Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Piękne czy wierne, czyli o polskich przekładach Instytucji Gaiusa (II wiek)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Konfrontative Analyse polysemer Tierbezeichnungen im Polnischen und Deutschen [Analiza konfrontatywna polisemicznych nazw zwierząt w języku polskim i niemieckim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Za aktívnu spoluprácu pri rozvoji polonistiky
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Światło ze Wschodu. O „Esejach nie całkiem polskich” Tokimasy Sekiguchiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o poznaniu i komunikacji społecznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Религиозное и сакральное в тексте - общие проблемы перевода [Elementy religijne i sakralne w tekście - wybrane problemy przekładu]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Aktualne tendencje w rozwoju leksyki języka religijnego proweniencji katolickiej – zagadnienia wybrane
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
On the structure and interpretation of Polish passives [O strukturze i realizacji polskich imiesłowów biernych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Trzy interepretacje przymiotników częstotliwości w języku polskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Ewelina Mokrosz
Testo scritto come l'input linguistico nella didattica dell'italiano LS [Test jako input językowy w dydaktyce języka włoskiego jako obcego.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Kucharska
Niewierbalnyje kommunikatiwnyje stili w pieriewode [Niewerbalne style komunikacyjne w przekładzie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Reklama w nauczaniu języka polskiego jako drugiego dzieci. Kontekst amerykańskich szkół sobotnich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
EUROJOS: A Project for Developing Cognitive Definitions of Selected Concepts Across Europe [EOROJOS: Naukowy projekt - tworzenie definicji kognitywnych wybranych pojęć w językach europejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Stan badań nad pracami językoznawczymi dotyczącymi urbanonimii Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Czapla
Obraz wody w nazwach miejscowości położonych na pograniczu polsko-ruskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Czapla
The Polish Involuntary State Constructions without a modal [Polskie konstrukcje stanu mimowolnego bez projekcji modalnej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Anna Malicka-Kleparska prof. KUL
Présentation [Słowo wstępne]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Doświadczenie religijne a forma jako środek artystyczny. (Akrostychy w psałterzu Henryka Adamczyka)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoNauki teologiczne
Małgorzata Nowak
Musik im interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Muzyka w nauczaniu interkulturowym]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Marta Pudło
How to Integrate the Practical English Syllabus with English beyond the Classroom [Jak zintegrować program praktycznej nauki języka angielskiego z nauką języka poza kontekstem uczelnianym]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
mgr Izabela Batyra
Gry językowe w rosyjsko-polskim przekładzie filmowym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Resumptive pronouns and asymmetric coordination in Old English [Zaimki zwrotne i asymetryczna koordynacja w języku staroangielskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Artur Bartnik
Liam Ó Rinn: aistritheoir ildánach [Liam Ó Rinn: aistritheoir ildánach]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
To translate is human, to explain – divine [Tłumaczyć jest rzeczą ludzką, wyjaśniać - boską]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
XVII-wieczny poradnik rolniczy. Lingwistyczna charakterystyka gatunku (na przykładzie traktatów agronomicznych Jakuba Kazimierza Haura)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Cecylia Galilej
Against a movement analysis of 'dać' + 'się'+ infinitive structure in Polish [Przeciwko analizie struktury z 'dać' +'się'+ bezokolicznik w języku polskim opartej o przesunięcie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
A note on the structure of passive potential adjectives in Polish [Kilka uwag o strukturze przymiotników potencjalnych w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar
Applying transactional analysis to facilitate self-regulation of trainee translators and interpreters [Zastosowanie Analizy Transakcyjnej celem umożliwienia samoregulacji w procesie kształcenia tłumaczy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Konrad Klimkowski
Giving English teachers autonomy and choice: Coping with curriculum change in Poland [Autonomia i wybór - polscy nauczyciele języka angielskiego wobec zmian w podstawie programowwej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
mgr Małgorzata Tetiurka
The Etymology of Nouns in Middle English Prose Psalter Renditions [Etymologia rzeczowników w średnioangielskich tłumaczeniach Psałterza prozą]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Kinga Lis
Słowo to potężny władca. Poglądy językowe Gorgiasza sofisty
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
mgr Kamila Tomaka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28928 zweryfikowanych pozycji.