Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
V Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej pt. "Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny" (Lublin, 21-22 listopada 2019)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Kochanek
Recenzja:Jan Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Byzantina Lodziensia 29, Łódź 2018, Wydawnictwo Łódzkie, ss. 225
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Kochanek
Recenzja: Sławomir Bralewski, Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek), t. 1-2, Byzantina Lodziensia 27 i 32, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 312+IX i 333+VI
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
historia
dr hab. Piotr Kochanek
Parafia rzymskokatolicka wojskowo-cywilna pw. św. Kazimierza w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2020
historia
dr hab. Robert Kozyrski
Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2020
historia
dr hab. Robert Kozyrski
Parafia rzymskokatolicka i Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2020
historia
dr hab. Robert Kozyrski
Parafia rzymskokatolicka i kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie, [w:] Encyklopedia Chełma
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2020
historia
dr hab. Robert Kozyrski
La Numancia de Cervantes: la hija de todas las literaturas [Numancia z Cervantesa. Córka wszelkiej literatury]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historialiteraturoznawstwo
dr Pablo de la Fuente de Pablo
Prepozytury szpitalne w Ordynacji Zamojskiej w okresie przedrozbiorowym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
The development of the parish network in the archdeaconry of Lublin until the end of the 16th century. The current state of research [Rozwój sieci parafialnej na terenie archidiakonatu lubelskiego do końca XVI wieku. Stan badań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
O początkach lubelskiej wieży zamkowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Proces polonizacji ludności rusko-unickiej na południowym Podlasiu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Justice as the aim of the monarch’s authority. The evolution of the idea from Plato to the close of the Enlightenment [Sprawiedliwość jako cel władzy monarchy. Ewolucja pomysłu od Platona do końca Oświecenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Publiczna Szkoła Powszechna nr 29 w środowisku szkolnym Lublina w latach 1934-1939
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Joanna Szady
Struktura terytorialne Kościoła ewangelicko augsburskiego, ewangelicko metodystycznego i ewangelicko reformowanego w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Konfraternie i organizacje religijne w sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historia
dr Artur Hamryszczak
The formation of Polish archival legislation on the eve of independence [Kształtowanie się polskiego prawodawstwa archiwalnego u progu niepodległości]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Geography of religious and confessional structures in the Crown of the Polish Kingdom in the second half of the eighteenth century [Geography of religious and confessional structures in the Crown of the Polish Kingdom in the second half of the eighteenth century]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historia
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Sprawozdawczość źródłem do badań polityki bibliotecznej w Bibliotece KUL w latach 1918-1939
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Źródła do badań prozopograficznych nad duchowieństwem i personelem parafialnym diecezji włocławskiej w okresie nowożytnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Tomasz Nowicki prof. KUL
If there is somenone who is braver wthan we are... Fortunes of the Polish Chevau-legers of the Imperial Guard [Jeżeli kto waleczniejszy od nas... Niewojenne przypadki szwoleżerów Gwardii Napoleona]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Marcin Baranowski
Władze administracyjne i wyznaniowe w Stalowej Woli i Tarnobrzegu wobec ks. Edwarda Frankowskiego w latach 1967–1989
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Ewa Rzeczkowska
Ignacego Raczyńskiego "List o zacności religii Jezusa Chrystusa i o jej szacunku" - jeden, czy w trzech częściach?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Patriotyzm w pismach „konfederackich” Adama Stanisława Krasińskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Arkadiusz Stasiak prof. KUL
Kapelani w wojsku Księstwa Warszawskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Parafie i kościoły polskie w Chicago
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
historia
dr hab. Jacek Gołębiowski prof. KUL
„Nastawać w porę i nie w porę”: zabiegi i starania księdza Waleriana Gromadzkiego o utworzenie diecezji syberyjskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Anna Barańska prof. KUL
Polski batalion grenadierów Gwardii Napoleona
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Marcin Baranowski
Wojenne losy lubelskiego legionisty Zygmunta Hałasa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35931 zweryfikowanych pozycji.