Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Prawo do lokalu a postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Rozgraniczenie a postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia (rozważania na kanwie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PrawoPrawo kanoniczne
Ks. mgr Michał Czelny
Wina – prawo – kara. Prawne i psychopedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPrawoPsychologia
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Umowa mająca za przedmiot sprzątanie – umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług?
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik pracownika lub ubezpieczonego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Zastaw. Komentarz do Kodeksu cywilnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Jacek Widło prof. KUL
O uprawnieniu spadkobiercy strony do udziału w postępowaniu cywilnym - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016r., III CZP 100/15
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Lokalizacja pni pszczelich na tle regulacji prawa administracyjnego i prawa cywilnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Anna Haładyj prof. KUL
Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Prawo
dr Zuzanna Gądzik
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 maja 2017 r., II AKa 88/171
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Damian Szeleszczuk
Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez Komisję Europejską art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Problematyczna pozycja prawa rzymskiego po II wojnie światowej w państwach socjalistycznych - przypadek Czechosłowacji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Bożena Czech-Jezierska
Fiscal Status of Migrant Workers in the European Union in the Polish Personal Income Tax [Status podatkowy migrujących pracowników w UE w świetle polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Dostęp do opieki zdrowotnej migrujących obywateli w państwie przyjmującym Unii Europejskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Ćwikowski Stanisław
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Długopolski Stanisław
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Kozaczka Adam
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Piechowicz Jerzy
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Ryś Zbigniew
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Sichrawa Kazimierz
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Sichrawa Roman
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Wiatr Narcyz
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
O pojęciu uprawnionego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Przestępstwo znęcania jako podstawa niegodności dziedziczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., III CSK 80/15,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Prawo do równego traktowania obywateli państw trzecich posiadających jedno zezwolenie na pracę i pobyt w zakresie zabezpieczenia społecznego i świadczeń rodzinnych – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.06.2017 r., C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva przeciwko Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i Comune di Genova
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Anna Kosińska
Instytucja klienteli w prawie europejskim w świetle strasburskich standardów orzeczniczych cz.1
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
La presenza della croce cristiana nello spazio pubblico in Polonia - aspetti giuridici [Obecność krzyża chrześcijańskiego w przestrzeni publicznej w Polsce - aspekty prawne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo
Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Degradacja w polskim wojskowym prawie karnym od XVII do XIX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Damian Szeleszczuk
Wybrane instrumenty oddziaływania ministra właściwego do spraw finansów publicznych na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29641 zweryfikowanych pozycji.