Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Polish literature and national identity : a postcolonial landscape [Polska literatura i tożsamość narodowa : krajobraz postkolonialny]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Spotkanie w literaturze jako sytuacja nieoczywista
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza prof. KUL
Wężowe źródło Nikołaja Lebiediewa a konwencja gatunkowa slashera
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
literaturoznawstwosztuki filmowe i teatralne
dr hab. Marcin Cybulski
Literatura a religia w stanie podejrzenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Dziennik pisany nocą. Vol. 2 / Gustaw Herling-Grudziński
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Ukraińskie narracje tożsamościowe. Przykład Iwana Franki i Łesi Ukrainki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Ewolucja obrazu Rosji-domu w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor prof. KUL
Αἰώνιος w literaturze helleńskiej: od Platona do Pseudo-Timajosa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Κόλασις w literaturze helleńskiej: od Tukidydesa do Pseudo-Timajosa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Czas historyczny i doświadczenie. Strategia opisu przeszłości w epopei „Czerwone Koło” Aleksandra Sołżenicyna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Monika Sidor prof. KUL
Kultura Rosji w katolickim "Verbum" (1934-1939)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
„Święta, wielka i trudna robota”. Uwagi o kontekstach gatunkowych Nowego zaciągu Wacława Potockiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Agnieszka Czechowicz
Zygmunt Haupt – europejski wygnaniec
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Przypadek Colina Wilsona. Gustaw Herling-Grudziński o dwudziestowiecznym nihilizmie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
Korespondencja Zygmunta Haupta z redakcją "Tematów"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
„Auch wir sind das Volk“ . Zu Einwanderung und Ankommen in essayistischen Texten der jungen postmigrantischen Generation in Deutschland ["My także jesteśmy narodem". Imigracja i osiedlanie się jako tematy eseistyki młodego pokolenia post-migracyjnego w Niemczech]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Alkuin, Poezje (wybór)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
Ks. dr hab. Tadeusz Gacia prof. KUL
“… Порвалася нескінчена розмова”. Про дослідницькі зацікавлення Стефанії Андрусів ["...Prorvalasya neskinchena rozmova". O naukowych i badawczych zainteresowaniach prof. Stefanii Andrusiv]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Kritik des Stoizismus in Johann Michael von Loëns "Epicurische Sittenlehre die beste" (1751) [Kritik des Stoizismus in Johann Michael von Loëns "Epicurische Sittenlehre die beste (1751)"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
Od doświadczenia człowieka do miłości osoby. Osoba i relacje osobowe w twórczości literackiej Karola Wojtyły–Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Georg Friedrich Meier und das Paradigma der Menschenliebe im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur historischen Emotionsforschung [Georg Friedrich Meier i paradygmat miłości człowieka w XVIII w. Przyczynek do badań historycznych nad emocjami]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
Barbara Honigmanns neueste »kleine Erzählungen«. Zum Narrativ der Kontingenz im Roman »Georg« (2019) [Barbary Honigmann najnowsze "małe opowieści". Narratyw kontyngencji w powieści "Georg" (2019)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Stručný přehled nizozemské středověké literatury [Krótki przegląd średniowiecznej literatury niderlandzkiej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Abele spelen (ušlechtilé hry) [Abele spelen (szlachetne gry)]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Vývoj žanru ve středověku a renesanci [Rozwój gatunku w średniowieczu i renesansie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Wędrówki po "moich" czy "moich niegdyś" okolicach? – podróż sentymentalna Władysława Syrokomli po kraju dzieciństwa i młodości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
mgr Barbara Góra
Versuch über die moderne Hagiographie. Zu Martin Mosebachs Roman »21. Eine Reise ins Land der koptischen Martyrer« [Współczesna hagiografia. Powieść Martina Mosebacha »21. Eine Reise ins Land der koptischen Martyrer«]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Marek Jakubów
(Re)imagined Souths [(Re)imagined Souths]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
Szlachta kresowa w komediach obyczajowych Aleksandra Mańkowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Jarosz
W stronę teatru mistyczno-genezyjskiego. "Ksiądz Marek" Juliusza Słowackiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Jarosz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35641 zweryfikowanych pozycji.