Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Gazeta parafialna „Echo Dąbrowicy” (1993-2019). 25 lat posługi dla lokalnej wspólnoty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historia
dr hab. Cezary Taracha
If there is somenone who is braver wthan we are... Fortunes of the Polish Chevau-legers of the Imperial Guard [Jeżeli kto waleczniejszy od nas... Niewojenne przypadki szwoleżerów Gwardii Napoleona]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Marcin Baranowski
Wykaz zniszczeń w obiektach sakralnych diecezji lubelskiej po II wojnie światowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Joanna Kumor-Mielnik
"El Procés". A Prospective of the Catalonian Nationalism ["El Proces". Perspektywa katalońskiego nacjonalizmu]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Cezary Taracha
Środowisko organistów diecezji lubelskiej w latach 1918-1992. Studium historyczno-prozopograficzne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historia
dr Grzegorz Misiura
Czas podjęcia budowy wieży zamkowej w Lublinie w świetle najnowszych badań archeologicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Źródła informacji o działaniach wojennych w dzienniku ks. Józefa Rokosznego z lat 1914–1916
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jan Ptak
Czarne księgi rewolucji francuskiej
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Grody Lubelszczyzny od XI do początków XIV wieku
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
A Historical Outline of the Faculty of Theology 1918-2018
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
"Był daleki od nienawiści, także w stosunku do swoich oprawców... "Sprawa Adama Gajdka jako przykład zbrodni komunistycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Przetrwanie Żydów w czasie Holokaustu jako problem badawczy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Sabina Bober
The Objectives and Tasks of the Internal Historical Politics Imposed by the Law and Justice Party in the Years 2005–2007 [Cele i zadania wewnętrznej polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historiaprawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu bernardynów do Radecznicy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Komunizm w przestrzeni muzealnej Uwagi o książce Anny Ziębińskiej-Witek "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej"
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Patrocinia kościołów archidiakonatu sandomierskiego do końca XIII wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historianauki teologiczne
Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL
Quidam de gregariis militibus… Pospolici ludzie jako bohaterowie piastowskich wojen
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jan Ptak
Германская оккупация Польши и СССР [Niemiecka okupacja Polski i ZSRR]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
СССР и Польша в антигитлеровской коалиции [Polska i Związek Radziecki w koalicji antyhitlerowskiej ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Eriugena - filozof renesansu karolińskiego
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
filozofiahistorianauki teologiczne
prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Dwa wywiady z adiutantem ks. Józefa Poniatowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Marcin Baranowski
On a Virtuous Official and a Good Citizen: Canon Augustyn Lipiński’s Philosophy of Exercising Power (Based on the Sermon Preached in Krakow on 8th May 1810) [O cnotliwym urzędniku i dobrym obywatelu: kanonika Augustyna Lipińskiego filozofia sprawowania władzy (na kanwie kazania wygłoszonego w Krakowie 8 maja 1810 r.)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Советский Союз и Польша на первом этапе второй мировой войны. Сентябрь 1939 – июнь 1941 г. [Związek Radziecki i Polska na pierwszym etapie II wojny światowej. Wrzesień 1939 - czerwiec 1941]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Czeczott (Danilewicz-Czeczott) Witold Tadeusz Maria
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
historia
dr hab. Irena Wodzianowska
[Rev.:] The Chronicle of the Salesian Philosophical Institute in Marszałki 1935-1939, edited and published by Rev. Waldemar Witold Żurek SDB, ‘The Library of the Salesian Province of St Jack in Poland’. No. 9, Gaudium Publishing House, Lublin 2018, pp. 532 [[Rec.:] Kronika Salezjańskiego Instytutu Filozoficznego w Marszałkach 1935-1939, opracował i wydał drukiem ks. Waldemar Witold Żurek SDB, „Biblioteka Salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie”. Nr 9, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2018, ss. 532]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Artur Hamryszczak
Segnalazioni, The Salesian Theological Institute in Poland 1929-1939. Chronicle volume 1, edited and published by Rev. Waldemar Witold Żurek SDB, ‘The Library of the Salesian Province of St Jack in Poland’, No. 8, Gaudium Publishing House, Lublin 2017, pp. 340 (including 137 photographs) [Salezjański Instytut Teologiczny w Polsce 1929-1939. Kronika tom 1, opracował i wydał ks. Waldemar W. Żurek SDB, „Biblioteka Salezjańskiej Inspektorii św. Jacka w Krakowie” Nr 8, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2017, ss. 340 (w tym 137 zdjęć).]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Artur Hamryszczak
Obraz Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy w radiofonii i kinematografii międzywojennej Polski
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
dr Artur Hamryszczak
I sacerdoti polacchi nei campi di concentramento [Polscy księża w obozach koncentracyjnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Sabina Bober
Organizacja żeńskiego życia zakonnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1951
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
S. dr hab. Agata Mirek prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35369 zweryfikowanych pozycji.