Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Jaworniczanin w Lublinie. Osiemdziesiędziesięciojednolecie prof. dra hab. Władysława Makarskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
historiajęzykoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Podręcznik Profesora Władysława Makarskiego Baw się z nami 1 asumptem do refleksji nad materiałami dydaktycznymi w edukacji polonijnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn prof. KUL
Par N on entend ... et autres marqueurs définitoires dans les textes de loi et leurs équivalents polonais ["Par N on entend... i inne czasownikowe łączniki definicyjne w tekstach prawa oraz ich polskie ekwiwalenty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Présentation [Słowo wstępne]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
"The structural underpinnings of multifunctionality and syncretism in non-finite forms in Irish" [Strukturalne podstawy multifunkcjonalności i synkretyzmu nieosobowych form czasownikowych w języku irlandzkim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Obraz powiatu zaleszczyckiego w dawnym województwie podolskim na podstawie nazw miejscowości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Anna Czapla
Tematy prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora Władysława Makarskiego
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Anna Czapla
La présence de l’énonciateur des assertions causales dans des dissertations écrites par les étudiants de FLE [Obecność enuncjatora w stwierdzeniach przyczynowych w rozprawkach napisanych przez studentów uczących się języka francuskiego jako obcego.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Anna Kucharska
О интерсемиотической передаче комического в аудиодескрипции к советским кинокомедиям [O intersemiotycznym przekazie komizmu w audiodeskrypcji do komedii radzieckich ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Persona locum honorat! Dziewięćdziesięciolecie prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Многоязычие в современном российском кинематографе – попытка типологии [Wielojęzyczność we współczesnym kinie rosyjskim – propozycja typologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Kochankowie stepowi. O Pieśni nad pieśniami w spolszczeniu Edwarda Zwolskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
On the use of regular expressions and exact-text matching in computer-based test scoring algorithms [O wyrażeniach regularnych i wyszukiwaniu dokładnych fraz w komputerowych algorytmach sprawdzających zadania testowe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwopedagogika
dr hab. Wojciech Malec
The Beginning of the Renaissance? Philological Behaviour in Early French Pre-Universities [Początek renesansu? Zachowania filologiczne na wczesnych uniwersytetach francuskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Galewska, K.: Wtórne użycie nazw własnych na przykładzie języka polskiego, angielskiego i chińskiego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Une introduction à l'analyse des verbes polonais de perception auditive słyszeć et słuchać et leurs traductions en français [Wstęp do analizy polskich czasowników percepcji słuchowej "słyszeć" i "słuchać" oraz ich tłumaczeń na język francuski]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Un commentaire médiéval aux Métamorphoses. Le Vaticanus Latinus 1479, Livres I à V. Texte établi, introduit et annoté par Lisa Ciccone et traduit par Marylène Possamai-Pérez avec la collaboration de Prunelle Deleville (Textes littéraires du moyen âge, 56). Paris 2020 (Classiques Garnier), 942 S. [Średniowieczny komentarz do Metamorfoz. Vaticanus Latinus 1479, księgi od I do V. Tekst opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Lisa Ciccone, a przełożyła Marylène Possamai-Pérez przy współpracy Prunelle Deleville (Textes littéraires du moyen âge, 56). Paryż 2020 (Classiques Garnier), 942 S.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Commentaire Vulgate des Métamorphoses d’Ovide. Livres I–V. [Commentaire Vulgate des Métamorphoses d'Ovide. Livres I-V]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Korpusy językowe w polsko-rosyjskim projekcie leksykograficznym "Architektura i urbanistyka"
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
A Comparison of Bi-Aspectual Verbs Borrowed from Latin into Dutch, Czech and Polish [Porównanie dwuaspektowych czasowników zapożyczonych z łaciny do języka niderlandzkiego, czeskiego i polskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Agnieszka Flor-Górecka
A Comparison of Bi-Aspectual Verbs Borrowed from Latin into Dutch, Czech and Polish [Porównanie dwuaspektowych czasowników zapożyczonych z łaciny do języka niderlandzkiego, czeskiego i polskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Handleidingen voor de lezer. Periteksten in Centraal- en Oost-Europa (1945-1990). Een verkennend onderzoek [Instrukcje dla czytelników. Peryteksty w Europie Środkowej i Wschodniej (1945-1990). Badanie rozpoznawcze]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwoliteraturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Ars amandi w katechizm ubrana
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki teologiczne
Małgorzata Nowak
Językowe wyznaczniki czasu agrarnego (na przykładzie XVII-wiecznych poradników rolniczych Jakuba Kazimierza Haura)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Cecylia Galilej
Jeszcze o popularyzacji nauki o języku dawniej i dziś
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdysycplinarnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki teologiczne
Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Obsceniczne, obraźliwe czy „śmieszne”? O odbiorze społecznym kilku typów nazw miejscowych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Individuale, collettiva, globale: la rappresentazione della malattia e i suoi sensi traslati [Indywidualna, zbiorowa, globalna: reprezentacja choroby i jej sensy metaforyczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
An Ghaeilge trí Shúile an Rúisigh sna 1780í: Сравнительные Словари Peter Simon Pallas [An Ghaeilge trí Shúile an Rúisigh sna 1780í: Сравнительные Словари Peter Simon Pallas]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.