Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
STUDIO COMPARATIVO DELLE PAROLE COMPOSTE E POLIREMATICHE NEL LINGUAGGIO ITALIANO E POLACCO [ANALIZA PORÓWNAWCZA ZŁOŻEŃ I ZESTAWIEŃ W POLSKIM I WŁOSKIM JĘZYKU MEDYCZNYM]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Niejednoznaczność w języku i komunikacji a nauczanie języka obcego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
O pragmatyce przekładu adresatywów – na podstawie polskiej wersji lektorskiej i napisów w dramacie "Niemiłosć" Andrieja Zwiagincewa NIEMIŁOŚĆ ANDRIEJA ZWIAGINCEWA
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
The Celtic Languages in the Сравнительные Словари – An Introduction [The Celtic Languages in the Сравнительные Словари – An Introduction]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
In search of a model for the derivation of dispositional and passive potential adjectives based on participles in Irish [W POSZUKIWANIU MODELU DERYWACJI ODIMIESŁOWOWYCH PRZYMIOTNIKÓW SKŁONNOŚCIOWYCH ORAZ POTENCJALNYCH W JĘZYKU IRLANDZKIM]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
MEASURING INTERNAL SPELLING VARIATION OF AN EARLY MODERN ENGLISH TEXT [Pomiar zróżnicowania pisowni w tekście wczesnym nowoangielskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Jerzy Wójcik
Familiarity and Favour: Towards Assessing Psalm Translations [Propozycja oceny podobieństwa przekładów psalmów za pomocą odległości kosinusowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Listy swięte oyca Partheniusza [...] do Piotra Mohiły [Letters by holy father Parthenius [...] to Peter Mohyla] (1643) – An historical and linguistic context of an anathema [Listy świętego oyca Partheniusza (...) do Piotra Mohyły - historyczny i językowy kontekst pewnej anatemy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Kompendium świadomego nauczyciela języka polskiego i kultury polskiej
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Procesos de la creatividad léxica durante la pandemia de COVID-19 – un estudio contrastivo [Procesy kreatywności leksykalnej w czasie pandemii COVID-19, studium kontrastywne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Nina Klekot
Behind the Early Modern English Translation of The Laws of Oléron: Determining the Underlying French Text [Wczesne nowoangielskie tłumaczenie praw z Oléronu: W poszukiwaniu francuskiego tekstu źródłowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Kinga Lis
Recursos léxico-pragmáticos en los titulares de la prensa deportiva digital [Mechanizmy leksykalno-pragmatyczne w nagłówkach elektronicznej prasy sportowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Grupy nominalne w XVII-wiecznym zbiorze kolęd Symfonije anielskie Jana Żabczyca
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Cecylia Galilej
Kaszëbi w Katolëcczim Ùniwersytece Lubelsczim Jana Pawła II [Kaszubi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II]
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Patriotismus – eine framebasierte kontrastive Analyse Deutsch-Polnisch anhand der Boulevardzeitung Bild und ihres polnischen Pendants Fakt [PATRIOTYZM – RAMOWA ANALIZA KONTRASTYWNA POLSKO-NIEMIECKA NA PODSTAWIE TABLOIDU BILD I JEGO POLSKIEGO ODPOWIEDNIKA FAKT]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
The grammatical distinction between count nouns and mass nouns in Mandarin Chinese [Gramatyczne rozróżnienie między rzeczownikami policzalnymi a niepoliczalnymi w chińskim mandaryńskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Wyosobnić (się) – czyli potwierdzić jako osobę O świadomości językowej Karola Wojtyły (św. Jana Pawła II)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Causation in Polish anticausatives [Problem sprawcy w polskich antykauzatywach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
"Nabożeństwo do świętej Barbary" ks. Pawła W. Fabisza. Uwagi o strukturze
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Sprachkompass Landschaft und Umwelt. Wie die Sprache unseren Umgang mit der Natur prägt. [Kompas językowy Krajobraz i środowisko. Jak język kształtuje obchodzenie się z naturą]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Du sémantique au théâtral : lecture isotopique et scénologique du "Drame des constructeurs" d’Henri Michaux [Lektura izotopiczna i scenologiczna "Le drame des constructeurs" Henriego Michaux w ujęciu semantycznym i teatrologicznym ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
О границах понятия «религиозная лексика» [O granicach pojęcia „leksyka religijna”]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
„Zwykle traktuję siebie albo zbyt pochlebnie, albo mieszam z błotem” – strategie autoprezentacyjne stosowane przez Czesława Miłosza w listach do Jarosława Iwaszkiewicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Anna Majewska-Wójcik
Nokaut jest tu nieunikniony jak zmarszczki po sześćdziesiątce. Kilka uwag o konstrukcjach porównawczych w mówionych wariantach wypowiedzi dziennikarza sportowego Andrzeja Kostyry
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Czy grupa może być średniowalna? Głos w sporze o nowy termin w matematyce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
FAMILIE (RODZINA) w języku niemieckim (na podstawie badań ankietowych)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Monika Grzeszczak
Obraz DEMOKRACJI (DEMOKRATIE) w języku niemieckim w świetle badań ankietowych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Monika Grzeszczak
Recenzja: Rolandas Kregždys. Lietuvių kalbos polonizmų žodyno specifikacija / Charakterystyka Słownika polonizmów w języku litewskim. Mokslo studia. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2016, 288 ss. (= Studia Etymologica Baltica I); Rolandas Kregždys. Lietuvių kalbos polonizmų žodynas / Słownik polonizmów w języku litewskim. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 2016, 764 ss. (= Studia Etymologica Baltica II).
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
On 'się' with Subject Experiencer verbs in Polish [Status 'się' z czasownikami zwrotnymi z nosicielem stanu w podmiocie w polszczyźnie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
O praktyce opuszczeń w polskiej wersji lektorskiej filmów rosyjskojęzycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39649 zweryfikowanych pozycji.