Metodologia badań w psychologii percepcji i wyobraźni (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Szubielska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu formułowania problemów badawczych i hipotez oraz prowadzenia badań empirycznych w wybranych obszarach psychologii percepcji i wyobraźni.C2. Nabycie umiejętności prowadzenia naukowego dyskursu respektującego wysokie standardy metodologiczne w oparciu o specjalistyczną literaturę przedmiotu.C3. Wykształcenie warsztatu badawczego polegającego na kompleksowym przygotowaniu i realizacji własnego projektu badawczego z zakresu psychologii percepcji i wyobraźni.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii percepcji i wyobraźni i metodologii badań psychologicznych, umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych z zakresu psychologii percepcji i wyobraźni (również w języku angielskim), umiejętność pracy zespołowej, ciekawość badawcza.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: W1. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych terminów i zagadnień związanych z wybranym obszarem psychologii percepcji i wyobraźni. K_W01W2. Rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii badań w psychologii percepcji i wyobraźni, posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w psychologii percepcji i wyobraźni. K_W04W3. Orientuje się w stanowiskach teoretycznych i wynikach badań empirycznych z wybranego obszaru psychologii percepcji i wyobraźni i zna najważniejsze teksty naukowe z tego obszaru. K_W08W4. Zna i rozumie zasady etyki zawodowej psychologa w zakresie prowadzenia badań naukowych w obszarze psychologii percepcji i wyobraźni, zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. K_W15.

UMIEJĘTNOŚCI: U1. Potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z wybranego obszaru psychologii procesów poznawczych, potrafi wypowiadać się, komunikować z innymi i argumentować swoje poglądy wykorzystując aparat pojęciowy z zakresu psychologii percepcji i wyobraźni. K_U03U2. Potrafi krytycznie analizować literaturę naukową z wybranego obszaru psychologii percepcji i wyobraźni i umie samodzielnie poszerzać wiedzę z tego zakresu korzystając z różnych źródeł informacji z poszanowaniem zasad własności intelektualnej. K_U04U3. Ma umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i hipotez, potrafi adekwatnie dobrać i konstruować metody i narzędzia badawcze w celu weryfikacji hipotez. K_U09U4. Stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych. K_U11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): K1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność ustawicznego aktualizowania wiedzy i rozwoju własnych kompetencji w pracy naukowej. K_K01K2. Przejawia postawę dbałości o przestrzeganie standardów metodologicznych i uczciwości w warsztacie badawczym. K_K02K3. Podejmuje samodzielne próby opracowania intelektualnego zagadnień o charakterze naukowym, wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników. K_K07K4. Potrafi pracować zespołowo w celu realizacji projektu badawczego poprzez dzielenie się zadaniami i odpowiedzialnością, podejmuje aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspiruje i uczy się od innych. K_K08.
Metody dydaktyczne
Lektura tekstów naukowych (również w jęz. angielskim), wyszukiwanie materiałów źródłowych w bazach danych, dyskusja w grupie, prezentacje multimedialne, eksperymenty myślowe.
Treści programowe przedmiotu
(1) Przygotowanie do samodzielnej pracy z tekstem naukowym (również w jęz. angielskim)(2) Wyszukiwanie materiałów źródłowych w bazach danych(3) Formułowanie pytań badawczych i hipotez w wybranych obszarach psychologii percepcji i wyobraźni (np. ślepota bezuwagowa i ślepota na zmiany, fałszywe wspomnienia, style poznawcze w myśleniu, heurystyki reprezentatywności i zakotwiczenia, społeczna percepcja twarzy, ucieleśnione poznanie, rotacje wyobrażeniowe)(4) Przygotowanie własnego projektu badawczegoZ uwagi na specyfikę pracy grupowej na warsztatach poszczególne treści programowe będą realizowane na kilku zajęciach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uczestnictwo w zajęciach, referowanie treści przeczytanych tekstów naukowych, aktywny udział w dyskusji, przygotowanie projektu badań własnych, przygotowanie części teoretycznej raportu badawczego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:Pinker, S. (2002). Jak działa umysł. Warszawa: Książka i Wiedza.Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.Literatura uzupełniająca:Reprezentatywne dla danego obszaru psychologii procesów poznawczych artykuły naukowe opublikowane w specjalistycznej literaturze przedmiotu.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-22środaC-515 12:30 - 14:10