Rama konceptualna, definicja kognitywna, metafora, topos argumentacyjny - semantyczno-pragmatyczna analiza dyskursu (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-27środaGG-313 12:30 - 14:10
2020-06-03środaGG-313 12:30 - 14:10
2020-06-10środaGG-313 12:30 - 14:10
2020-09-02środaGG-313 12:30 - 14:10