Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Patriotismus – eine framebasierte kontrastive Analyse Deutsch-Polnisch anhand der Boulevardzeitung Bild und ihres polnischen Pendants Fakt [PATRIOTYZM – RAMOWA ANALIZA KONTRASTYWNA POLSKO-NIEMIECKA NA PODSTAWIE TABLOIDU BILD I JEGO POLSKIEGO ODPOWIEDNIKA FAKT]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
The grammatical distinction between count nouns and mass nouns in Mandarin Chinese [Gramatyczne rozróżnienie między rzeczownikami policzalnymi a niepoliczalnymi w chińskim mandaryńskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Nastazja Stoch
Causation in Polish anticausatives [Problem sprawcy w polskich antykauzatywach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Du sémantique au théâtral : lecture isotopique et scénologique du "Drame des constructeurs" d’Henri Michaux [Lektura izotopiczna i scenologiczna "Le drame des constructeurs" Henriego Michaux w ujęciu semantycznym i teatrologicznym ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwoliteraturoznawstwo
dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
„Zwykle traktuję siebie albo zbyt pochlebnie, albo mieszam z błotem” – strategie autoprezentacyjne stosowane przez Czesława Miłosza w listach do Jarosława Iwaszkiewicza
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Anna Majewska-Wójcik
О границах понятия «религиозная лексика» [O granicach pojęcia „leksyka religijna”]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Nokaut jest tu nieunikniony jak zmarszczki po sześćdziesiątce. Kilka uwag o konstrukcjach porównawczych w mówionych wariantach wypowiedzi dziennikarza sportowego Andrzeja Kostyry
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Czy grupa może być średniowalna? Głos w sporze o nowy termin w matematyce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Obraz DEMOKRACJI (DEMOKRATIE) w języku niemieckim w świetle badań ankietowych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Monika Grzeszczak
FAMILIE (RODZINA) w języku niemieckim (na podstawie badań ankietowych)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Monika Grzeszczak
On 'się' with Subject Experiencer verbs in Polish [Status 'się' z czasownikami zwrotnymi z nosicielem stanu w podmiocie w polszczyźnie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
O praktyce opuszczeń w polskiej wersji lektorskiej filmów rosyjskojęzycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Werchrata w pejzażu onomastycznym pogranicza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
"Rady można słuchać, ale swój rozum trzeba mieć i wiedzieć dobrze, kim się jest" – (po)rady Stanisława Witkiewicza w listach do syna, Stanisława Ignacego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Anna Majewska-Wójcik
Kino na styku kultur i języków – wielojęzyczność we współczesnych filmach rosyjskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Грузинский кинематограф в польском медиадискурсе [Kino gruzińskie w polskim dyskursie medialnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Czy ciocia Parasza może stać się ciocią Małgosią? O strategii adaptacji w rosyjsko-polskim przekładzie cyklu pieśni W izbie dziecięcej Modesta Musorgskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Ewelina Parafińska-Korybska
Historia święta dla użytku małoletnich dzieci (1829). Uwagi o języku i stylu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
Geografia mentalna a Kresy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
The syntax of deverbal compound adjectives in English: Internal structure and categorial identity [Składnia dewerbalnych przymiotników złozonych w języku angielskim: struktura wewnętrzna i tożsamość typologiczna]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Sebastian Wasak
Les antithèses dans les « songes » de Mariam, la petite Arabe (1846-1878) [Antytezy w "snach" Mariam, małej Arabki (1846-1878)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Kimian States: The Case of Stative Passive Participles Corresponding to Roz- Object Experiencer Verbs in Polish [Stany Kima: przypadek statywnych biernych imiesłowów utworzonych od czasowników stanu z nosicielem stanu w funkcji dopełnienia z prefiksem roz-]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Bernard, Sylvain, Michel Farge (edd.): Les mutations contemporaines du droit de la famille Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, coll. « Droit et action publique», 2019, 212 p, € 27 (Paperback), ISBN 978–2-7061–4410-3 [Współczesne zmiany w prawie rodzinnym]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwonauki prawne
dr Paulina Mazurkiewicz
English Loanwords in the Irish of Iorras Aithneach – New Vowels in a Government and Licensing Analysis [Angielskie zapożyczenia w irlandzkim dialekcie Iorras Aithneach - nowe samogłoski z perspektywy rządu i licencjonowania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła prof. KUL
Powiat tomaszowski w pejzażu toponimicznym pogranicza polsko-ukraińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
The Battle of the Arts of Henri d'Andeli and the Uneasiness about 'Pagan' Literature in Medieval Schools [Bitwa sztuk Henryka z Andeli i niepokój związany z literaturą "pogańską" w średniowiecznych szkołach]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Le métalinguistique en classe de L2 : quelques observations sur les conduites grammaticales et la compétence de communication en milieu scolaire polonais [Metajęzyk w klasie języka obcego : kilka uwag na temat gramatyki i kompetencji komunikacyjnej w polskiej szkole średniej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Sebastian Piotrowski
Mezzi retorici in testi argomentativi scritti da apprendenti di italiano LS [Środki retoryczne w tekstach argumentacyjnych napisanych przez uczących się włoskiego jako języka obcego.]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Anna Kucharska
Отець Алойзи Осінський та його “Міфологічний словник”. Дослідницький реконесанс [Ks. Alojzy Osiński i jego „Słownik mitologiczny”. Rekonesans badawczy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historiajęzykoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Structure constraints in Polish and English adjectival synthetic compounds [Ograniczenia w strukturze polskich i angielskich syntetycznych złożeń przymiotnikowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Sebastian Wasak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39461 zweryfikowanych pozycji.