Prawo korporacyjne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Zdanikowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
opanowanie przez słuchaczy siatki pojęciowej z zakresu prawa przedsiębiorstw (przede wszystkim prawa spółek) oraz umiejętności samodzielnego posługiwania się relewantnym materiałem normatywnym; omówienie zasad podejmowania i rejestracji działalności gospodarczej, analiza tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych; szczególny nacisk położony na umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych (m.in. rozwiązywanie kazusów)
Wymagania wstępne
wcześniejsze zaliczenie kursu prawa cywilnego (zwłaszcza części ogólnej i prawa zobowiązań)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
znajomość podstawowych instytucji prawa handlowego.

UMIEJĘTNOŚCI
samodzielne dokonywanie wykładni i subsumpcji właściwych przepisów prawa handlowego
Metody dydaktyczne
Pogadanka, Dyskusja, Metody praktyczne.
Treści programowe przedmiotu
Powtórzenie zagadnień z zakresu części ogólnej prawa cywilnego
Firma. Prokura
KRS i postępowanie rejestrowe
Spółka cywilna
Spółka jawna
Spółka jawna. Spółka partnerska
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o. – powstanie
Spółka z o.o. – prawa i obowiązki wspólników
Spółka z o.o. – organy
Spółka z o.o. - podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, likwidacja
Spółka akcyjna - powstanie, prawa i obowiązki akcjonariuszy
Spółka akcyjna - organy, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, likwidacja
Transformacje spółek
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
uzyskanie minimum 50 % pozytywnych odpowiedzi z kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
Okresowe sprawdzanie wiedzy przez krótkie sprawdziany (tzw. wejściówki)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2018;
Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, A. Koch, J. Napierała (red.), Warszawa 2017;
W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. C.H. Beck 2016;
K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, wyd. C.H. Beck 2016.
Kierunek studiów: Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-23czwartekC-601 15:50 - 16:40