Percepcja i poznanie (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Szubielska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie umiejętności realizacji projektu badawczego;
C2 - pisanie raportu z badań zgodnie ze standardem APA.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa znajomość metodologii psychologii oraz statystyki;
W2 - Umiejętność czytania tekstów w języku angielskim;
W3 - Zainteresowania psychologią poznawczą i neuronauką.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w Psychologii (K_W04)
2. ma wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej (K_U04)
2. posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii (K_U09)
3. stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa (K_K02)
2. wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii (K_K07)
Metody dydaktyczne
Dyskusja, prezentacja Power Point
Treści programowe przedmiotu
I semestr: Sformułowanie problemu badawczego w kontekście literatury przedmiotu. Warunek zaliczenia - zredagowanie problemu badawczego oraz hipotez;
II semestr: Szczegółowe uzasadnienie hipotez badawczych, wybór lub opracowanie metod badań, kryteriów doboru próby. Warunek zaliczenia - opracowanie metodologii badań, zredagowanie testu wprowadzenia teoretycznego;
III semestr: Wykonanie badań i analiz statystycznych danych z badań. Warunek zaliczenia - raport z analiz statystycznych;
IV semestr: Opis i interpretacja uzyskanych wyników badań w odniesieniu do teorii, określenie ograniczeń badań, wniosków dla praktyki. Warunek zaliczenia - ostateczne zredagowanie tekstu całej pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student zobligowany jest: (1) przygotować prezentację swojej pracy magisterskiej w formie referatu i przedstawić go na swoim seminarium, wysłuchać komentarzy uczestników zajęć, pytań w j. angielskim i udzielić odpowiedzi na nie, (2) w j. angielskim sporządzić streszczenie swojej pracy magisterskiej, (3) w trakcie obrony magisterskiej przedstawić referat dotyczący treści swojej pracy i udzielić odpowiedzi na dwa pytania w j. angielskim przedstawione w recenzji pracy oraz (4) złożyć pracę magisterską, najpóźniej po czwartym semestrze seminarium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.
Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Nęcka, E., Stocki, R. (1991). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.

Literatura uzupełniająca
Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy prezydium PAN.
Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem