Percepcja i poznanie (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Szubielska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - opanowanie umiejętności realizacji projektu badawczego;
C2 - pisanie raportu z badań zgodnie ze standardem APA.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa znajomość metodologii psychologii oraz statystyki;
W2 - Umiejętność czytania tekstów w języku angielskim;
W3 - Zainteresowania psychologią poznawczą i neuronauką.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. rozumie specyfikę, istotę i cele poznania naukowego, zna zasady metodologii psychologii; posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań empirycznych w Psychologii (K_W04)
2. ma wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej (K_U04)
2. posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii (K_U09)
3. stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa (K_K02)
2. wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii (K_K07)
Metody dydaktyczne
Dyskusja, prezentacja Power Point
Treści programowe przedmiotu
I semestr: Sformułowanie problemu badawczego w kontekście literatury przedmiotu. Warunek zaliczenia - zredagowanie problemu badawczego oraz hipotez;
II semestr: Szczegółowe uzasadnienie hipotez badawczych, wybór lub opracowanie metod badań, kryteriów doboru próby. Warunek zaliczenia - opracowanie metodologii badań, zredagowanie testu wprowadzenia teoretycznego;
III semestr: Wykonanie badań i analiz statystycznych danych z badań. Warunek zaliczenia - raport z analiz statystycznych;
IV semestr: Opis i interpretacja uzyskanych wyników badań w odniesieniu do teorii, określenie ograniczeń badań, wniosków dla praktyki. Warunek zaliczenia - ostateczne zredagowanie tekstu całej pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student zobligowany jest: (1) przygotować prezentację swojej pracy magisterskiej w formie referatu i przedstawić go na swoim seminarium, wysłuchać komentarzy uczestników zajęć, pytań w j. angielskim i udzielić odpowiedzi na nie, (2) w j. angielskim sporządzić streszczenie swojej pracy magisterskiej, (3) w trakcie obrony magisterskiej przedstawić referat dotyczący treści swojej pracy i udzielić odpowiedzi na dwa pytania w j. angielskim przedstawione w recenzji pracy oraz (4) złożyć pracę magisterską, najpóźniej po czwartym semestrze seminarium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.
Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Nęcka, E., Stocki, R. (1991). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.

Literatura uzupełniająca
Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (1994). Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy prezydium PAN.
Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:kognitywistyka - II stop. - WF » Moduł 6 - Seminaria do wyboru
Efekty kształcenia:
K_U03potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać w pogłębionym zakresie swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_U04samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski tekst naukowy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
K_U05zna język obcy nowożytny na poziomie umożliwiającym tłumaczenie na język polski (i vice versa) tekstów w zakresie kognitywistyki; potrafi przygotować w języku obcym plakat konferencyjny oraz opracowania multimedialne
K_U06ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu kognitywistyki oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk kognitywnych oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
K_U09posiada na wysokim poziomie umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji; potrafi wykorzystywać model bazy danych jako podstawę działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzyć sieciową bazę danych na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source
K_U10posiada umiejętność w stopniu pogłębionym wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej, a także wykorzystaniu jej wyników w praktyce informatycznej
K_W02zna terminologię z zakresu kognitywisstyki w językach polskim i angielskim
K_W06jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz etycznych i prawnych uwarunkowań w zakresie wiedzy kognitywistycznej
K_W07zna zasady przygotowania i publikacji tekstu naukowego
K_W08ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu różnych dyscyplin antropologicznych: antropologii filozoficznej, antropologii ewolucyjnej, neuroantropologii, antropologii porównawczej
K_W09ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, aspekty społeczne poznania, język, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowanie decyzji, motywacje
K_W11zna na poziomie zaawansowanym narzędzia formalno-logiczne, które wspierają analizę danych, wnioskowanie, dostrzeganie struktury teorii oraz zasobów inferencyjnych w nich obecnych
K_W12zna i rozumie znaczenie baz danych w systemach informacyjnych; posiada pogłębioną znajomość języka tworzenia baz danych, rozumie znaczenie semantycznej reprezentacji wiedzy w rozległych sieciach komputerowych
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-14wtorekC-509 10:00 - 11:40
2020-01-21wtorekC-509 10:00 - 11:40