Językoznawstwo rosyjskie i ukraińskie (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Kawęcka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Filologia Słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-23czwartekGG-308 11:40 - 13:20