Prawo handlowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Zdanikowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest opanowanie przez słuchaczy siatki pojęciowej z zakresu tzw. „wewnętrznego” i „zewnętrznego” prawa przedsiębiorstw (przede wszystkim prawa spółek) oraz umiejętności samodzielnego posługiwania się tekstem prawnym; omówienie zasad podejmowania i rejestracji działalności gospodarczej, analiza tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych (m.in. rozwiązywanie kazusów).
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: wcześniejsze zaliczenie kursu prawa cywilnego (zwłaszcza części ogólnej i prawa zobowiązań)
CELE opanowanie przez słuchaczy siatki pojęciowej z zakresu tzw. „wewnętrznego” i „zewnętrznego” prawa przedsiębiorstw (przede wszystkim prawa spółek, prawa papierów wartościowych i prawa umów) oraz umiejętności samodzielnego posługiwania się relewantnym materiałem normatywnym; omówienie zasad podejmowania i rejestracji działalności gospodarczej, analiza tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych, prezentacja podstawowych typów papierów wartościowych i umów handlowych (gospodarczych); szczególny nacisk położony na umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych (m.in. rozwiązywanie kazusów);
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
W1. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego i powiązania między nimi, opisywać rolę prawa handlowego w gospodarce - K_W01, K_W02, K_W07.
W2. Wie jak klasyfikować poszczególne instytucje prawa handlowego i wyjaśniać wzajemne relacje między nimi, w tym posługiwać się regułami wykładni przepisów prawa handlowego - K_W01, K_W08, K_W09.
UMIEJĘTNOŚCI:
U1. Umie przedstawiać zasady funkcjonowania instytucji prawa handlowego wykorzystywanych w obrocie gospodarczym i rozwiązywać problemy jakie wiążą się z wykorzystaniem tych instytucji - K_U04; K_U10.
U2. Umie wykorzystywać instytucje prawa handlowego w praktyce obrotu gospodarczego, redagować podstawowe dokumenty stosowane w obrocie gospodarczym - K_U05, K_U10, K_U13.
KOMPETENCJE:
K1. Potrafi analizować stany faktyczne występujące w obrocie i oceniać je, wybierać właściwe normy prawne dla ocenianego stanu faktycznego, wyjaśniać ich znaczenie i argumentować dokonany wybór - K_K04, K_K08.
K2. Ma kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania przepisów i zna zasady wykładni prawa handlowego z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa - K_K04, K_K05, K_K08.
Metody dydaktyczne
Prezentacja, dyskusja, case study, ocena stanów faktycznych, sporządzanie pism procesowych i projektów orzeczeń.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia organizacyjne
Powtórzenie zagadnień z zakresu części ogólnej prawa cywilnego
Firma. Prokura
KRS i postępowanie rejestrowe
Spółka cywilna
Spółka jawna
Spółka jawna. Spółka partnerska
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o. – powstanie
Spółka z o.o. – prawa i obowiązki wspólników
Spółka z o.o. – organy
Spółka z o.o. - podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, likwidacja
Spółka akcyjna - powstanie, prawa i obowiązki akcjonariuszy
Spółka akcyjna - organy, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, likwidacja
Transformacje spółek
Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i aktywność na zajęciach. Colloqium podzielone na dwie części: (1) zagadnienia wstępne i spółki osobowe, (2) spółki kapitałowe. Pytania testowe i kazusowe. Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest otrzymanie 31 z 60 pkt możliwych do uzyskania.

Skala ocen:
51-59% 3
60-69% 3,5
70-79% 4
80--89% 4,5
90-100% 5
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2015
2. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2017
3. A. Szumański, W. Pyzioł, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2016
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. System prawa prywatnego, t. 16, red. A. Szajkowski, Warszawa 2016
2. System prawa prywatnego, t. 17a, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015
3. System prawa prywatnego, t. 17b, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2016
4. System prawa handlowego, t. 2. red. S. Włodyka, Warszawa 2012
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-21wtorekC-719 18:20 - 20:50