Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Arkadiusz Gudaniec prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. wypracowanie umiejętności tłumaczenia łacińskich tekstów filozoficznych, pozwalającej na swobodne wykorzystywanie tekstów źródłowych w pracy filozoficznej
C2. nabycie umiejętności czytania i rozumienia tekstów filozoficznych z uwzględnieniem specyfiki języka łacińskiego i epoki właściwej dla wybranego tekstu
C3. nabycie umiejętności identyfikowania problemów filozoficznych w tekstach, dostrzegania i znajdowania rozwiązań proponowanych przez danego autora
C4. zapoznanie z argumentacją i metodami stosowanymi w tłumaczonym tekście filozoficznym
Wymagania wstępne
W1. znajomość łaciny w stopniu średniozaawansowanym (tj. po podstawowym kursie lektoratów)
W2. umiejętność krytycznego myślenia i ogólna umiejętność analizowania tekstów naukowych
W3. podstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej i historii kultury
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04. student zna podstawową terminologię filozoficzną w języku łacińskim
K_W07. student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów filozoficznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U05. student umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U08, K_U09. posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu z języka łacińskiego oraz posiada umiejętności językowe w tym zakresie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04. student potrafi dokonać analizy problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K05. student ma świadomość doniosłości łacińskiego dziedzictwa kulturowego Europy
Metody dydaktyczne
Czytanie i tłumaczenie tekstu łacińskiego, analiza tekstu, metody problemowe, metody filologiczne.
Treści programowe przedmiotu
Translatorium służy wypracowaniu umiejętności tłumaczenia łacińskich tekstów filozoficznych, pozwalającej na swobodne wykorzystywanie tekstów źródłowych w pracy filozoficznej. Podstawą pracy są wybrane teksty filozoficzne autorów epoki starożytnej lub średniowiecznej. Uczestnictwo studenta w zajęciach obejmuje przygotowywanie zadanego tłumaczenia tekstu, aktywny udział w dyskusji nad tłumaczeniem oraz analizę i dyskusję nad rozważanymi problemami filozoficznymi. Obcowanie z tekstami klasycznymi ma także poszerzać kontekst rozumienia odpowiednich filozoficznych zagadnień i metod ich rozwiązywania. Znajomość łacińskiej terminologii filozoficznej pozwala na szerszą orientację w europejskim dziedzictwie filozoficznym i kulturowym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. przygotowanie i przedstawienie zadanego tłumaczenia (ocenianie ciągłe) - 33%
2. aktywność w tłumaczeniu i analizie tekstu (ocenianie ciągłe) - 33%
3. kolokwium utrwalające przetłumaczony tekst - 33%

SZCZEGÓŁY:
--NA OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ -- WIEDZA: student nie zna podstawowej terminologii filozoficznej w języku łacińskim; nie rozumie podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów filozoficznych; UMIEJĘTNOŚCI: student nie posiada podstawowych umiejętności badawczych; nie potrafi dobrać właściwych narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, nie potrafi tłumaczyć tekstów filozoficznych z języka łacińskiego; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student nie potrafi dokonać analizy problemów oraz samodzielnie sformułować propozycji ich rozwiązania; posiada też niedostateczną świadomość doniosłości łacińskiego dziedzictwa kulturowego Europy
--NA OCENĘ DOSTATECZNĄ -- WIEDZA: student zna podstawową terminologię filozoficzną w języku łacińskim; zna elementy podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów filozoficznych; UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi w stopniu elementarnym analizować argumenty filozoficzne oraz identyfikować ich kluczowe tezy, potrafi w miarę poprawnie tłumaczyć niektóre teksty filozoficzne z języka łacińskiego; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student potrafi w stopniu minimalnym dokonać analizy problemów oraz sformułować propozycje ich rozwiązania; posiada elementarną świadomość doniosłości łacińskiego dziedzictwa kulturowego Europy
--NA OCENĘ DOBRĄ -- WIEDZA: student zna podstawową terminologię filozoficzną w języku łacińskim; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów filozoficznych; UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi analizować argumenty filozoficzne oraz identyfikować ich kluczowe tezy i założenia, potrafi poprawnie tłumaczyć teksty filozoficzne z języka łacińskiego; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student potrafi dokonać analizy problemów oraz samodzielnie sformułować propozycji ich rozwiązania; posiada też świadomość doniosłości łacińskiego dziedzictwa kulturowego Europy
--NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ -- WIEDZA: student opanował podstawową terminologię filozoficzną w języku łacińskim; rozumie i samodzielnie stosuje podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów filozoficznych; UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi gruntownie analizować argumenty filozoficzne oraz identyfikować ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje, swobodnie tłumaczy teksty filozoficzne z języka łacińskiego; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student opanował umiejętność analizy problemów, potrafi też z dużą swobodą formułować samodzielne propozycje ich rozwiązania; posiada też świadomość doniosłości łacińskiego dziedzictwa kulturowego Europy i umiejętnie korzysta z tego dorobku
Literatura podstawowa i uzupełniająca
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA:
1. tekst w języku łacińskim do wyboru (aktualnie czytany)
2. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Słownik łacińsko-polski (red. M. Plezia), t. 1-5, Warszawa 1999
2. W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną?, Kęty 2001
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru » Moduł 6 - Translatorium do wyboru
Efekty kształcenia:
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_U09ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)