Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Division and Structure of “David’s Compositions” (11Q5) [Podział i struktura tekstu „Kompozycji Dawidowych” (11Q5)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr Marcin Biegas
„Кресова балагулка” – легкі розмови про важкі справи [„Kresowa bałagułka” – lekkie rozmowy o ważkich sprawach]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
The Light-Life Movement in Poland Under the Communists [Ruch Światło-Życie w Polsce w okresie komunistycznym]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historianauki o kulturze i religii
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
When Life’s Purpose, Mission and Future are Gone, Let us Dream! [Kiedy cel życia, misja i przyszłość zostały utracone, marzmy!]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologicznepsychologia
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Werbiści Katedry Religiologii i Misjologii w służbie nauki w Polsce i na świecie
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Transformations of Religiosity during the SARS-CoV-2 Pandemic—On the Example of Catholic Religious Practices of Polish Students [Przemiany religijności podczas pandemii SARS-CoV-2 — na przykładzie katolickich praktyk religijnych polskich studentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologicznepedagogika
Ks. dr Dariusz Piasecki
Jacek Kucharski, Magdala i Maria Magdalena. Studium historyczne i egzegetyczno-teologiczne, „Rozprawy i Studia Biblijne 55”, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2021, ss. 655.
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
archeologiahistorianauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
Kulturowe absurdy rewolucji postmarksistowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
filozofianauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Robert Ptaszek
Parafie unickiej diecezji przemyskiej w starostwie spiskim w opisie wizytacyjnym z 1740 r.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Andrzej Gil
In the Pursuit of Degrowth. Reformed Churches’ Theological Critique of Capitalism. [W poszukiwaniu „postwzrostu”. Teologiczna krytyka kapitalizmu ze strony Kościołów reformowanych.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
The Validity of Prayer Importance Scale (PIS) [Trafność Skali Ważności Modlitwy (SWM)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki socjologiczneprawo kanoniczne
dr hab. Małgorzata Tatala prof. KUL
Święty Józef w religijności i tradycji ludowej w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Marta Osuchowska. The development of the legal position of the Catholic Church in Argentina [Marta Osuchowska. Rozwój pozycji prawnej Kościoła katolickiego w Argentynie ]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historianauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki prawne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Putin's historiosophy and the Russian Church [Historiozofia Putina i Cerkiew prawosławna]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Działalność Katedry Religiologii i Misjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w promowaniu idei misyjnej Kościoła w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Od konfliktów do rzezi. Polacy i Ukraińcy na Kresach II Rzeczypospolitej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki socjologicznenauki teologiczne
dr Renata Pomarańska
Influence of Religious Faith on Economic Growth and the Environment [Wpływ wiary religijnej na ekonomię i środowisko]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Życie religijne i sakramentalne w infirmerii Szpitala Świętego Ducha w Rzymie w XVII-XVIII wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiahistorianauki medycznenauki o kulturze i religiinauki teologicznepedagogika
prof. dr hab. Marian Surdacki
Tradycyjne zawarcie małżeństwa u ludu Enga w Papui-Nowej Gwinei
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Wyosobnić (się) – czyli potwierdzić jako osobę O świadomości językowej Karola Wojtyły (św. Jana Pawła II)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Religious pedagogy in the Judaic tradition [Pedagogika religii w tradycji judaistycznej]
Hasło słownikowe
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiipedagogika
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Pedagogika religii w tradycji judaistycznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiipedagogika
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Homoseksualizm w starożytnej Mezopotamii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historianauki o kulturze i religii
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
W służbie misji. Od Maximum illud do Evangelii gaudium i Querida Amazonia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Володимир Чернюк. Новітня зброя і її вплив на довкілля згідно пророцтв Біблії і відкритих публікацій / Збірник наукових праць SCIENTIA, 26.02.2021. Volume 2. P. 34-41 (https://doi.org/10.36074/scientia-26.02.2021). [Wołodymyr Czerniuk. Najnowsze bronie i ich wpływ na środowisko według proroctw biblijnych i otwartych publikacji / Zbiór prac naukowych SCIENTIA, 26.02.2021. Volume 2. P. 34-41 (https://doi.org/10.36074/scientia-26.02.2021), (ISBN 978-1-63821-673-5) ]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
nauki o kulturze i religii
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Володимир Чернюк. Земля і її довкілля за представленням Біблії й астрономії / International scientific journal “Grail of Science”, № 2-3, April, 2021. P. 398-411. (ISSN: 2710–3056), (https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.082), (Kopernicus) [Wołodymyr Czerniuk. Ziemia i jej środowisko według prezentacji Biblii i astronomii / Międzynarodowe czasopismo naukowe „Graal of Science”, № 2-3, kwiecień 2021. S. 398-411. (ISSN: 2710-3056), (https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.082), (Kopernicus).]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
astronomianauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Geografia mentalna a Kresy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion [Zasoby osobiste i przemiana duchowa wśród uczestników walk zbrojnych na Ukrainie: pośrednicząca rola PTSD i zwrotu ku religii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religii
dr Joanna Chwaszcz
Kim są dziś Żydzi dla chrześcijan?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religii
prof. dr hab. Sławomir Żurek
Володимир Чернюк. Довготривалі трансформації Космосу і Землі за пророцтвами Біблії та прогнозами астрофізики / Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 05.02.2021. Volume 4. P. 118-124. (https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v4.29). [Wołodymyr Czerniuk. Długoterminowe przemiany Kosmosu i Ziemi zgodnie z proroctwami biblijnymi i przewidywaniami astrofizyki / Zbiór prac naukowych ΛΌГОΣ, 05.02.2021. Tom 4. str. 118-124. (https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v4.29).]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
astronomiainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o kulturze i religii
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42681 zweryfikowanych pozycji.