Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Bezpieczeństwo kulturowe w działaniach samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Marek Bielecki prof. KUL
Dowód z dokumentu nie obejmującego podpisu wystawcy (w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Jacek Widło prof. KUL
Ewolucja ustawodawstwa oświatowego w Anglii w XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Emilia Czepczyńska
Cywilnoprocesowe skutki przekazania sądowi do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości (uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.10.2014 r.)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Edyta Gapska
Glosa do postanowienia SA z dnia 23 sierpnia 2016 r., I ACz 1319/16
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Edyta Gapska
Joint and several liability for agricultural tax of natural persons who are joint owners (possessors) of agricultural land – selected judicial problems [Solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli (posiadaczy) gruntów rolnych będących osobami fizycznymi z tytułu podatku rolnego – wybrane problemy procesowe]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Maciej Gapski
Kościół - Naród - Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
HistoriaNauki o polityceNauki teologicznePrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Subjective aspects of taxing agriculture in Poland - current state and de lege ferenda conclusions [„Podmiotowe aspekty opodatkowania rolnictwa w Polsce – stan obecny i wnioski de lege ferenda”]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Piotr Pomorski
Prawo oświatowe. Komentarz
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Mediacja karna w świetle badań
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo
dr Grzegorz Skrobotowicz
Przetwarzanie danych osobowych przez Świadków Jehowy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Marek Bielecki prof. KUL
Konferencja naukowa pt Ochrona danych osobowych w Kościele, Warszawa, 25 lutego 2016 r.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
Ks. mgr Michał Czelny
O swobodzie kontraktowania w prawie ochrony środowiska
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Jacek Trzewik
Wartości szczególnie chronione w prawie transportu drogowego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Dominik Tyrawa
Stefan Wyszyński – od dzieciństwa do absolwenta KUL
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Konstytucyjne podstawy rozstrzygania sporów odnoszących się do człowieka jako sprawcy czynu karnoprawnie relewantnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Filip Ciepły
Kara śmierci w polskim prawie karnym. Refleksje historyczno-dogmatyczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo
mgr Daniel Mielnik
Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Prawnokarna ocena stosowania dopingu u zwierząt
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Zuzanna Gądzik
Religion and Law in Poland [Religia i prawo w Polsce]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców jako podstawowy element bezpieczeństwa rodziny w Kodeksie Katolickich Kościołów Wschodnich na tle nauczania Kościoła katolickiego i prawa polskiego. Wybrane aspekty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Marek Bielecki prof. KUL
Stosunki miedzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w programach partii politycznych, tworzących sejm VII i VIII kadencji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Marek Bielecki prof. KUL
Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Prawo
dr Monika Münnich
Polish Financial Ombudsman's responsibilities within protection of economic human rights and liberties [Polish Financial Ombudsman's responsibilities within protection of economic human rights and liberties]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 lutego 2014 r. (III CZP 119/13)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Edyta Gapska
Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej jako element systemu bezpieczeństwa informacyjnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
How much further? Analiza wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Grecji dotyczących naruszeń praw migrantów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Anna Kosińska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.