Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
“Beyde borghers, beyde leken, en van al de rest ghelijck, buyten geus en catholijck”. Het beeld van omgangsoecumeniciteit in de Roomsche reijs en Extractum katholicum van Joannes Stalpart van der Wiele ["Obaj mieszczanie, obaj świeccy, a poza tym bez różnicy, choć jeden to gez, a drugi - katolik". Obraz ekumenizmu kontaktów codziennych w "Podróży do Rzymu" i "Ekstrakcie katolickim" ks. Jana Stalparta van der Wiele]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Aleksander Barszczewski: uczony i poeta (W 90. rocznicę urodzin)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Spór o polską "poezję muzykalną". Królikowski - Elsner
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Liturgia Efraima. Gnoza jako odpowiedź na upadek religii
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
This intellectual world has to itself, that sometimes it becomes for the soul, what air, food and drinks are for the body” – bibliophile in exile. Literary correspondence of Gustaw Zieliński [Ten bowiem świat intelektualny ma to do siebie, że czasem tym się staje dla duszy, czym są dla ciała powietrze, pokarmy i napoje” – bibliofil na zesłaniu. Korespondencja literacka Gustawa Zielińskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Król prof. KUL
La Numancia de Cervantes: la hija de todas las literaturas [Numancia z Cervantesa. Córka wszelkiej literatury]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Skok barbarzyńcy, który poczuł Boga! – „U brzegów jazzu” Leopolda Tyrmanda
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Komunikacja nauczyciela z uczniami o różnych stylach uczenia się
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Polski dorobek naukowy Stefanii Andrusiw: badania nad literaturą ukraińską
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Anna Woźniak
Historyczne konteksty dyptyku dramatycznego "Tyrtej - Za kulisami"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Włodzimierz Toruń prof. KUL
Роль пам’яті в будуванні національної ідентичності „Країна гіркої ніжності” Володимира Лиса [Rola pamięci w tworzeniu tożsamości narodowej. Kraina gorzkiej delikatności" Wołodymyra Łysa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Polish literature and national identity : a postcolonial landscape [Polska literatura i tożsamość narodowa : krajobraz postkolonialny]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza prof. KUL
Świat wartości młodych ludzi w świetle wybranych powieści Barbary Ciwoniuk
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Wierny "Piusista"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Włodzimierz Toruń prof. KUL
"NIchts ist nur Ornament". Musik in der Prosa von Martin Mosebach ["Nic nie jest tylko ornamentem". Muzyka w prozie Martina Mosebacha ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów
Wężowe źródło Nikołaja Lebiediewa a konwencja gatunkowa slashera
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Marcin Cybulski
Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element kształcenia przyszłych nauczycieli
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Poezja i myśl w twórczości Cypriana Norwida. Kilka przybliżeń
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Włodzimierz Toruń prof. KUL
Do czego jest zdolny uczeń zdolny? Skutki fascynacji przemocą w powieści Stephena Kinga
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Literatura a religia w stanie podejrzenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Cyprian Norwid's Thoughts on Independence [Cyprian Norwid's Thoughts on Independence]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Włodzimierz Toruń prof. KUL
Dziennik pisany nocą. Vol. 2 / Gustaw Herling-Grudziński
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Kronos Witolda Gombrowicza - dziennik "najbliżej siebie"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Małgorzata Peroń
Expérience de l'enseignement de la littérature vue par un doctorant : une poignée de réflexions [Doświadczenie doktoranta z nauczania literatury : garść refleksji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Stanisław Świtlik
Wespazjan Kochowski, Ogród Panieński
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL
Ukraińskie narracje tożsamościowe. Przykład Iwana Franki i Łesi Ukrainki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Ewolucja obrazu Rosji-domu w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor prof. KUL
Αἰώνιος w literaturze helleńskiej: od Platona do Pseudo-Timajosa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Κόλασις w literaturze helleńskiej: od Tukidydesa do Pseudo-Timajosa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35946 zweryfikowanych pozycji.