Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Olga Nowak-Dziwina
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 9
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z instytucjami prawa cywilnego
C2 - wyjaśnienie specyfiki prawa cywilnego i jego tendencji rozwojowych zarysowanych w ustawodawstwie, piśmiennictwie i orzecznictwie SN.
C3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; krytycznej weryfikacji stanowisk prezentowanych w związku z problemami, jakie pojawiają w prawie cywilnym
C4 - wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce wykonywania zawodu.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość przepisów części ogólnej prawa cywilnego
W2 Znajomość przepisów prawa rzeczowego
W3 Znajomość przepisów części ogólnej prawa zobowiązań
W4 Znajomość przepisów prawa spadkowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego i powiązania między nimi, opisywać rolę prawa cywilnego w gospodarce - K_W01, K_W02, K_W07.
W2. Wie jak klasyfikować poszczególne instytucje prawa cywilnego i wyjaśniać wzajemne relacje między nimi, w tym posługiwać się regułami wykładni przepisów prawa cywilnego - K_W01, K_W08, K_W09.
UMIEJĘTNOŚCI
U1. Umie przedstawiać zasady funkcjonowania instytucji prawa cywilnego
wykorzystywanych w obrocie gospodarczym i rozwiązywać problemy jakie wiążą się z wykorzystaniem tych instytucji - K_U04; K_U10.
U2. Umie wykorzystywać instytucje prawa handlowego w praktyce obrotu gospodarczego, redagować podstawowe dokumenty stosowane w obrocie gospodarczym - K_U05, K_U10, K_U13.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Potrafi analizować stany faktyczne występujące w obrocie i oceniać je, wybierać właściwe normy prawne dla ocenianego stanu faktycznego, wyjaśniać ich znaczenie i argumentować dokonany wybór - K_K04, K_K08.
K2. Ma kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania przepisów i zna zasady wykładni prawa cywilnego z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa - K_K04, K_K05, K_K08.
Metody dydaktyczne
Kazusy, dyskurs, analiza prawna, pytania otwarte, pytania spersonalizowane, wykład, dyskusja, opis, referat, lektura, orzecznictwo,
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia obejmują swym zakresem zagadnienia z prawa cywilnego - części ogólnej (zagadnienia ogólne, osoby, mienie, czynności prawne, termin, przedawnienie roszczeń, terminy zawite), prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone, posiadanie), prawa zobowiązań (zagadnienia ogólne, wielość dłużników lub wierzycieli, zobowiązania umowne, czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, zmiany podmiotowe w zobowiązaniu, wygasanie zobowiązań, skarga pauliańska), prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe, rozrządzenia na wypadek śmierci, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest w oparciu o pracę pisemną polegającą na rozwiązaniu kazusu i odpowiedzi na zadane do niego pytania.

Ocena końcowa uzależniona jest od spełnienia następujących kryteriów:
Ocena niedostateczna
W - Student nie zna terminologii prawniczej używanej do opisu stosunków cywilnoprawnych
U - Student nie potrafi analizować problemów prawnych przy użyciu specjalistycznego języka
K - Student nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do powierzonych zadań

Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa cywilnego
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące stosunków cywilnoprawnych
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki cywilnoprawne
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki cywilnoprawne oraz rządzące nimi prawidłowości; identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa cywilnego
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa cywilnego, proponuje ich rozwiązania dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny
Student poprawnie odpowiedział na wszystkie pytania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2019;
Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2020;
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009;
Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, red. Fras M., Habdas M., Warszawa 2017
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. Fras M., Habdas M., Warszawa 2017
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania, red. Fras M., Habdas M., Warszawa 2018
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 6. Spadki, red. Gudowski J., Warszawa 2017
Kodeks cywilny. Komentarz, red. Gniewek E., Machnikowski P., Warszawa 2019
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę