Technologia informacyjna (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Rafał Kuzioła
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z oprogramowaniem komputerowym niezbędnym do wykonywania sprawozdań i raportów w działalności inżynierskiej
C2 - Doskonalenie umiejętności pozyskiwania oraz przetwarzania informacji z sieci internetowej
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa znajomość obsługi komputera
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01 zna edytor tekstu - MS Word oraz MS Excel K_W01
UMIEJĘTNOŚCI
U01 pozyskuje informacje z literatury, bazy danych drogą elektroniczną K_U01
U02 używa technik komputerowych do obróbki danych pomiarowych K_U01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K01 Student potrafi współdziałać w grupie K_K03
Metody dydaktyczne
Metoda praktyczna, problemowa
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady pisania i formatowania tekstu w edytorach tekstów.
2. Rysowanie i formatowanie tabel. Robienie numerowania i wypunktowania automatycznego. Zapisywanie plików w formacie PDF.
3. Wstawianie do tekstu rysunków wyszukanych w Internecie. Robienie estetycznych rysunków, schematów (tworzenie, kopiowanie poszczególnych obiektów, grupowanie);
4. Pisanie w kolumnach. Pisanie wzorów matematycznych
5. Robienie automatycznego spisu treści, spisu tabel, spisu rysunków. Rodzaje nagłówków.
6. Wyszukiwanie w Internecie informacji potrzebnych przy pisaniu prac, wyszukiwanie w bazach danych. Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych.
7. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego.
8. Obramowanie krawędzi, sortowanie zawartości komórek, automatyczne wstawianie licz/dni tygodnia/miesięcy, tworzenie nowych arkuszy, zmieniani ich nazwy, tworzenie formularzy, rysowanie wykresów.
9. Wykonywanie obliczeń, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
10. Wstawianie wybranych funkcji.
11. Tworzenie baz danych, tabele przestawne, sortowanie, filtrowanie danych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
(W) – student nie ma wiedzy z zakresu obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego.
(U) – student nie potrafi używać technik komputerowych do wyszukiwania informacji, obróbki tekstu oraz danych pomiarowych
(K) – student nie potrafi współdziałać w grupie

Ocena dostateczna:
(W) - student ma podstawową wiedzę w zakresie obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego.
(U) – student potrafi z pomocą prowadzącego używać technik komputerowych do wyszukiwania informacji, obróbki tekstu oraz danych pomiarowych.
(K) – student przyjmuje w grupie rolę wykonawcy.

Ocena dobra:
(W) - student zna większość technik i narzędzi służących do formatowania tekstu i obróbki danych.
(U) – student potrafi samodzielnie używać większości technik komputerowych do wyszukiwania informacji, obróbki tekstu oraz danych pomiarowych.
(K) – student aktywnie współuczestniczy w podejmowaniu decyzji w grupie.

Ocena bardzo dobra:
(W) - student wykazuje wszechstronną znajomość edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.
(U) - student potrafi swobodnie korzystać z edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.
(K) - potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej rolę lidera.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Przeździecki K., Sikorski W., Treichel W., Technologie informacyjne dla studentów, WITKOM, 2017
Nowakowski Z., Użytkowanie komputerów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M., Grafika menadżerska i prezentacyjna, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2006
Kopertowska M., Sikorski W. Funkcje w Excelu. Wyd. MIKOM, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2006
Sikorski W., ECUK Podstawy technik informatycznych, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę