Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Future of the Kashubian Language in Poland and Abroad [The Future of the Kashubian Language in Poland and Abroad]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
THE PLACE OF THE ROMANI LANGUAGE AND CULTURE IN POLAND: QUESTIONNAIRE-BASED INSIGHTS [Miejsce kultury Romów i języka romskiego w Polsce. Wnioski płynące z badania ankietowego.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Anna Bloch-Rozmej prof. KUL
Computer-based testing: A necessary evil or a sensible choice? [Testy wspomagane komputerowo: Zło konieczne czy racjonalny wybór?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Wojciech Malec
Nauczanie języków obcych w Polsce w kontekście nierówności edukacyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Lucyna Krzysiak
EUROJOS: Eine Darstellung des Potentials von kognitiver Definition anhand der Konzepte ARBEIT und DEMOKRATIE [EUROJOS: Przedstawienie potencjału definicji kognitywnej na podstawie konceptów PRACA i DEMOKRACJA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Hoe tolerant is het vreemdetalenonderwijs jegens vertalen? [Tolerancja w zakresie tłumaczenia w glottodydaktyce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Muriel Waterlot
Recenzja artykułów z językoznawstwa
Recenzja naukowa w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
La traduction littéraire comme outil didactique dans l’enseignement des langues étrangères ? Étude de cas : Przed sklepem jubilera de Karol Wojtyła en traduction L2 [Tłumaczenie literackie jako narzędzie dydaktyczne w nauczaniu języków obcych? Casestudy: "Przed sklepem jubilera" w tłumaczeniu języku L2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Muriel Waterlot
Emblematy kultury polskiej z perspektywy cudzoziemców
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
TŁUMACZENIE PISEMNE NA JĘZYK POLSKI: O SPÓJNOŚCI TEKSTU DOCELOWEGO
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Sebastian Piotrowski
The interpreting portfolio as a Self-regulation Tool in Interpreter Training: Preliminary Findings from a Pilot Study [Portfolio jako narzędzie samoregulacji w kształceniu tłumaczy konferencyjnych: Wstępne wnioski z badania pilotażowego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
mgr Joanna Mirek
Kaszubi na KUL
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
"Tertium comparationis" w badaniach nad przekładem filmowym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Tekst religijny w politycznym przetworzeniu – „Gorzkie żale moskalofilskie” Telesfora Chełchowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Gatunek filmowy jako obiekt przekładu - implikacje dydaktyczne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Słowotwórcze aspekty rosyjskiego słownictwa religijnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
The Syntax of English and Polish Coordinate Structures [The Syntax of English and Polish Coordinate Structures]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Anna Prażmowska
Tłumaczenia dzieł literackich Karola Wojtyły/Jana Pawła II na wybrane języki obce
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Cecylia Galilej
Przegląd publikacji z analizami lingwistycznymi pism Karola Wojtyły/Jana Pawła II
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Cecylia Galilej
O naturze przezwisk funkcjonujących w polskich i rosyjskich socjolektach młodzieżowych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Magdalena Kawęcka
Syntactische tolerantie: Hoe voorzetselvoorwerpen nij intransitieve werkwoorden ook in een passieve zin kunnen voorkomen? [Syntaktyczna tolerancja: Czy możliwe jest utworzenie strony biernej dla czasowników nieprzechodnich z dopełnieniem przyimkowym?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Agnieszka Flor-Górecka
Perlokucyjna (do)wolność interpretacji aktu mowy - rozwój czy ograniczenie skutecznej komunikacji?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Paweł Nowak
Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i francuskim: analiza semantyczno-składniowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Paulina Mazurkiewicz
Naturalny porządek rzeczy w języku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Paweł Nowak
Tłumaczenie dydaktyczne jako narzędzie wspomagające w nauczaniu gramatyki niderlandzkiej na przykładzie imperatywu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Anna Majewska-Wójcik
Die spekulative Grammatik als ferne Ahnfrau der modernen Grammatik? [Gramatyka spekulatywna jako odległy przodek gramatyki współczesnej?]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Семиотические ограничения модернизации ранних переводов Библии [Semioticzieskije ograniczenija modernizacii rannych pieriewodow Biblii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztuce
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Polskie i rosyjskie nazwy własne w aspekcie badań przestrzeni wirtualnej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Magdalena Kawęcka
Hun hebben de taal verkwanseld en hun hadden gelijk - over het gebruik van hun als onderwerp in het hedendaagse Nederlands [Hun hebben de taal verkwanseld en hun hadden gelijk - o użyciu hun w pozycji podmiotu we współczesnym języku niderlandzkim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Kamila Tomaka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.