Technologia informacyjna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Rafał Kuzioła
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z podstawami infotechnologii
C2 - Praktyczne aspekty wykorzystania pakietu MS Office
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa znajomość obsługi komputera
W2 - Podstawowa znajomość pakietu MS Office lub OpenOffice
W3 - Podstawowa wiedza o wyszukiwarkach internetowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W20 definiuje zagadnienia z zakresu podstaw infotechnologii
K_W20 zna edytor tekstu - MS Word oraz MS Excel
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 pozyskuje informacje z baz danych, integruje uzyskane informacje, dokonuje ich prezentacji za pomocą narzędzi informatycznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawy teoretyczne – terminologia infotechnologii, zasady i struktura zapisu informacji, sprzęt i oprogramowanie, podstawy bezpieczeństwa danych, dane i algorytmy.
2. Edytory tekstów.
3. Arkusze kalkulacyjne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metoda weryfikacji: egzamin teoretyczno-praktyczny
Ocena niedostateczna – nieobecność ponad 50% i mniej niż 50% na egzaminie; student nie potrafi definiować zagadnień z podstaw infotechnologii, nie zna możliwości poznanego oprogramowania.
Ocena dostateczna - wykonanie zadania egzaminacyjnego na poziomie przynajmniej 51%, student definiuje wybrane zagadnienia z podstaw technologii informacyjnych, korzysta z poznanego oprogramowania z pomocą prowadzącego zajęcia.
Ocena dobra - wykonanie zadania egzaminacyjnego na poziomie przynajmniej 70%, student definiuje większość zagadnień z podstaw technologii informacyjnych, korzysta z poznanego oprogramowania z nieznaczną pomocą prowadzącego zajęcia.
Ocena bardzo dobra - wykonanie zadania egzaminacyjnego na poziomie przynajmniej 90, student definiuje poznane zagadnienia z podstaw technologii informacyjnych, samodzielnie korzysta z poznanego oprogramowania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Przeździecki, W. Sikorski, W. Treichel, Technologie informacyjne dla studentów, WITKOM, Warszawa 2017.
R. Naskręcki, Kształcenie w zakresie Internetu rzeczy, wyd. UAM, Poznań 2011.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin