Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie metodologii pisania pracy magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej
C2 - Poznanie zasad i kryteriów doboru problematyki biblijnej oraz nauka podejść i metod analizy literacko-egzegetycznej różnorodnych tradycji biblijnych, zapoznanie się z różnego rodzaju szkołami i sposobami uprawiania teologii biblijnej
C3 - Zapoznanie się z różnymi metodologiami cytowania publikacji biblijnych i krytycznego korzystania z literatury fachowej
C4 - Odpowiedni wybór tematu pracy i prawidłowe ustalenie jej struktury
Wymagania wstępne
Udział w seminarium naukowym z egzegezy Ksiąg historycznych, prorockich i mądrościowych Starego Testamentu wymaga:
W1 - Ogólnej znajomości procesu literackiego i redakcyjnego tradycji biblijnych
W2- Ogólnej znajomości najważniejszych metod podejścia do tekstu biblijnego (umiejętność rozpoznania oraz zdefiniowania formy i struktury literackiej, a także ogólnej teologii przekazów biblijnych)
W3 - Ogólnej znajomości historycznego i religijno-kulturowego kontekstu ksiąg historycznych, prorockich i mądrościowych Biblii Hebrajskiej oraz ich wiodących tematów teologicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
T_W01 student ma pogłębioną i prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu analizy egzegetycznej i literackiej tradycji starotestamentowych
T_W03 student posiada gruntowną wiedzę z zakresu metodologii pisania pracy naukowej oraz zdolność syntezy teologicznej w zakresie interpretacji tekstów Biblii Hebrajskiej
T_W12 student ma ogólną wiedzę o merytorycznych i formalnych związkach egzegezy i teologii biblijnej z naukami humanistycznymi, która pozwala na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych, a które jest konieczne dla właściwej redakcji pracy naukowej

UMIEJĘTNOŚCI:
T_U02 student posiada umiejętności badawcze w zakresie analizy tekstów biblijnych, syntezy różnych idei teologicznych, doboru metod i opracowania wyników; ponadto student potrafi popularyzować wiedzę biblijną, przekazywać ją i dzielić się doświadczeniem religijno-duchowym wynikającym z lektury Pisma Świętego
T_U04 student posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł biblijnych z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
T_U05 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę biblijną i poszerzać umiejętności w interpretacji tekstów biblijnych
T_U09 student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia dyskusji dotyczących zagadnień teologicznych i życia Kościoła z wykorzystaniem wiedzy biblijnej, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
T_K02 student rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie egzegezy i teologii biblijnej
T_K07 student ma świadomość indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego, a ponadto prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy doktrynalne i etyczno-moralne zakorzenione w Słowie Bożym
T_K08 student interesuje się dokonaniami, ośrodkami i szkołami badawczymi w zakresie teologii i egzegezy biblijnej
Metody dydaktyczne
Zajęcia mają formę ćwiczeń bądź konwersatoriów, które pozwalają na skuteczną naukę kwestii teoretycznych w dziedzinie najważniejszych podejść i metod biblijnych oraz praktyczne ich zastosowanie w pracy nad konkretnymi tekstami źródłowymi. Ponadto seminarium naukowe pomaga przyswoić podstawowe zasady analizy literackiej i egzegetycznej tekstu natchnionego oraz jego właściwej i pogłębionej interpretacji teologicznej dokonanej w odpowiednim dla badanego przekazu biblijnego kontekście historycznym, religijnym i kulturowym. W ramach prowadzonych zajęć student wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem (wykonywanie zaleconych ćwiczeń i przygotowanie krótkich wystąpień na temat metodologii pracy naukowej, praktycznego zastosowania podejść i metod analizy egzegetycznej wybranych tradycji biblijnych, a także najważniejszych szkół teologicznej interpretacji tekstu). Seminarium uczy także umiejętności posługiwania się najnowszymi elektronicznymi programami specjalistycznymi w zakresie lingwistycznej i egzegetyczno-teologicznej analizy tekstu biblijnego: Bible Works 9, Logos Bible Software.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: 1) literacka, redakcyjna, egzegetyczna i teologiczna charakterystyka wybranych passusów Pięcioksięgu, deuteronomistycznej historiografii Izraela (Joz-2Krl), najważniejszych ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu (Prz, Hi, Koh, Syr, Mdr), a także kluczowych ksiąg prorockich (Iz, Jr, Ez, Dn, Am Oz); 2) prezentacja najważniejszych metod naukowego podejścia do tekstu biblijnego, szczególnie metody historyczno-krytycznej, narracyjnej i retorycznej; 3) metodologia pisania pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej) w następujących aspektach: doboru i określenia pola prowadzonych badań naukowych, umiejętności zbierania i krytycznego korzystania z istniejących biblijnych publikacji naukowych i popularyzatorskich, opracowania właściwej struktury pracy i właściwej dla niej metody naukowego procedowania, nauka odpowiedniego formułowania własnych wniosków w dziedzinie analizy tekstu źródłowego oraz jego teologicznej syntezy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student jest oceniany na podstawie; 1) własnej inwencji naukowej - zaangażowanie i aktywny udział w prowadzonych zajęciach, a także osobista praca naukowa w zakresie realizacji kolejnych etapów powstawania pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej). Kolejne lata udziału w zajęciach winny w tym ostatnim względzie owocować konkretnymi efektami pracy naukowej. I tak w ramach czasowych przewidzianych dla cyklu magisterskiego lub doktoranckiego student winien z pomocą promotora sukcesywnie: wybrać temat swej pracy badawczej, ogólnie sprecyzować strukturę pracy, zebrać literaturę przedmiotu i literaturę pomocniczą, dokonać wstępnej i ostatecznej redakcji kolejnych części swej dysertacji, przygotować publiczną obronę pracy; 2) organizacyjnej (popularyzatorskiej) - pomoc w organizacji sympozjów naukowych. Wpis zaliczeniowy do indeksu na poszczególnych latach studiów jest uwarunkowany konkretnymi owocami pracy zaplanowanymi i uzgodnionymi z promotorem (na początku każdego z lat cyklu magisterskiego lub doktorskiego), a następnie realizowanymi na poszczególnych etapach studiów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. H. Simian-Yofre, Metodologia dell’Antico Testamento, Bologna 1995.
2. S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego, MPWB 9, Lublin 2010.
3. J. Walton, V. Matthews, M. Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii hebrajskiej, Warszawa 2000.
4. W. Farmer, Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2001.
5. T. Alexander, D. Baker, Dictionary of the Old Testament. Pentateuch, Downers Grove 2003.
6. B. Arnold, H. Williamson, Dictionary of the Old Testament. Historical Books, Downers Grove 2005.
Literatura uzupełniająca:
1. J. Packer, M. Tenney, Słownik tła Biblii, Warszawa 2007.
2. R. Rendtorff, Teologia dell’Antico Testamento, Torino 2001.
3. M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 1972.
4. E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 1998.
5. T. Römer, J. Macchi, C. Nihan, Introduction a l’Ancien Testament, Geneve 2004.
6. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986.
Kierunek studiów: Teologia - Nauki Biblijne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem