Wybrane zagadnienia z historii filozofii i psychologii: W. Jamesa koncepcja psychologii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Piotr Gutowski
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z wybraną całościową koncepcją psychologii i filozofii sformułowaną przez jednego myśliciela, a mianowicie Williama Jamesa, jednego z najwybitniejszych myślicieli przełomu XIX i XX wieku, reprezentującego obydwie wymienione dyscypliny
Wymagania wstępne
Ogólna znajomość terminologii filozoficznej i psychologicznej oraz dziejów filozofii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna biografię Jamesa, jego koncepcję relacji psychologii do filozofii, jego koncepcję świadomości, jaźni, emocji, woli, doświadczeń religijnych (K_W03, K_W04, K_W09)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student umie określić miejsce miejsce koncepcji Jamesa na mapie współczesnych stanowisk w zakresie filozofii i psychologii (K_U01)
2. Student potrafi podać argumenty wspierające poszczególne poglądy Jamesa (K_U01)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi w sposób zrozumiały przedstawić stanowisko W. Jamesa w zakresie omawianych poglądów (K_K07)
Metody dydaktyczne
Lektura wybranych tekstów i wspólna ich analiza podczas zajęć
Treści programowe przedmiotu
1. Biografia Williama Jamesa
2. Podstawowe idee filozoficzne i metafilozoficzne (antyatomizm, antyesencjalizm, antyscjentyzm, humanistyczny pluralizm, empiryzm)
3. Główne pojęcia psychologii (świadomość, jaźń)
4. Zwyczajne stany umysłu (uwaga, pojęciowanie, spostrzeganie, rozumowanie, emocje, instynkty, wola)
5. Nadzwyczajne stany umysłu (doświadczenia religijne, zjawiska paranormalne, autoterapia)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
William James, Psychologia. Kurs Skrócony, przeł. M. Zagrodzki, Warszawa: PWN 2002.
Piotr Gutowski, Nauka filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin