Technologia informacyjna (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Rafał Kuzioła
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z oprogramowaniem komputerowym niezbędnym do wykonywania sprawozdań i raportów w działalności inżynierskiej.
C2 - Wyrobienie u studentów umiejętności pozyskiwania oraz przetwarzania informacji z sieci internet.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa znajomość obsługi komputera.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W20 zna edytor tekstu - MS Word oraz MS Excel niezbędny w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U06 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska,
K_U07 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla kontroli środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K04 potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, m.in. przy sporządzaniu raportów środowiskowych, projektowaniu urządzeń technicznych
T1A_K03 potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych
T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Metody dydaktyczne
Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem komputerów zarówno przez prowadzącego jak i studentów. Prezentowane przez prowadzącego treści w formie prezentacji multimedialnej będą następnie w postaci zadań ćwiczone samodzielnie przez studentów.
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady pisania i formatowania tekstu w edytorach tekstów.
2. Rysowanie i formatowanie tabel. Robienie numerowania i wypunktowania automatycznego. Zapisywanie plików w formacie PDF.
3. Wstawianie do tekstu rysunków wyszukanych w Internecie. Robienie estetycznych rysunków, schematów (tworzenie, kopiowanie poszczególnych obiektów, grupowanie);
4. Pisanie w kolumnach. Pisanie wzorów matematycznych
5. Robienie automatycznego spisu treści, spisu tabel, spisu rysunków. Rodzaje nagłówków.
6. Wyszukiwanie w Internecie informacji potrzebnych przy pisaniu prac, wyszukiwanie w bazach danych. Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych.
7. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego.
8. Obramowanie krawędzi, sortowanie zawartości komórek, automatyczne wstawianie licz/dni tygodnia/miesięcy, tworzenie nowych arkuszy, zmieniani ich nazwy, tworzenie formularzy, rysowanie wykresów.
9. Wykonywanie obliczeń, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
10. Wstawianie funkcji (suma, średnia, odch. st., test t, test F, wsp. korelacji, jeżeli, obliczanie czasu i in.)
11. Wykonanie kosztorysu np. budżetu domowego, budżetu budowy instalacji sanitarnej.
12. Robienie kwestionariuszy elektronicznych (formularze).
13. Wprowadzenie do oprogramowania wspomagającego tworzenie baz danych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena dostateczna:
- (W) Student ma podstawową wiedzę w zakresie obsługi edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego. K_W20
- (U) Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w sieci internet.
- (U) student potrafi w podstawowym stopniu formatować tekst wykorzystując edytor tekstu. K_W20
- (U) Student ma umiejętność tworzenia prostych arkuszy kalkulacyjnych, w tym wykonywania prostych działań algebraicznych oraz tworzenia wykresów. K_W20
- (K) Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. T1A_K01
Ocena dobra:
- (W) Student zna zaawansowane techniki i narzędzia służące do formatowania tekstu. K_W20
- (W) Student zna zaawansowane możliwości obliczeniowe arkusza kalkulacyjnego. K_W20
- (U) Student potrafi pozyskiwać i konstruktywnie przetwarzać informacji pozyskane z sieci internet.
- (U) Student potrafi formatować tekst korzystając swobodnie z dostępnych narzędzi, w tym potrafi wstawiać tabele, edytować wzory matematyczne oraz tworzyć i edytować obiekty graficzne. K_W20
- (U) Student potrafi swobodnie korzystać z funkcji obliczeniowych arkusza kalkulacyjnego np. funkcji statystycznych. K_W20
- (K) Student potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role. T1A_K03
Ocena bardzo dobra:
- (W) Student wykazuje wszechstronną znajomość edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego. K_W20, K_U30
- (W) Student ma podstawową wiedzę z tematyki tworzenia i obsługi baz danych.
- (U) Student potrafi swobodnie korzystać z edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego. K_W20, K_U30
- (U) Student potrafi tworzyć i obsługiwać proste bazy danych.
- (K) potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania T1A_K04
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Nowakowski Z., Użytkowanie komputerów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kopertowska M., Grafika menadżerska i prezentacyjna, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2006
Kopertowska M., Sikorski W. Funkcje w Excelu. Wyd. MIKOM, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2006
Sikorski W., ECUK Podstawy technik informatycznych, PWN Wydawnictwo Naukowe, 2007
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę