Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – przygotowanie studentów od strony metodologicznej do pisania pracy dyplomowej i naukowej z historii Kościoła
C2 - przygotowanie studentów do prowadzenia kwerendy bibliotecznej i archiwalnej na potrzeby pisania prac dyplomowych i naukowych z historii Kościoła
C3 – przygotowanie studentów do krytycznego korzystania z opracowań i źródeł historycznych
Wymagania wstępne
W1 – znajomość historii Kościoła na poziomie studiów magisterskich z teologii
W2 – znajomość języka łacińskiego na poziomie studiów magisterskich z teologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
T_W01 - student jest zorientowany w historiografii i źródłach drukowanych z dziejów Kościoła oraz zna rodzaje i przykłady historycznokościelnych źródeł rękopiśmiennych
T_W03 - student zna metody analizy i interpretacji źródeł historycznych wytworzonych przez instytucje, społeczności i osoby kościelne

UMIEJĘTNOŚCI
T_U02 - student umie krytycznie wykorzystać dorobek kościelnej historiografii w prowadzeniu własnych badań
T_U05 - student posiada umiejętności w zakresie formułowania i analizy problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych, opracowania i prezentacji wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii Kościoła
T_U17 - student potrafi przygotować prace dyplomowe i naukowe z zakresu historii Kościoła
T_U19 - posiada umiejętność rozumienia i interpretowania źródeł historycznokościelnych, korzystając także z języka łacińskiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T_K03 - potrafi współdziałać i pracować w grupie zajmującej się dociekaniami z zakresu historii Kościoła
T_K07 - ma poczucie odpowiedzialności za przekazywanie prawdy wynikającej z badanych źródeł historycznokościelnych i działa na rzecz jej przekazywania poprzez aktywność pisarską w zakresie przygotowania pracy dyplomowej lub naukowej z historii Kościoła
Metody dydaktyczne
1. Metoda seminaryjna
2. Praca w grupie.
3. Analiza tekstów z dyskusją
4. Metoda projektów (projekt badawczy).
5. Metoda poszukująca - giełda pomysłów
Treści programowe przedmiotu
1. Warsztat bibliograficzny historyka Kościoła
2. Metodologia badań historycznokościelnych
3. Analiza tekstów źródłowych z zakresu historii Kościoła
4. Metodologia i metodyka pisania prac dyplomowych i naukowych z zakresu historii Kościoła
5. Wspólna lektura i krytyczna ocena przygotowywanych prac dyplomowych i naukowych z zakresu historii Kościoła
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie:
(W) student wykazuje się znajomością historiografii w powierzonym mu zakresie kwerendy bibliotecznej
(U) student prezentuje wyniki kwerendy źródłowej wraz z ich interpretacją
(K) student przygotowuje pracę pisemną i bierze udział w pracach grupy przez krytyczną ocenę przygotowywanych i odczytywanych prac.dyplomowych i naukowych.

Brak zaliczenia:
(W) student nie wykazuje się znajomością historiografii kościelnej w powierzonym mu zakresie kwerendy bibliotecznej
(U) student nie potrafi wykazać się wynikami kwerendy źródłowej wraz z ich interpretacją
(K) student nie przygotowuje pracy pisemnej i nie bierze udziału w pracach grupy przez krytyczną ocenę przygotowywanych i odczytywanych prac.dyplomowych i naukowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
F. Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000; M. Chmielewski, Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL, Lublin 2007.

Literatura uzupełniająca:
B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1985; Historiografia, red. J. Walkusz, Lublin 1992; H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998; M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1999; Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2001, s. 161-173.
Kierunek studiów: Teologia - Historia Kościoła (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok VI - Semestr 12
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem