Podstawowy kurs języka chińskiego (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jianhua Yang
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień dotyczących języka chińskiego (mandaryńskiego).
C2 Przedstawienie uczestnikom zajęć podstawowych pojęć z zakresu kultury chińskiej
C3 Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą dotyczącą chińskiej kultury biznesowej.
Wymagania wstępne
Oczekiwana jest co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego oraz podstawowa wiedza z zakresu gramatyki (części mowy i części zdania).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09 Ma podstawową wiedzę z zakresu współczesnego języka chińskiego, zna podstawowy zasób chińskich hieroglifów
K_W04 Zna i rozumie terminologię ekonomiczną i biznesową
K_W14 Ma wiedzę na temat projektowanie ścieżki własnej kariery.
K_W08 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych funkcjonujących w działalności gospodarczej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska społeczne
K_U05 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowaniu działalności,
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy
K_U03 Posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi i ekonomicznymi w j. polskim i chińskim;
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Potrafi odnieść się do postaw ksenofobicznych, sinocentrycznych, nacjonalistycznych czy skrajnie europocentrycznych
K_K06 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, jest otwarty na nowe idee, nurty i odmienność kulturową.
K_K09 Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne.
K_K10 Potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
K_K05 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_K06 Jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów.
K_K08 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych, tablic poglądowych czy filmów tematycznych; w późniejszym etapie praca z podręcznikiem.
Treści programowe przedmiotu
Realizowanie materiału na podstawie materiałów prowadzącego oraz podręcznika wiodącego, które obejmują podstawowe wyrażenia, słownictwo oraz gramatykę języka chińskiego. Prezentowane są również treści dotyczące kultury chińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury biznesowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Dozwolone są 2 nieobecności bez usprawiedliwienia; studenci z IOS, bądź innymi szczególnymi przypadkami proszeni są o bezpośredni kontakt z prowadzącym. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych w danym semestrze za kolokwia, wejściówki, recytację tekstu chińskiego oraz prezentację. Poprawy ocen niedostatecznych oraz zaliczenia nieobecności bez usprawiedliwienia dokonuje się na konsultacjach (czwartek 15.40-16.40 C-706A). Słuchacze są też zaproszeni do kontaktu w jakichkolwiek sprawach związanych z przedmiotem czy trudnymi zagadnieniami w drodze konsultacji bądź kontaktu e-mail na adres \"dominik.garbal@gmail.com\".

Ocena dostateczna: słuchacz zna niektóre z podstawowych pojęć dotyczących języka i kultury chińskiej, umie w sposób minimalny skomunikować się w języku chińskim w zakresie przyswojonych zagadnień gramatycznych;

Ocena dostateczna plus: słuchacz zna połowę z podstawowych pojęć dotyczących języka i kultury chińskiej, umie więcej, niż w sposób minimalny, skomunikować się w języku chińskim w zakresie przyswojonych zagadnień gramatycznych.

Ocena dobra: słuchacz zna wiele z podstawowych pojęć dotyczących języka i kultury chińskiej, umie w sposób poprawny skomunikować się w języku chińskim w zakresie przyswojonych zagadnień gramatycznych;

Ocena dobra plus: słuchacz zna wszystkie z podstawowych pojęć dotyczących języka i kultury chińskiej, umie w sposób dobry skomunikować się w języku chińskim w zakresie przyswojonych zagadnień gramatycznych;

Ocena bardzo dobra: słuchacz zna wszystkie z przekazanych pojęć dotyczących języka i kultury chińskiej, umie w sposób pełny skomunikować się w języku chińskim w zakresie przyswojonych zagadnień gramatycznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Materiały własne;
Podręcznik \"Chinese development: elementary (初级)\"
Kierunek studiów: Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę