Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Individuale, collettiva, globale: la rappresentazione della malattia e i suoi sensi traslati [Indywidualna, zbiorowa, globalna: reprezentacja choroby i jej sensy metaforyczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
An Ghaeilge trí Shúile an Rúisigh sna 1780í: Сравнительные Словари Peter Simon Pallas [An Ghaeilge trí Shúile an Rúisigh sna 1780í: Сравнительные Словари Peter Simon Pallas]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Selected spontaneous phonological processes in the prehistory and history of English: an element-based approach [Wybrane spontaniczne procesy fonologiczne w prehistorii i historii języka angielskiego - analiza elementarna]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła prof. KUL
Neologismen in coronatijd - een steekproef [Neologizmy w czasie korony - próbka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Bas Hamers
Lie Detection and Blindness: Research in Pandemic Times [Rozpoznawanie kłamstwa a niepełnosprawność wzrokowa: badanie w czasie pandemii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Jolanta Sak-Wernicka
Una panoramica sui documenti medici italiani con commento linguistico [Przegląd włoskich dokumentów medycznych z komentarzem ]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Tree pruning in the structural approach to vowel reduction and lenition [Tree pruning in the structural approach to vowel reduction and lenition]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Karolina Drabikowska
Target Attainment in the Production of English Vowels by Polish Students: The Influence of Language Instruction in the Time of Covid-19, Imitation, and Musicality [Target Attainment in the Production of English Vowels by Polish Students: The Influence of Language Instruction in the Time of Covid-19, Imitation, and Musicality]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
Vandaag heeft hij weer een pesthumeur, wat een klerelijer is dat toch! Over de historische invloed van pandemieën op Nederlandse verwensingen [Dziś znów jest w cholernie złym humorze, co za zaraza! O historycznym wpływie pandemii na holenderskie przekleństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
„Kresowa bałagułka” – lekkie wywiady o ważkich sprawach
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o sztuce
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Межкультурная коммуникация и формирование языковой и лингвокультурной компетенций на занятиях РКИ в вузе на материале русских песен [Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie kompetencji językowej i lingwokulturowej na zajęciach RKI w oparciu o piosenki rosyjskie w polskich szkołach wyższych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Język katolickich nabożeństw na tle ogólnej sytuacji katolicyzmu w Rosji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Конфессиональная лексика в русском переводе энциклики папы Франциска Laudato si’ – пространство традиции и современности [ Słownictwo wyznaniowe w rosyjskim tłumaczeniu encykliki papieża Franciszka Laudato si '- przestrzeń tradycji i współczesności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Православная терминология на практических занятиях по русскому языку в польском вузе [Terminologia prawosławna na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego w polskim uniwersytecie]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Многояычие как фактор межэтнического просвещения в современном российском кинематографе [ Wielojęzyczność jako źródło wiedzy o relacjach międzyetnicznych we współczesnej kinematografii rosyjskiej ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Bizneswoman, biznesmenka, kobieta biznesu, przedsiębiorczyni czy kobieta przedsiębiorcza? Nazewnictwo kobiet związanych z biznesem we współczesnym dyskursie publicznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn prof. KUL
Wat zegt het voorzetsel? Over het voorzetsel in het voorzetselvoorwerp [Co mówi ten przyimek? O przyimku w objektu przyimkowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Film religijny we współczesnej kinematografii rosyjskiej. Studium kognitywno-kulturowe
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Joanna Kozieł
Фильмонимы как объект изучения новой фразеологии [Tytuły filmowe jako obiekt badań współczesnej frazeologii]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Specyfika nauczania leksyki języka obcego w przypadku uczniów z myśleniem o charakterze klipowym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Joanna Kozieł
Agentive and non-agentive adjectival synthetic compounds in English [Agentywne i nieagentywne syntetyczne złożenia przymiotnikowe w języku angielskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Sebastian Wasak
Efekt plateau a błędy na poziomie instrukcji dydaktycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Eliza Chabros
De wind in de zeilen hebben - chwytać wiatr w żagle. Nederlandse en Poolse metaforen uit de scheepvaart in vergelijking [ De wind in de zeilen hebben - chwytać wiatr w żagle. Niderlandzkie i polskie metafory zapożyczone z żeglugi - analiza kontrastywna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Beata Popławska
Professor Laboriosus! Dziewięćdziesiąte urodziny prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historiajęzykoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Bibliografia prac prof. Zenona Leszczyńskiego opublikowanych w latach 2003–2021
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Del error a la perfección. Tomasz Niestorowicz, El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE. [Od błędu do perfekcji. Tomasz Niestorowicz, El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Katarzyna Kaczyńska
Waldemar Czachur: Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
ONETS, a Platform for Czech and Slovak Dutch Studies as an Example of Cooperation [ONETS, platforma czesko-słowackich studiów niderlandzkich jako przykład współpracy ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
mgr Bas Hamers
Iets om over te praten.De problematiek van het voorzetselvoorwerp in het Nederlands en het Tsjechisch [Coś do omówienia. Problem frazy przyimkowej w języku niderlandzkim i czeskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
L’ellissi nei documenti medici. Difficoltà interpretative. [Elipsa w dokumentach medycznych. Trudności interpretacyjne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 40802 zweryfikowanych pozycji.