Prawo handlowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Zdanikowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest opanowanie przez słuchaczy siatki pojęciowej z zakresu tzw. „wewnętrznego” i „zewnętrznego” prawa przedsiębiorstw (przede wszystkim prawa spółek) oraz umiejętności samodzielnego posługiwania się tekstem prawnym; omówienie zasad podejmowania i rejestracji działalności gospodarczej, analiza tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych (m.in. rozwiązywanie kazusów).
Wymagania wstępne
Wcześniejsze zaliczenie kursu prawa cywilnego (zwłaszcza części ogólnej i prawa zobowiązań).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
W1. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego i powiązania między nimi, opisywać rolę prawa handlowego w gospodarce - K_W01, K_W02, K_W07.
W2. Wie jak klasyfikować poszczególne instytucje prawa handlowego i wyjaśniać wzajemne relacje między nimi, w tym posługiwać się regułami wykładni przepisów prawa handlowego - K_W01, K_W08, K_W09.
UMIEJĘTNOŚCI:
U1. Umie przedstawiać zasady funkcjonowania instytucji prawa handlowego wykorzystywanych w obrocie gospodarczym i rozwiązywać problemy jakie wiążą się z wykorzystaniem tych instytucji - K_U04; K_U10.
U2. Umie wykorzystywać instytucje prawa handlowego w praktyce obrotu gospodarczego, redagować podstawowe dokumenty stosowane w obrocie gospodarczym - K_U05, K_U10, K_U13.
KOMPETENCJE:
K1. Potrafi analizować stany faktyczne występujące w obrocie i oceniać je, wybierać właściwe normy prawne dla ocenianego stanu faktycznego, wyjaśniać ich znaczenie i argumentować dokonany wybór - K_K04, K_K08.
K2. Ma kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania przepisów i zna zasady wykładni prawa handlowego z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa - K_K04, K_K05, K_K08.
Metody dydaktyczne
Prezentacja, demonstracja, dyskusja, case study, brainstorming, snowballing. Zajęcia będą rozpoczynały się sprawdzeniem wiedzy prezentowanej na zajęciach poprzednich (w tym na wykładzie) oraz sprawdzeniem przygotowania do aktualnych zajęć. Służyć będzie temu test składający się z 3 pytań trwający około 5 min. Kolejne 30 min będzie poświęcone wprowadzeniu do danych zajęć (metoda: prezentacja, demonstracja), pozostały czas będzie przeznaczony na rozwiązywanie i sporządzanie kazusów, dyskusję, sporządzanie projektów pism procesowych, symulację czynności sądowych (np. rozprawa) i korporacyjnych (zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy).
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1
1. Prawo handlowe – pojęcie, źródła, ewolucja, systematyka, miejsce w systemie prawa.
2. Pojęcia podstawowe: przedsiębiorca, działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo.
3. Wprowadzenie do metodyki rozwiązywania kazusów.
4. Firma.

Zajęcia 2
1. Reprezentacja przedsiębiorcy w obrocie (pełnomocnictwo, prokura, organy osób prawnych).
2. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe.
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
Zajęcia 3
Spółka cywilna.

Zajęcia 4
Spółka jawna.

Zajęcia 5
Spółka partnerska.

Zajęcia 6
1. Spółka komandytowa.
2. Spółka komandytowo-akcyjna.

Zajęcia 7
1. Spółka z o.o. – istota; powstanie.
2. Struktura kapitałowo-majątkowa i finansowanie spółki z o.o.

Zajęcia 8
Status prawny wspólników spółki z o.o.:
a) treść praw i obowiązków wspólników;
b) zmiany treści praw i obowiązków wspólników;
c) nabycie i utrata statusu wspólnika.

Zajęcia 9
System organów spółki z o.o.:
a) zarząd;
b) rada nadzorcza i komisja rewizyjna;
c) zgromadzenie wspólników.

Zajęcia 10
1. Spory korporacyjne w spółce z o.o.
2. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
3. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

Zajęcia 11
Symulacja rozprawy w sprawie gospodarczej.

Zajęcia 12
1. Spółka akcyjna – istota, powstanie.
2. Struktura kapitałowo-majątkowa i finansowanie spółki akcyjnej.
3. Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki.

Zajęcia 13
Status prawny akcjonariuszy:
a) treść praw i obowiązków akcjonariuszy;
b) zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy;
c) nabycie i utrata statusu akcjonariusza;
d) szczególne rozwiązania dotyczące spółek publicznych.
Zajęcia 14
System organów spółki akcyjnej:
a) zarząd;
b) rada nadzorcza;
c) walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Zajęcia 15
Symulacja obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie będzie miało formę pisemną. Aby je otrzymać konieczne jest uzyskanie minimalnej liczby punktów (zob. niżej), możliwych do zebrania w ciągu całego semestru z następujących źródeł:
a) testy sprawdzające przygotowanie do każdych zajęć;
b) testy zasadnicze (jeden śródsemestralny i jeden końcowy);
c) dodatkowe aktywności (udział w symulacji rozprawy, obrad walnego zgromadzenia, sporządzenie infografiki).

Ad. a) Na każdych zajęciach odbędzie się test sprawdzający przygotowanie do nich. Będzie się składał z 3 pytań testowych (test jednokrotnego wyboru). Do jego zaliczenia konieczna jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej dwa pytania. Każdy zaliczony test to o jeden punkt więcej do punktacji końcowej. Każdorazowe niezaliczenie testu spowoduje zmniejszenie punktacji końcowej o 1 pkt (punkty dodatnie i punkty ujemne).

Ad. b) Pierwszy z dwóch testów zasadniczych odbędzie się po zajęciach nr 6 (zagadnienia ogólne prawa handlowego oraz spółki osobowe). Test będzie się składał z 20 pytań (każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt, odpowiedź błędna oznacza 0 pkt (w testach zasadniczych nie ma punktów ujemnych). Drugi test, który odbędzie się po ostatnich zajęciach także będzie zawierał 20 pytań. Obejmie pozostały materiał, w tym do rozwiązania będzie kazus. Z części testowej będzie można uzyskać 20 punktów. Z części obejmującej kazus do uzyskania będzie maksymalnie 10 pkt (w trakcie części kazusowej będzie można korzystać z aktów prawnych; kryteria oceny kazusu: właściwe postawienie problemu 0-2 pkt; wskazanie odpowiedniej podstawy prawnej 0-2 pkt; rozwiązanie problemu i jego trafność 0-2 pkt; argumentacja 0-3 pkt; strona formalna 0-1 pkt).

Ad. c) Dodatkowe aktywności są fakultatywne. W trakcie semestru odbędą się dwie symulacje (rozprawy w sprawie gospodarczej oraz obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy), a także konkurs na najlepszą infografikę/podcast prezentujące w przystępnej formie treści programowe. Aktywny i twórczy udział w symulacji rozprawy to 1 dodatkowy punkt według uznania prowadzącego (może go otrzymać każda osoba biorąca udział w symulacji) oraz 2 punkty extra dla jednej osoby z całej grupy za najlepszą rolę (tę osobę wskaże grupa w głosowaniu). Symulacja obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy współudziale studentów z Sekcji Prawa Handlowego Koła Naukowego Studentów Prawa. Aktywny udział w symulacji oznacza 1 dodatkowy punkt (otrzyma go każda osoba biorąca udział w symulacji). Najlepsza rola w symulacji zostanie nagrodzona 3 punktami, osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają odpowiednio 2 i 1 punkt extra. Laureatów wybiorą wszyscy w głosowaniu. Te zajęcia będą miały charakter plenarny (jedne zajęcia dla grup: 1, 2, 3, 4, 6 i 10).
Łącznie będzie można uzyskać 50 punktów (plus punkty dodatkowe minus punkty ujemne).
Skala ocen jest następująca: 0-24: ocena niedostateczna; 25-30: ocena dostateczna; 31-35: ocena dostateczna plus; 36-40: ocena dobra; 41-45: ocena dobra plus; 46-50: ocena bardzo dobra.

Obecność na zajęciach: zgodnie z regulaminem studiów KUL (§ 13 ust. 3 i § 19 ust. 11).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005
A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2015.
K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2017
Literatura uzupełniająca:
System Prawa Prywatnego:
A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16. Prawo Spółek osobowych, Warszawa 2016
S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 17a. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2015
S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 17b. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2016
Komentarze do Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę