Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Komunizm w przestrzeni muzealnej Uwagi o książce Anny Ziębińskiej-Witek "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej"
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Quidam de gregariis militibus… Pospolici ludzie jako bohaterowie piastowskich wojen
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jan Ptak
Германская оккупация Польши и СССР [Niemiecka okupacja Polski i ZSRR]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
СССР и Польша в антигитлеровской коалиции [Polska i Związek Radziecki w koalicji antyhitlerowskiej ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Dwa wywiady z adiutantem ks. Józefa Poniatowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Marcin Baranowski
Советский Союз и Польша на первом этапе второй мировой войны. Сентябрь 1939 – июнь 1941 г. [Związek Radziecki i Polska na pierwszym etapie II wojny światowej. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Czeczott (Danilewicz-Czeczott) Witold Tadeusz Maria
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
[Rev.:] The Chronicle of the Salesian Philosophical Institute in Marszałki 1935-1939, edited and published by Rev. Waldemar Witold Żurek SDB, ‘The Library of the Salesian Province of St Jack in Poland’. No. 9, Gaudium Publishing House, Lublin 2018, pp. 532 [[Rec.:] Kronika Salezjańskiego Instytutu Filozoficznego w Marszałkach 1935-1939, opracował i wydał drukiem ks. Waldemar Witold Żurek SDB, „Biblioteka Salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie”. Nr 9, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2018, ss. 532]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Artur Hamryszczak
Segnalazioni, The Salesian Theological Institute in Poland 1929-1939. Chronicle volume 1, edited and published by Rev. Waldemar Witold Żurek SDB, ‘The Library of the Salesian Province of St Jack in Poland’, No. 8, Gaudium Publishing House, Lublin 2017, pp. 340 (including 137 photographs) [Salezjański Instytut Teologiczny w Polsce 1929-1939. Kronika tom 1, opracował i wydał ks. Waldemar W. Żurek SDB, „Biblioteka Salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie” Nr 8, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2017, ss. 340 (w tym 137 zdjęć).]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Artur Hamryszczak
Obraz Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy w radiofonii i kinematografii międzywojennej Polski
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
dr Artur Hamryszczak
I sacerdoti polacchi nei campi di concentramento [Polscy księża w obozach koncentracyjnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Sabina Bober
Organizacja żeńskiego życia zakonnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1951
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Tradycje koronacji cudownych obrazów Matki Bożej na ziemiach polskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Feliński Zygmunt Szczęsny
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
Najkrótszą drogą. Polska Brygada Powietrznodesantowa i operacja "Market-Garden"
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Tomasz Panfil
The Premature Reformation in Fifteenth-Century Cracow. Master Andrzej Gałka of Dobczyn and His Concept of “Ecclesia Primitiva” [Przedczesna reformacja w piętnastowiecznym Krakowie. Mistrz Andrzej Gałka Dobczyna i jego koncepcja "Ecclesia primitiva"]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Paweł Kras
Клопотовский Болеслав Иероним [Kłopotowski Bolesław Hieronim]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
120 lat polskiej obecności w Argentynie (1897-2017). Historia i teraźniejszość
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Piotr Wasilewski
Unas reflexiones sobre el servicio de información español en la época de los Reyes Católicos y los Austrias [Kilka uwag na temat hiszpańskich służb informacyjnych w epoce Królów Katolickich i Habsburgów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Cezary Taracha
Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historialiteraturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Duchowieństwo katolickie epoki Oświecenia w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Studenci i turystyka. PTTK na KUL 1958-2018. Historia i wspomnienia
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Wiele twarzy kłamstwa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Tomasz Panfil
Public Penance of Heretics: Its Forms and Functions [Publiczna pokuta heretyków: jej formy i funkcje]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Paweł Kras
U źródeł liturgii. Liturgika a historia Kościoła.
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Droga do cerkiewnej unii brzeskiej według Oskara Haleckiego (1891 – 1973)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Педагогический коллектив Духовной академии и семинарии в Санкт -Петербурге (1842-1918) [Wykładowcy Akademii Duchownej i seminarium w Sankt-Petersburgu (1842-1918)]
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
Honor i sztandar Pułku. Naprzód!
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Tomasz Panfil
Léon XII et la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires : nouveaux horizons, nouveaux défis [Leon XII i Kongregacja Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych: nowe horyzonty, nowe wyzwania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Anna Barańska prof. KUL
Orlęta Śląskie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Tomasz Panfil
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34773 zweryfikowanych pozycji.