Spektroskopia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Rafał Kuzioła
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami spektroskopowymi w analizie właściwości fizykochemicznych materiałów
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa wiedza z zakresu inżynierii materiałowej
W2 - podstawowa wiedza z zakresu materiałoznawstwa
W3 - podstawowa wiedza z zakresu fizyki i chemii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma wiedzę z zakresu bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym; metod analizy instrumentalnej;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi pozyskać informacje z literatury, bazy danych i elektroniczną, i innych źródeł – integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułowac i uzasadniać opinie; korzystać z literatury fachowej, także w językach obcych, posługiwać się poprawnym zrozumiałym językiem
K_U02 Potrafi wykorzystać metody analityczne i instrumentalne do oceny budowy i składu chemicznego oraz właściwości mechanicznych materiałów;
K_U03 Potrafi dokonać wyboru optymalnej metody analitycznej dostosowanej do zawartości analitu oraz rodzaju próbki
K_U09 Potrafi zastosować metody analizy instrumentalnej do oceny stanu i charakterystyki ilościowej materiałów;
K_U14 potrafi sprawnie rozróżniać sprzęt laboratoryjny
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K02 zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Metody dydaktyczne
wykład połączony z prezentacją multimedialną, filmy instruktażowe
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie i podział metod spektroskopowych
2. Analiza ilościowa i jakościowa
3. Metody oparte na widmach atomowych
4. Metody oparte na widmach molekularnych
5. Metody oparte na widmach promieniowania rentgenowskiego
6. Metody oparte na widmach rezonansu magnetycznego
7. Metody oparte na widmach korpuskularnych
8. Metody optyczne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna - brak obecności na ponad 50% zajęć
Ocena dostateczna - obecność na ponad 50% zajęć i zaliczony projekt na ocenę dostateczną
Ocena dobra - obecność na ponad 50% zajęć i zaliczony projekt na ocenę dobrą
Ocena b.dobra - obecność na ponad 50% zajęć i zaliczony projekt na ocenę b. dobrą
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. A. Cygański \"Metody spektroskopowe w chemii analitycznej\", wyd. drugie lub nowsze WNT Warszawa
2. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle \"Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych\"
3. K. Kurzak \"Spektroskopowe metody analityczne\" - wykład IV
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę