Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Handling synonymity in mediaeval translations of the Psalter into English [Synonimiczność w średniowiecznych angielskich przekładach Psałterza]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik
Internet podczas zajęć z języka obcego wśród przedstawicieli pokolenia X i Y - wyobrażenia studentów, oczekiwania uczniów i rzeczywistość nauczycieli
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Kucharska
Ambigüedad en la prensa tradicional y digital. Estudio de titulares en tres lenguas: español, francés y polaco [Wieloznaczność w prasie tradycyjnej i elektronicznej. Analiza nagłówków w języku hiszpańskim, francuskim i polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Tytuł filmu poza kontekstem filmowym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Resumptive pronouns in Polish 'co' relative clauses [Zaimki rezumptywne w zdaniach względnych wprowadzanych przez 'co']
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Wojciech Guz
„Hodowcy jabłek i gruszek”? Normy językowe a neologizmy w przekładach Rozporządzeń (WE)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Translations or transgressions? Syntactic convergence with the source in two medieval vernacular psalters [Tłumaczenia czy wykroczenia? Rzecz o zgodności syntaktycznej z oryginałem w dwóch średniowiecznych przekładach Psałterza]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik
Definiteness and specificity in two types of Polish relative clauses [Definiteness and specificity in two types of Polish relative clauses]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Językowo-semantyczno-pragmatyczne wyznaczniki opisu, opowiadania i rozważania w XVII-wiecznych kolędach Jana Żabczyca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Cecylia Galilej
Polish Palatalization as Element Addition [Palatalizacje w języku polskim a teoria elementów]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Teacher Autonomy in Languages for Specific Purposes – Reflections on LSP Teacher Development Process [Autonomia nauczycieli języków specjalistycznych - refleksje nad procesem rozwoju nauczyciela LSP]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Sowa
Wh-pronoun and complementizer relative clauses: unintegration features in conversational Polish [Zdania wzlędne wprowadzane przez 'który' i 'co'. Cechy dezintegracji strukturalnej w konwersacyjnej odmianie polszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Sprawność mówienia a kompetencja retoryczna w glottodydaktyce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
[Rec.:] Jelle Stegeman, Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von den Anfängen bis 1800. Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute [[Rec.:] Jelle Stegeman, Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von den Anfängen bis 1800. Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Middles in English and Polish [Struktury medialne w angielskim i polskim]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Anna Malicka-Kleparska prof. KUL
The interaction of aspect and valency in nominal structures – A theoretical overview [Interakcje aspektu i walencji w strukturach nominalnych - przegląd zagadnień teoretycznych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar
Aspectual constraints on the plural marking of argument supporting -nie/-cie nominals in Polish [Ograniczenia aspektowe pluralizacji rzeczowników na -nie/-cie w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar
Polish specificational clauses are inverse predicational clauses [Polskie zdania specyfikujące są odwróconymi zdaniami predykatywnymi]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Dreigt werkelijk het einde van het Nederlands? Een discussiestuk [Grozi naprawdę koniec języka niderlandzkiego? dokument do dyskusji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Le seguenze descrittive e dialogiche nei testi degli studenti polacchi di filologia romanza [Sekwencje opisowe i dialogowe w tekstach napisanych przez polskich studentów filologii romańskiej.]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Kucharska
Emmy Máčelová-van den Broecke. Aardenburg 30 maart 1921 - Wassenaar 23 januari 2012 [Emmy Máčelová-van den Broecke, Aardenburg 30 marca 1921 - Wassenaar 23 stycznia 2012]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
What qualities should a teacher have to be able to teach children to read and write in an easy and enjoyable manner? [Jakie cechy powinien mieć nauczyciel, aby móc uczyć dzieci czytania i pisania w sposób łatwy i przyjemny?]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
JęzykoznawstwoPedagogika
dr Barbara Borowska
Ignacego Domeyki świadectwo wiary (na przykładzie Moich podróży)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Słownictwo z zakresu uprawy roli w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimierza Haura
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Cecylia Galilej
Słownictwo wschodniosłowiańskie w "Polesiu" Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Natalia Sosnowska
Słowo Boże jako towar. O sposobach przedstawiania i reklamowania w internecie współczesnych edycjii Biblii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoNauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Małgorzata Nowak
U stóp Matki / szczęścia szukać / Jej zawierzyć / Jej zaufać / z Nią do Syna / z Nią do nieba / iść nam trzeba. O poezji religijnej Aliny Doroty Paul z tomu Za rękę z Matką
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Cecylia Galilej
"My łatwo znajdziemy wspólny język". Michał Łesiów i Taras Franko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoKulturoznawstwo
dr Dagmara Nowacka
Bevordering van interculturele competentie in het universitair vertaalonderwijs
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Muriel Waterlot
Empowering entrepreneurship of translation students: the concept of translation service provision competence in didactic application [Wspieranie postaw przedsiębiorczych studentów translatoryki: zastosowanie dydaktyczne pojęcia kompetencji świadczenia usług tłumaczeniowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Konrad Klimkowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 27501 zweryfikowanych pozycji.