Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia) - 2020/2021

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Bas Hamers
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Założeniem zajęć jest osiągniecie przez studenta poziomu B2 [kompetentne posługiwanie się językiem obcym] umożliwiającego mu napisanie pracy licencjackiej.
Wymagania wstępne
Wiedza z II roku studiów niderlandystyki. Aktywność własna.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W_01 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niderlandzkim K_W02
W_02 zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim K_W03
W_03 ma uporządkowaną wiedzę ogólna obejmującą terminologię używaną w obrębie Filologii niderlandzkiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych K_W04
W_04 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin filologicznych:
1. Literaturoznawstwo
2. Językoznawstwo - ogólne
3. Kulturoznawstwo K_W05
W_05 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem Filologii niderlandzkiej:
1. Literaturoznawstwo i Literatura niderlandzka
2. Językoznawstwo niderlandzkie
3. Kulturoznawstwo – w krajach niderlandzkojęzycznych K_W07
W_06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku Filologia niderlandzka: nowe zjawiska w języku niderlandzkim, w literaturze i kulturze niderlandzkiej , oraz językoznawstwie niderlandzkim i ogólnym K_W10
W_07 zna i rozumie główne nurty badań nad językiem niderlandzkim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego rozwoju i zróżnicowania geograficznego oraz społecznego K_W11
W_08 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niderlandzkiego i porównawczym odniesieniu do innych języków K_W12
W_09 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) K_W16
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niderlandzkiego K_U01
U_02 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim K_U03
U_03 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego K_U04
U_04 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu Filologii niderlandzkiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym K_U20
U_05 potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku niderlandzkim z zastosowaniem technik audiowizualnych K_U21
U_06 ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego K_U22
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niderlandzkiego K_K03
Metody dydaktyczne
Praca w grupach, praca indywidualna, zadania do samodzielnego przygotowania.
Treści programowe przedmiotu
1. wprowadzenie korespondencji biznesowej
2. list potwierdzający
3. praktyczne ćwiczenie pisania
4. list z zaproszeniem
5. praktyczne ćwiczenie pisania
6. list informacyjny
7. praktyczne ćwiczenie pisania
8. list z prośbą
9. praktyczne ćwiczenie pisania
10. Prośba o staż
11. praktyczne ćwiczenie pisania
12. list skargi
13. praktyczne ćwiczenie pisania
14. odpowiedź na skargę
15. list motywacyjny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria wiedzy: na ocenę 2 – Student nie zna podstawowych pojęć gramatycznych z poziomu B1 i w związku z tym nie umie ich zastosować w praktyce; na ocenę 3 – Student zna pojęcia gramatyczne z poziomu B1, ale stosując je popełnia dużą ilość błędów; na ocenę 4 – Student zna pojęcia gramatyczne z poziomu B1 i umie je zastosować w praktyce ustnej i pisemnej, ale popełnia błędy; na ocenę 5 – Student umie zastosować w praktyce ustnej i pisemnej poznaną wiedzę gramatyczną z poziomu B1 i popełnia nieliczne błędy, których jest świadomy.
Kryteria umiejętności: na ocenę 2 – Student nie radzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Nie potrafi tworzyć prostych, spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych; na ocenę 3 – Student radzi sobie w niektórych sytuacjach komunikacyjnych. Potrafi tworzyć proste, ale niespójne wypowiedzi ustne i pisemne. Popełnia przy tym dużą ilość błędów gramatycznych, które poważnie zakłócają przekaz tekstu; na ocenę 4 – Student potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia, nadzieje i zamierzenia, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany, popełniając przy tym błędy gramatyczne, które nie zakłócają przekazu; na ocenę 5 - Student potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych.Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane lub go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia, nadzieje i zamierzenia, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany, nie popełniając lub popełniając przy tym nieliczne błędy gramatyczne.
Kryteria kompetencji społecznych: Na ocenę 2 – Student jest niesamodzielny, nie umie rozplanować swojej pracy, aby osiągnąć zamierzone cele; nie doskonali umiejętności społecznych przez aktywne uczestnictwo w wymianie zdań; nie podejmuje dyskusji; Na ocenę 3 – Student próbuje być samodzielny i planować swoją pracę aby przynosiła efekty, ale jeszcze często ponosi przy tym porażkę; nie jest aktywny w poszukiwaniu sposobów przenoszenia teoretycznej wiedzy gramatycznej na praktykę; Na ocenę 4 –Student nie zawsze umie rozplanować swoją pracę; doskonali swoje umiejętności społeczne, ale nie poszukuje sam możliwości sprawdzenia wiedzy gramatycznej w praktyce; Na ocenę 5 – Student umie rozplanować swoją pracę, aby osiągnąć zamierzone cele i doskonali swoje umiejętności społeczne przez aktywne uczestnictwo w wymianie zdań; podejmuje dyskusje; sam poszukuje możliwości, aby sprawdzić wiedzę gramatyczną w praktyce.
Egzamin / Zaliczenie pisemne, Praca pisemna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. José Bakx Lidy Zijlmans, Nota bene! Uitgeverij Coutinho
2. Mariët Hermans, Schrijven met effect Uitgeverij Coutinho
3. Joy de Jong, Handboek academisch schrijven. Uitgeverij Coutinho
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę