Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaEkologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Yarrowia lipolytica grown on biofuel waste as a source of single cell protein and essential amino acids for human diet [Yarrowia lipolytica rosnąca na odpadach biopaliw jako źródło białka jednokomórkowców i niezbędnych aminokwasów w ludzkiej diecie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Biotechnologia
dr Monika Jach
Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments [Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiochemiaBiofizykaBiotechnologiaChemiaFizyka
dr Taras Kavetskyy
Assessment of cytotoxic and genotoxic activity of cyanotoxin BMAA [Ocena cytotoksycznego i genotoksycznego oddziaływania cyjanotoksyny BMAA]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Anna Rymuszka
Potencjalne działanie immunotoksyczne ekstraktu pochodzącego z sinicowych zakwitów wód
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr hab. Anna Rymuszka
Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach [Bacteroidetes jako wrażliwy biologiczny wskaźnik rolniczego użytkowania gleb wyznaczony techniką niezależną od metod hodowalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the "Wieliczka" salt mine [Aktywność metanotroficzna skał otaczających pokłady soli w kopalni "Wieliczka"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr Agnieszka Wolińska
Bioróżnorodność w glebach Lubelszczyzny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting [Bioróżnorodność mikroorganizmów łąk o różnym sposobie użytkowania: kataboliczny i genetyczny odcisk palca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Probiotyki – pożyteczne bakterie w probiotykoterapii
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Biologia medycznaBiotechnologiaMedycyna
dr Monika Jach
Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans [Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus [An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiotechnologiaChemiaFizykaMedycyna
dr Taras Kavetskyy
Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level [Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier [Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiochemiaBiofizykaBiotechnologiaNauki farmaceutyczne
dr Taras Kavetskyy
Ectoine as a promising protective agent in humans and animals [Ektoina jako obiecujący czynnik ochronny dla człowieka i zwierząt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiotechnologia
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Changes in atmospheric CH4, O3, NO2, SO2 concentration dynamics in Lublin in the years 2007-2009 [Zmiany w dynamice stęzeń atmosferycznego CH4, O3, NO2, SO2 w Lublinie w latach 2007-2009 ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiotechnologiaOchrona środowiska
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation process [Metagenomiczna analiza potencjalnych bakterii wiążących azot w glebach roniczych o rożnym procesie formowania się]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Kuźniar
The optimal TTC dose and its chemical reduction level during soil dehydrogenase activity assay [Optymalna dawka TTC i jej poziom redukcji chemicznej podczas oznaczeń aktywności dehydrogenazowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaBiotechnologia
dr Agnieszka Wolińska
The impact of agricultural soil usage on activity and abundance of ammonifying bacteria in selected soils from Poland [Wpływ rolniczego użytkowania gleb na aktywność i liczebność bakterii amonifikacyjnych w wybranych glebach Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Biotechnologia
dr Artur Banach
Biological Activity of Autochtonic Bacterial Community in oil-contaminated soil [Biological Activity of Autochtonic Bacterial Community in oil-contaminated soil]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaBiotechnologiaOchrona środowiska
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Biological Activity of Autochthonic Bacterial Community in Oil-Contaminated Soil [Biologiczna aktywność autochtonicznej społeczności baterii w glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Kuźniar
Biological Activity of Autochthonic Bacterial Community in Oil-Contaminated Soil [Aktywność biologiczna autochtonicznej społeczności bakterii w glebach zanieczyszczonych ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr Agnieszka Wolińska
Biological Activity of Autochthonic Bacterial Community in Oil-Contaminated [Aktywność biologiczna autochtonicznej społeczności bakterii w glebach zanieczyszczonych ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Biologiczna konwersja węgla brunatnego do metanu – alternatywny sposób wykorzystania surowca?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBiotechnologiaGórnictwo i geologia inżynierskaOchrona środowiska
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Biologiczna konwersja węgla brunatnego do metanu – alternatywny sposób wykorzystania surowca?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
BiologiaBiotechnologiaGórnictwo i geologia inżynierskaOchrona środowiska
dr Anna Pytlak
Characterization of films based on chitosan lactate and its blends with oxidized starch and gelatin [Charakterystyka powłok opartych na mleczanie chitosanu i jego mieszanek z utlenionej skrobi i żelatyny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Biotechnologia
dr Jakub Nowak
Quantified characterization of soil biological activity under crop cultivation [Charakterystyka ilościowa aktywności biologicznej gleb w różnej uprawie rolniczej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
Biotechnologia
dr Artur Banach
Methanotrophic bacteria from coal mine rock - characteristics, functions and nutrients uptake [Bakterie metanotroficzne skał przywęglowych-charakterystyka, funkcje i pobieranie składników odżywczych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
BiochemiaBiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr Anna Pytlak
Methanotrophic bacteria from coal mine rock - characteristics, functions and nutrients uptake [Bakterie metanotroficzne skał przywęglowych-charakterystyka, funkcje i pobieranie składników odżywczych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
BiochemiaBiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr Agnieszka Wolińska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28940 zweryfikowanych pozycji.