Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Emmanuela Małyńskiego ziemiański projekt powiązania ładu życia domowego i politycznego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Czynniki zdrowotne i psychospołeczne warunkujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Filozoficzne i doktrynalne podstawy socjologicznej analizy osoby ludzkiej w pismach Leona Dyczewskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Społeczna konstrukcja narracji o ryzyku ekologicznym. Analiza socjologiczna wybranych problemów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Factors Influencing Ways of Organising Life in Old Age in The Context of Social Exclusion Risk. The Case of Poland [Czynniki wpływające na sposoby organizacji życia w starości w kontekście zagrożenia wykluczeniem społecznym. Przypadek polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Monika Adamczyk
Społeczny kontekst technologicznego funkcjonowania ekologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
mgr Jan Gondek
Social Security in Ageing Societies in a Sustainable Development Perspective. The Analysis of Context Indicator of Ways of Organizing Life in Old Age in Poland [Bezpieczeństwo społeczne w starzejących się społeczeństwach w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Analiza kontekstowego wskaźnika sposobów organizacji życia w starości w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Czynności ludzkie jako obiektywny wymiar badań nauk humanistycznych. Analiza porównawcza koncepcji Kazimierza Twardowskiego i Floriana Znanieckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Selected determinants of spirituality among nurses [Wybrane uwarunkowania duchowości wśród pielęgniarek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Urban Creative Sustainability: The Case of Lublin [Zrównoważona kreatywność miejska]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Zostać czy wracać? Metaforycznie o reemigracji Polaków po Brexicie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Zostać czy wracać? Metaforycznie o reemigracji Polaków po Brexicie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wódka
Aktywność obywatelska w kontekście modelu partycypacji społecznej. Socjologiczna aplikacja personalistycznych idei Karola Wojtyły
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion [Personal Resources and Spiritual Change among Participants’ Hostilities in Ukraine: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Disorder and Turn to Religion]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zdrowiunauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Social determinants of digital exclusion in an ageing society. The case of Poland [Społeczne determinanty wykluczenia cyfrowego w starzejącym się społeczeństwie. Przypadek Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr hab. Monika Adamczyk
Social determinants of digital exclusion in an ageing society. The case of Poland [Społeczne determinanty wykluczenia cyfrowego w starzejącym się społeczeństwie. Przykład Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa katolickiej nauki społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Satysfakcja z pracy i poczucie sensu pracy u więźniów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Rola religii w życiu współczesnych społeczeństw w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. mgr Marek Pabich
Actors of technosocial changes in after network society. Selected problems and questions [Aktorzy technospołecznych zmian po społeczeństwie sieci. Wybrane problemy i pytania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Etos pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Znaczenie wsparcia społecznego w procesie akulturacji imigrantów na podstawie doświadczeń imigrantów z Ukrainy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Autonomia czy współzależność? Religijność a typy moralności młodzieży z Diecezji Tarnowskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
Elementy aksjologii w pismach Ryszarda Legutki i Zdzisława Krasnodębskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. mgr Marek Pabich
The Level of Health Literacy of Seniors Living in Eastern Region of Poland. Preliminary Study [The Level of Health Literacy of Seniors Living in Eastern Region of Poland. Preliminary Study]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Znaczenie małżeństwa i rodziny współcześnie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Legitymizacja małej ojczyzny w epoce Internetu
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki socjologiczne
prof. dr hab. Sławomir Partycki
Wartość pracy dla pracujących osób pozbawionych wolności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Stefan Wyszyński - prekursor lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Kategoria czasu w morfogenetycznej interpretacji zmian społecznych i kulturowych [The Category of Time in Morphogenetic Interpretation of Social and Cultural Change]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39649 zweryfikowanych pozycji.