Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Kawęcka
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Celem przedmiotu jest rozwój podstawowych sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie) w zakresie rosyjskiego.
C2 - Celem przedmiotu jest poznanie słownictwa z zakresu prawa i biznesu oraz struktur prawniczych w języku rosyjskim.
C3 - Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się podstawową terminologią oraz leksyką z zakresu rosyjskiego języka prawa i biznesu.
Wymagania wstępne
Dla studentów kierunku Prawo w biznesie - studia stacjonarne II stopnia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student zna i rozumie najbardziej podstawową terminologię ekonomiczną i prawniczą w języku rosyjskim.
W2 - Student zdobywa merytoryczną wiedzę w zakresie rosyjskiego języka ogólnego i specjalistycznego.
W3 - Student zdobywa socjolingwistyczną wiedzę z zakresu etykiety komunikacyjnej w Rosji; przyswaja zasady poprawnego posługiwania się językiem i reagowania w typowych sytuacjach życia codziennego oraz oficjalnych.
Kierunkowe efekty kształcenia: K_W03, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
U1 – Student posiada podstawową umiejętność posługiwania się ogólnym językiem rosyjskim oraz podstawowymi pojęciami prawnymi i ekonomicznymi w języku rosyjskim.
U2 - Student posiada podstawowy zasób słownictwa specjalistycznego, dobiera właściwe formy gramatyczne.
U3 - Student formułuje krótkie wypowiedzi w specjalistycznej odmianie języka rosyjskiego, właściwie interpretuje wypowiedzi innych. Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej. U4 - Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł w języku rosyjskim, w tym przy użyciu nowoczesnych technologii.
Kierunkowe efekty kształcenia: K_U03, K_U04, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K1 - Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w stosunku do poprawności własnych wypowiedzi.
K2 - Student pracuje w zespole, troszczy się o poprawność językową i merytoryczną własnych wypowiedzi, potrafi oceniać poprawność wypowiedzi w języku rosyjskim.
K3 - Student jest świadomy konieczności pogłębiania swojej wiedzy w zakresie rosyjskiego języka prawa i biznesu oraz jej przydatności w pracy zawodowej.
Kierunkowe efekty kształcenia: K_K01, K_K05, K_K06, K_K07
Metody dydaktyczne
Metoda komunikacyjna z elementami metody gramatyczno-tłumaczeniowej (ćwiczenia komunikacyjne ustne i pisemne) oraz metod aktywizujących. Analiza i interpretacja prostych tekstów źródłowych, analiza przypadków, dyskusja.
Formy pracy: frontalna, w parach, w grupach.
Treści programowe przedmiotu
Prymarnym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami języka rosyjskiego w ramach wszystkich sprawności językowych (słuchania, czytania, mówienia i pisania) oraz poznanie podstawowej leksyki dotyczącej codziennych sytuacji, jak również podstawowej rosyjskiej terminologii ekonomicznej i prawniczej – sekundarnym zaś przygotowanie studenta do posługiwania się językiem rosyjskim w komunikacji zawodowej (w zawodzie prawnika czy pracownika sfery biznesu).
Merytorycznie konwersatorium uwzględnia specyfikę gospodarki wolnorynkowej w Rosji. Zajęcia zawierają także elementy ustnej etykiety komunikacyjnej, charakterystycznej dla sfery urzędowej i sfery biznesu.
W ramach warsztatów zaprezentowana jest ogólna charakterystyka rosyjskiego stylu oficjalnego, np. zapożyczenia z języków obcych, internacjonalizmy i inne zjawiska językowe we współczesnym rosyjskim języku biznesu i języku prawniczym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność i aktywny udział na zajęciach, oraz pozytywne wyniki prac kontrolnych.
Przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach – 50%
Kolokwia śródsemestralne – 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Siskind J., Русский язык в бизнесе, Warszawa 2010;
Wideł-Ignaszczak M., Martyniuk K., Język rosyjski w biznesie. Poziom B1 i B2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
Dziewannowska D., Грамматика без проблем, Warszawa 2005;
Максимова А.Л., 10 Уроков речевого этикета, Санкт-Петербург 2002.

Uzupełniająca:
Bondar N., Chwatow S., Бизнес-контакт 1, Warszawa 2002;
Bondar N., Chwatow S., Бизнес-контакт 2, Warszawa 2003;
Chwatow S., Hajczuk R., Русский язык в бизнесе, Warszawa 2000;
Kałuża M., Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, Warszawa 2011;
Kłobukowa L., Michałkina I., Chawronina S., Dereń B., Tarsa J., Witkowska-Lewicka F., Język rosyjski w sferze biznesu, Warszawa 2003;
Sobolenko A., Leksykon terminów prawniczych. Лексикон юридических терминов, Warszawa 2011;
Obłakowska- Galanciak I., Jeglińska B., Język rosyjski. Przekład sądowy i prawniczy, Olsztyn 2001;
Sobolenko A., Wzory umów i pism. Образцы договоров и документов.Wydanie polsko-rosyjskie, Warszawa 2012;
Węgorzewska W., Język rosyjski. Unia Europejska, Warszawa 2008;
Walczak-Sroczyńska B., Język rosyjski. Podręcznik dla studentów kierunku Obsługa celna. Warszawa 2002;
Вьюнов Ю., Данецка И., Стародубцев В., Россия: страна и люди. Хрестоматия для поляков, изучающих русский язык, историю и культуру России, Opole 2004;
Журавлева Л.С., (ред.), Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. Коммерция, Москва 2007;
Кодекс хозяйственных товариществ и обществ. Kodeks spółek handlowych, tłum. Kędzierski D., Warszawa 2010;
Aktualne materiały z rosyjskich stron internetowych.
Kierunek studiów: Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę