Medycyna sądowa dla prawników (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Grzegorz Skrobotowicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
W1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu medycyny sądowej - tanatologii sądowo-lekarskiej (rodzaje i przyczyny śmierci, patomechanizm śmierci, samoistne przeobrażenia utrwalające zwłoki, gnicie zwłok);
W2. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu traumatologii sądowo-lekarskiej (rodzaje obrażeń, mechanizmy ich powstawania, rodzaje narzędzi, rekonstrukcje wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych ze skutkiem śmiertelnym lub z obrażeniami ciała);
W3. Prezentacja metod i narzędzi pozyskiwania danych dotyczących medycyny sądowej oraz zrozumienia i umiejętnego interpretowania wyników badań sądowo-lekarskich

Umiejętności:
U1. Wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu medycyny sądowej w szczególności wiedzę dotyczącą ustalenia tożsamości nieznanych zwłok, tanatologii sądowo-lekarskiej, śmierci klinicznej i biologicznej, śmierci mózgowej, transplantacji, sądowo-lekarskich oględzin zwłok, sekcji zwłok, obrażeń ciała i śmierci wskutek urazu mechanicznego, uduszenia, rażenia prądem elektrycznym, postrzałowego uszkodzenia ciała, narkomanii, dzieciobójstwa.
U2. Wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu.
U3. Wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią z zakresu medycyny sądowej, jak i używania tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami.

Kompetencje społeczne:
K1. Wskazanie potrzeby oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby kształcenia się przez całe życie.
K2. Wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów.
K3. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy.
K4. Wyrobienie umiejętności pracy w zespole pełniąc różne role (opiniującego, uczestnika postępowania karnego).
Wymagania wstępne
W1: Wykład przeznaczony jest dla studentów IV i V roku studiów.
W2: Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
W1. Zna terminologię z zakresu medycyny sądowej, jego specyfikę oraz zakres i znaczenie medycyny sądowej;
W2. Ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu medycyny sądowej (śmierć kliniczna i biologiczna, śmierć mózgowa, śmierć z przyczyn naturalnych, sekcja zwłok, sądowo-lekarskie oględziny zwłok, uduszenie gwałtowne, postrzałowe uszkodzenie ciała, narkomania, dzieciobójstwo).;
W3. Zna metody i narzędzia pozyskiwania danych dotyczących medycyny sądowej, w tym interpretowania wyników badań sądowo-lekarskich.

Umiejętności:
U1. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu medycyny sądowej, w szczególności wiedzę dotyczącą: ustalenia tożsamości nieznanych zwłok, tanatologii sądowo-lekarskiej, śmierci klinicznej i biologicznej, śmierci mózgowej, transplantacji, sądowo-lekarskich oględzin zwłok, sekcji zwłok, obrażeń ciała i śmierci wskutek urazu mechanicznego, uduszenia, rażenia prądem elektrycznym, postrzałowego uszkodzenia ciała, narkomanii, dzieciobójstwa
U2. Potrafi używać pojęć stosowanych w medycynie sądowej w celu zrozumienia rozwoju medycyny sądowej i zmian w niej zachodzących.
U3. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań.

Kompetencje społeczne:
K1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K2. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (np. uczestnika postępowania karnego, opiniującego), umie przyjmować i wyznaczać zadania, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania.
K3. Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu medycyny sądowej.
K4. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna.
Treści programowe przedmiotu
Zakres i znaczenie medycyny sądowej. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Ustalenie tożsamości nieznanych zwłok. Tanatologia sądowo-lekarska. Śmierć kliniczna i biologiczna. Śmierć mózgowa. Transplantacja w prawie polskim. Sądowo-lekarskie oględziny zwłok. Sekcja zwłok. Śmierć z przyczyn naturalnych. Obrażenia ciała i śmierć wskutek urazu mechanicznego. Uduszenie gwałtowne. Rażenie prądem elektrycznym. Postrzałowe uszkodzenia ciała. Prawna i medyczna problematyka toksykologii. Narkomania. Dzieciobójstwo.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne. Ocena z zaliczenia – numeryczna w skali od 2.0 (ndst) do 5.0 (bdb). Warunkiem uzyskania oceny 3.0 (dst) jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 50% zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. V.J. DiMaio, D. DiMaio, Medycyna sądowa, Wrocław 2016.
2. T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników. T. I, Poznań 2000.
3. T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników. T. II, Poznań 2000.
4. A. Jakliński, Z. Marek, Medycyna sądowa dla prawników, Kraków 1999.
5. S. Raszeja, W. Nasiłowski, J. Markiewicz, Medycyna sądowa, Warszawa 1990.
6. A. Jakliński, J. S. Kobiela, K. Jaegermann, Z. Marek, Z. Tomaszewska, B. Turowska, Medycyna sądowa dla studentów medycyny, Warszawa 1979.
7. K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, Warszawa 2000.
8. Z. Marek, Wybrane problemy opiniowania sądowo-lekarskiego, Kraków 2004.
9. J. Przybysz, Psychiatria sądowa, Toruń 2001.

Literatura uzupełniająca:
1. J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2007.
2. Z. Lew-Starowicz, Zarys seksuologii sądowej, Warszawa 2000.
3. K. Marzec-Holka, Dzieciobójstwo, Bydgoszcz 2004.
4. Z. Marek, M. Kłys, Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne, Zakamycze 1998.
5. W. Stojanowska, D. Miścicka- Śliwka, Dowód z badań DNA a inne dowody w procesach ustalenie ojcostwa, Warszawa 2000.
6. K.J. Pawelec, Wypadek drogowy, LexisNexis 2000.
7. B. Popielski, Medycyna i prawo, Warszawa 1968.
8. J. Walczyński, Ocena sądowo-lekarska uszkodzenia ciała w procesie karnym, Warszawa 1967.
9. J. Walczyński, Przewodnik do ćwiczeń z medycyny sądowej, Warszawa 1964.
10. A. Jakliński, Zarys sądowo-lekarskiej toksykologii alkoholu etylowego, Warszawa 1978
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę