Strategia rozwiązywania problemów społecznych (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jerzy Koperek prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- opisanie i wyjaśnianie prawnych i socjologicznych podstaw strategii rozwiązywania problemów społecznych
C2- przygotowanie do wdrażania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych bądź do działania w jej ramach
C3- umiejętność oceny strategii rozwiązywania problemów społecznych w perspektywie diagnozy problemów lokalnych
Wymagania wstępne
W1- Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych
W2- Znajomość teoretycznych podstaw pracy socjalnej
W3- Umiejętność pracy w grupach
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01- Student zna prawne podstawy strategii rozwiązywania problemów społecznych
K_W03- Student ma szczegółową wiedzę na temat poszczególnych obszarów problemów społecznych
K_W02- Student opisuje system odpowiadający za strategię rozwiązywania obszarów problemów społecznych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01- Student interpretuje sposób działania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
K_U02- Student ma umiejętność wdrażania i uczestnictwa w lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
K_U05- Student potrafi przystosować teoretyczną wiedzę teoretyczną dotyczącą obszarów problemów społecznych do warunków lokalnych
K_U04- Student potrafi sfomułować cele lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03- Student ma świadomość znaczenia integracji społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów społecznych
K_K07- Student jest przygotowany do działania w ramach zintegrowanego systemu realizującego pomoc społeczną
Metody dydaktyczne
wykład, analiza przypadków, dyskusja, praca w grupach, prezentacja
Treści programowe przedmiotu
1. Znaczenie pomocy społecznej (wykład, dyskusja)
2. Prawne podstawy strategii rozwiązywania problemów społecznych (wykład, prezentacja)
3. Cele strategii rozwiązywania problemów społecznych (wykład, prezentacja, dyskusja)
4. Obszary problemów społecznych (np.: bezrobocie, wykluczenie, sieroctwo społeczne, przemoc w rodzinie, starość) (cykl wykładów oraz dyskusji)
5. Struktura i działanie systemu wdrażającego strategię pomocy społecznej
6. Lokalne uwarunkowania systemów wdrażania strategii społecznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada żadnej wiedzy teoretycznej dotyczącej problematyki
(U) Student nie potrafi opisać podstawowych obszarów problemów społecznych
(K) Student nie dostrzega znaczenia zintegrowanego systemu pomocy społecznej

Ocena dostateczna:
(W) Student posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą prawnych i socjologicznych aspektów pomocy społecznej
(U) Student potrafi wskazać obszary pomocy społecznej oraz w ograniczonym stopniu opisać system jej funkcjonowania
(K) Student ma świadomość roli systemu pomocy społecznej

Ocena dobra:
(W) Student posiada w stopniu dobrym teoretyczną wiedzę dotyczącą problematyki
(U) Student potrafi samodzielnie opisać mechanizm funkcjonowania strategii rozwiązywania problemów społecznych
(K) Student rozumie schemat zależności między zjawiskami społecznymi a systemem pomocy społecznej

Ocena bardzo dobra:
(W) Student w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę dotyczącą prawnych i socjologicznych aspektów pomocy społecznej
(U) Student potrafi odnieść teoretyczną wiedzę dotyczącą strategii rozwiązywania problemów społecznych do lokalnych warunków
(K) Student dostrzega systemowe możliwości pomocy społecznej w konkretnych okolicznościach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Aulaytner, Julian. 2002. Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego. Warszawa : WSP TWP.
Firlit-Fesnak, Grażyna, Szylko-Skoczny, Małgorzata. 2008. Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Frączkiewicz-Wronka, Aldona. 2010. Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Krzyszkowski, Jerzy, Piątek, Krzysztof. 2006. Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce: z doświadczeń krajowych i europejskich. Warszawa: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych.
Literatura uzupełniająca:
Głąbicka Katarzyna. 2010. Prekursorzy socjalnego wymiaru Europy. Radom: P.Rad.
Strzeszewski, Czesław. 1994. Katolicka nauka społeczna. Lublin.
Zwoliński Andrzej. 2002.Etyka bogacenia. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę