Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Stanisław Westfal - w Polsce i poza Polską
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Uwagi o elizji spółgłosek wargowych we współczesnej polszczyźnie mediów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła
Rola obrazu w dydaktyce przekładu filmowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
„Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…” – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
Małgorzata Nowak
The /r/ which Dies Hard – A Diachronic Look at the Developments of the Rhotic Sound in Selected Celtic, Germanic and Romance Languages [/r/ łatwo się nie poddaje - diachroniczne spojrzenie na rozwój dźwięku rotycznego w wybranych językach celtyckich, germańskich i romańskich ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Krzysztof Jaskuła
Niewerbalne style komunikacyjne w przekładzie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Anioł i syn - językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Anna Majewska-Wójcik
Filmy Eldara Riazanowa w Polsce – z zagadnień recepcji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
JęzykoznawstwoKulturoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
A propos des nomina actionis des verbes de perception visuelle polonais et français [A propos nomina actionis polskich i francuskich czasowników percepcji wzrokowej ]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Functionele & taakgerichte vertaaldidactiek in het universitaire vreemdetalenonderwijs [Funkcjonalna i zadaniowa dydaktyka translacji w nauczaniu języków obcych na uczelniach wyższych]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Muriel Waterlot
Piękne czy wierne, czyli o polskich przekładach Instytucji Gaiusa (II wiek)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
A Comparative Socio-Linguistic Analysis of English Lexical Borrowings in French Tabloids and Quality Papers [Socjolingwistyczna Analiza Porównawcza Anglicyzmów we Francuskich Tabloidach i Prasie Jakościowej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
mgr Małgorzata Kopera
Za aktívnu spoluprácu pri rozvoji polonistiky
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Światło ze Wschodu. O „Esejach nie całkiem polskich” Tokimasy Sekiguchiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwoLiteraturoznawstwoNauki o poznaniu i komunikacji społecznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Konfrontative Analyse polysemer Tierbezeichnungen im Polnischen und Deutschen [Analiza konfrontatywna polisemicznych nazw zwierząt w języku polskim i niemieckim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Религиозное и сакральное в тексте - общие проблемы перевода [Elementy religijne i sakralne w tekście - wybrane problemy przekładu]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
Aktualne tendencje w rozwoju leksyki języka religijnego proweniencji katolickiej – zagadnienia wybrane
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
On the structure and interpretation of Polish passives [O strukturze i realizacji polskich imiesłowów biernych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Trzy interepretacje przymiotników częstotliwości w języku polskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Ewelina Mokrosz
Presentación del volumen [Prezentacja tomu]
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2017
JęzykoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Testo scritto come l'input linguistico nella didattica dell'italiano LS [Test jako input językowy w dydaktyce języka włoskiego jako obcego.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Kucharska
Complessità linguistica e testuale in alcune descrizioni scritte da apprendenti d’italiano di livello intermedio [Różnorodność technik językowych i strategii tekstualnych opisów zredagowanych przez osoby uczące się języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Kucharska
Niewierbalnyje kommunikatiwnyje stili w pieriewode [Niewerbalne style komunikacyjne w przekładzie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Reklama w nauczaniu języka polskiego jako drugiego dzieci. Kontekst amerykańskich szkół sobotnich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
EUROJOS: A Project for Developing Cognitive Definitions of Selected Concepts Across Europe [EOROJOS: Naukowy projekt - tworzenie definicji kognitywnych wybranych pojęć w językach europejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
Stan badań nad pracami językoznawczymi dotyczącymi urbanonimii Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Czapla
Obraz wody w nazwach miejscowości położonych na pograniczu polsko-ruskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Czapla
La enseńanza del discurso especializado en las clases de turismo y hosteleria [Nauczanie dyskursu specjalistycznego w ramach zajęć z hotelarstwa i turystyki]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
mgr Piotr Wasilewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29638 zweryfikowanych pozycji.