wczesnośredniowiecznych mozaikach na przykładzie "Sądu Ostatecznego" na zachodniej ścianie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Torcello]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Jarosław Kapuściński
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Miłosz Magin
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
“Xaire 'Orpheu!". Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins [“Xaire 'Orpheu!”. Perception of a mystery: the images of the myth of Orpheus on ancient coins]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Michał Kondracki
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Michał Talma-Sutt
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
Piotr Moss
Hasło w leksykonie
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Kinga Krzymowska-Szacoń
50 lat działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
historianauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Pokazy curiosów w Lublinie przełomu XIX i XX wieku. „Kultura atrakcji” czy popularyzacja wiedzy?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Krzysztof Gombin
Architektura modernizmu w Lublinie. Zabytek czy przeżytek?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykanauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Una stele di Orfeo. Il monumento funerario di Marco Valerio Vero a Poetovio (Ptuj, Slovenia) [F. Ceci, A. Krauze-Kołodziej, A. Nestorovic, Una stele di Orfeo. Il monumento funerario di Marco Valerio Vero a Poetovio (Ptuj, Slovenia), [in:] Ad ripam fluminis Danuvi. Papers of the 3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces. Vienna, 11th–14th November 2015, "TYCHE Supplementbände" 2018 (ISBN 978-3-902976-93-2)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Organy ćwiczeniowe Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Historia i stan obecny
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr Andrzej Gładysz
Kultura plastyczna w galicyjskiej edukacji a herbartyzm w prowincjonalnych szkołach średnich imperium – zarys problematyki problematyki, [w:] Szkolne podręczniki do nauki historii w Galicji, pod red. J. Jakutowicz, Polska Akademia Nauk / Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń 2018, s. 101-118
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Bildnerische Erziehung im galizischen Bildungswesen und der Herbartianismus an Mittelschulen in den Ländern der Habsburgermonarchie [Kultura plastyczna w galicyjskiej edukacji a herbartyzm w prowincjonalnych szkołach średnich imperium Habsburgów – zarys problematyki ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki o sztuce
dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33859 zweryfikowanych pozycji.