Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Sławicki
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu retoryki;
C2-przedstawienie podstawowych umiejętności retorycznych;
C3-kształtowanie umiejętności stosowania sztuki wymowy.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin
K_W09 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K05 Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja.
Oglądowe: wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych, tablic poglądowych, filmów tematycznych.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; symulacje .
Treści programowe przedmiotu
1. Geneza retoryki z uwzględnienie jej rodowodu sądowego,
2. Style retoryczne w praktyce wystąpienia o charakterze prawniczym,
3. Autoprezentacja w służbie prawnika,
4. Sztuka mówienia z uwzględnieniem błędów popełnianych w praktyce,
5. Przygotowanie wystąpienia – prezentacji stanowiska procesowego, mowy końcowej, argumentacji orzeczenia sądowego,
6. Sztuka zadawania pytań,
7. Zasady aktywnego słuchania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny:
5 - 100%-90,01%
4 - 90,00%-75,01%
3 - 75%-50,01%
2 - 50%-0%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J. Bralczyk i in., Wymowa prawnicza, Warszawa 2014;
J. Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2003;
M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:
M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, Kraków 2005.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin