Neuronauka poznawcza (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Szubielska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:I ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze » Seminarium licencjackie
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie konieczność dalszego kształcenia
K_K02wykazuje dbałość o zachowanie standardów metodologicznych w badaniach, otwartość i wrażliwość na problemy z zakresu nauk o poznaniu oraz podejmowanie samodzielnych prób ich opracowania intelektualnego
K_K03potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i organizować uczenie się innych osób
K_K07aktywnie uczestniczy w debatach publicznych, stosując się do formalnych i rzeczowych wymogów dyskusji; potrafi dosstosować przekaz informacji do poziomu uczestników dyskusji
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawze; posługuje się pakietem statystyczym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w obrębie wybranej specjalności
K_U03potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_U04samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski tekst naukowy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
K_U05zna język obcy nowożytny na poziomie umożliwiającym tłumaczenie na język polski (i vice versa) tekstów z zakresu kognitywistyki; potrafi przygotować w języku obcym plakat konferencyjny oraz opracowania multimedialne
K_U06ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu kognitywistyki oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk kognitywnych oraz innymi grupami docelowymi, używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
K_U07projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne (określa pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację); potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych, przestrzegając wskazanych zasad stylu APA
K_U08potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki i powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkiego poznania, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych poziomów poznania i posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_W02zna terminologię z zakresu kognitywistyki w językach polskim i angielskim
K_W07zna zasady przygotowania i publikacji tekstu naukowego
K_W08ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu różnych dyscyplin antropologicznych: antropologii filozoficznej, antropologii ewolucyjnej, neuroantropologii, antropologii porównawczej
K_W09ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, aspekty społeczne poznania, język, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowanie decyzji, motywacje
K_W10ma uporządkowaną wiedzę na temat języka, jego struktury, funkcji, genezy; relacji języka do umysłu i systemów społeczno-kulturowych
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-21wtorekGG-236 13:20 - 15:00