Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
O swobodzie kontraktowania w prawie ochrony środowiska
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Jacek Trzewik
Konstytucyjne podstawy rozstrzygania sporów odnoszących się do człowieka jako sprawcy czynu karnoprawnie relewantnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Filip Ciepły
Polish Financial Ombudsman's responsibilities within protection of economic human rights and liberties [Polish Financial Ombudsman's responsibilities within protection of economic human rights and liberties]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2014 r. (III CZP 119/13)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Edyta Gapska
Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej jako element systemu bezpieczeństwa informacyjnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec
How much further? Analiza wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Grecji dotyczących naruszeń praw migrantów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Anna Kosińska
Muzyk – artysta czy usługodawca? Wykonanie utworu muzycznego w kontekście prawnym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o sztucePrawo
dr hab. Wojciech Wytrążek
Sprawiedliwościowa racjonalizacja wymiaru kary kryminalnej wobec współczesnych tendencji polityki karnej w Polsce
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo
dr Filip Ciepły
Konstytucyjny status prawa do sprzeciwu sumienia (uwagi na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r., K. 12/14)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Droga sądowa w sprawie o zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji, na podstawie której odszkodowanie zostało wypłacone
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Edyta Gapska
Pacjent jako konsument usług zdrowotnych – wybrane aspekty prawne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Małgorzata Ganczar
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Nauki o administracjiPrawoPrawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Dopuszczalne ograniczenia prawa podejmowania i prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej ze względu na przesłankę ochrony zdrowia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych w świetle RODO
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Zastrzeżenie pozwanemu prawa powoływania się na ograniczenie odpowiedzialności na podstawie art. 319 KPC a odpowiedzialność za koszty procesu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Edyta Gapska
Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych przez Kościół katolicki w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Wolność zrzeszania się osób wykonujących zawody artystyczne
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Nauki o administracjiPrawo
dr hab. Wojciech Wytrążek
Prawo do prywatności i tajemnica przedsiębiorstwa jako okoliczności ograniczające prawo dostępu do informacji publicznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec
Nowelizacja KPA – założenia podstawowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Katarzyna Mełgieś
Polityka administracyjna państwa w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Dominik Tyrawa
Zasady przyuczania do zawodu przemysłowca w świetle regulacji prawnych zawartych w prawie przemysłowym z 1927 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Sebastian Kwiecień
Wybrane asWspółpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego w systemie polskiej administracji publicznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Dominik Tyrawa
Ecological Connectivity Protection according to the European Union and Polish Law [Ochrona łączności ekologicznej według prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Piotr Zacharczuk
Przeniesienie z urzędu wpisów ujawnionych w dziale III księgi wieczystej do współobciążenia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Piotr Sławicki
Zasada współpracy i współdziałania między państwem a Kościołem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27501 zweryfikowanych pozycji.