Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Passivisation of Polish Object Experiencer verbs vs. the unaccusativity hypothesis (part 2) [Pasywizacja czasowniow z Eksperiencerem w dopełnieniu a hipoteza o ich nieakuzatywności (część 2)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Compounding in Polish and the absence of phrasal compounding [Compounding in Polish and the absence of phrasal compounding]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Bogdan Szymanek
Polacy uczą się ukraińskiego. Wpływ czynnika typologicznego na procesy przyswajania języków obcych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Dagmara Nowacka
Genologicznie o witrynie WWW
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoNauki o mediach
Małgorzata Nowak
Passivisation of Polish Object Experiencer verbs vs. the unaccusativity hypothesis [Pasywizacja czasowniow z Eksperiencerem w dopełnieniu a hipoteza o ich nieakuzatywności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Capita Selecta z nizozemské lingvistiky [Capita Selecta z niderlandzkiej lingwistyki]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
"Ziemia" Pola – "ziemia" Domeyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
Małgorzata Nowak
Komizm współczesnych filmów rosyjskich na warsztacie tłumacza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Biblia jako narzędzie ewangelizacji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
JęzykoznawstwoNauki teologiczne
Małgorzata Nowak
Handling synonymity in mediaeval translations of the Psalter into English [Synonimiczność w średniowiecznych angielskich przekładach Psałterza]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Internet podczas zajęć z języka obcego wśród przedstawicieli pokolenia X i Y - wyobrażenia studentów, oczekiwania uczniów i rzeczywistość nauczycieli
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Anna Kucharska
Orędownik zbliżenia polsko-ukraińskiego. Prof. dr hab. Michał Łesiów (3 maja 1928 – 15 lipca 2016)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Dagmara Nowacka
Orędownik zbliżenia polsko-ukraińskiego. Prof. dr hab. Michał Łesiów (3 maja 1928 – 15 lipca 2016)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Albert Nowacki
Klemensa Podwysockiego twórczość poetycka. Uwagi o języku i stylu
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka
Ambigüedad en la prensa tradicional y digital. Estudio de titulares en tres lenguas: español, francés y polaco [Wieloznaczność w prasie tradycyjnej i elektronicznej. Analiza nagłówków w języku hiszpańskim, francuskim i polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Tytuł filmu poza kontekstem filmowym
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Resumptive pronouns in Polish 'co' relative clauses [Zaimki rezumptywne w zdaniach względnych wprowadzanych przez 'co']
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Wojciech Guz
„Hodowcy jabłek i gruszek”? Normy językowe a neologizmy w przekładach Rozporządzeń (WE)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Translations or transgressions? Syntactic convergence with the source in two medieval vernacular psalters [Tłumaczenia czy wykroczenia? Rzecz o zgodności syntaktycznej z oryginałem w dwóch średniowiecznych przekładach Psałterza]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
Definiteness and specificity in two types of Polish relative clauses [Definiteness and specificity in two types of Polish relative clauses]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Językowo-semantyczno-pragmatyczne wyznaczniki opisu, opowiadania i rozważania w XVII-wiecznych kolędach Jana Żabczyca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Cecylia Galilej
Polish Palatalization as Element Addition [Palatalizacje w języku polskim a teoria elementów]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Sławomir Zdziebko
Wh-pronoun and complementizer relative clauses: unintegration features in conversational Polish [Zdania wzlędne wprowadzane przez 'który' i 'co'. Cechy dezintegracji strukturalnej w konwersacyjnej odmianie polszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Wojciech Guz
Sprawność mówienia a kompetencja retoryczna w glottodydaktyce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
[Rec.:] Jelle Stegeman, Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von den Anfängen bis 1800. Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute [[Rec.:] Jelle Stegeman, Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von den Anfängen bis 1800. Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von 1800 bis heute]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Middles in English and Polish [Struktury medialne w angielskim i polskim]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Anna Malicka-Kleparska prof. KUL
The interaction of aspect and valency in nominal structures – A theoretical overview [Interakcje aspektu i walencji w strukturach nominalnych - przegląd zagadnień teoretycznych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar
Aspectual constraints on the plural marking of argument supporting -nie/-cie nominals in Polish [Ograniczenia aspektowe pluralizacji rzeczowników na -nie/-cie w języku polskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Maria Bloch-Trojnar
Polish specificational clauses are inverse predicational clauses [Polskie zdania specyfikujące są odwróconymi zdaniami predykatywnymi]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Dreigt werkelijk het einde van het Nederlands? Een discussiestuk [Grozi naprawdę koniec języka niderlandzkiego? dokument do dyskusji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Językoznawstwo
dr hab. Wilken Engelbrecht prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 26584 zweryfikowanych pozycji.