Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie słuchaczy z obowiązującym systemem prawa o szkolnictwie wyższym;
C2 - Zapoznanie studentów z problematyką zawodu nauczyciela akademickiego, jego odpowiedzialnością prawną w aspekcie wykonywanego zawodu,
C3 – Zapoznanie studentów ze strukturą systemu szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie, jej celami i zadaniami;
C4 - Wykształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów prawa o szkolnictwie wyższym;
C5 - Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem i specyfiką uczelni oraz jej organów na przykładzie KUL;
C6 – Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i likwidacji uczelni, z nadzorem nad uczelniami, z zasadami współpracy międzynarodowej między uczelniami oraz uczestnictwa w programach międzynarodowych;
C7 – Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia badań naukowych na uczelni, jak i rozwoju kadry naukowej;
C8 – poinformowanie studentów o instytucjach funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i ich zadaniach;
C9 – zapoznanie studentów z zasadami dotyczącymi statusu studenta, prawami i obowiązkami studentów, organizacją studiów, w tym studiów doktoranckich, organizacji studenckich oraz odpowiedzialnością dyscyplinarna studentów;
Wymagania wstępne
W1 - Elementarna wiedza z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i prawa o szkolnictwie wyższym;
W2 - Znajomość podstawowych zagadnień i instytucji prawa;
W3 - Umiejętność zapoznawania się z aktami prawnymi;
W4 - Ogólna znajomość systemu źródeł prawa i umiejętność ich efektywnego wykorzystywania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 – Zdefiniować i dokonać omówienia podstawowych pojęć wynikających z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
K_W02 – Scharakteryzować status nauczyciela akademickiego w aspekcie wykonywanego zawodu;
K_W03 – Omówić strukturę systemu szkolnictwa wyższego, wymienić jej cele i zadania;
K_W04 – Opisać funkcjonowanie uczelni oraz jej organów na przykładzie KUL;
K_W05 – Wymienić i scharakteryzować warunki tworzenia i likwidacji uczelni;
K_W06 – Omówić zasady nadzoru nad uczelniami oraz podstawowe instytucje z obszaru szkolnictwa wyższego i ich zadania;
K_W07 – Wskazać w czym przejawia się współpraca międzynarodowa uczelni oraz jak realizuje się na uczelni badania naukowe;
K_W08 – Omówić status studenta na uczelni, wymienić jego prawa i obowiązki;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 – Ocenić problematykę zawodu nauczyciela akademickiego;
K_U02 – Analizować zakres odpowiedzialności prawnej uczelni i jej organów oraz pracowników naukowych i studentów w różnych zakresach;
K_U03 – Zaprezentować model systemu szkolnictwa wyższego w Polsce;
K_U04 – Zweryfikować i ocenić funkcjonowanie struktury uczelni i jej organów na przykładzie KUL;
K_U05 – Analizować zasady tworzenia i likwidacji uczelni i wyciągać wnioski;
K_U06 – Analizować i ocenić zasady nadzoru nad uczelniami, oraz oceniać funkcjonowanie instytucji z obszaru szkolnictwa wyższego;
K_U07 – Ocenić zakres praw i obowiązków studenta i ich wpływ na funkcjonowanie studenta w przestrzeni uczelni

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, mając na względzie częstotliwość zmian w zakresie prawa oświatowego. Potrafi korzystać z wiedzy ekspertów.
K_K02 - Potrafi przedstawić własne stanowisko na temat problematyki uczelni i jej organów, struktury z podaniem przykładów;
K_K03 - Potrafi formułować własne sądy w odniesieniu do odpowiedzialności prawnej nauczyciela akademickiego, studenta oraz organów uczelni – każde w różnym zakresie;
K_K04 – Posiada ugruntowane przekonanie o konieczności uwzględniania wielu czynników wpływających na funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego, na proces formułowania jego celów i zadań;
K_K05 – Potrafi wskazać możliwości zastosowania pozyskanej wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej związanej z funkcjonowaniem uczelni, a także funkcjonowaniem organizacji studenckich na uczelni;
K_K06 – Potrafi wskazać najlepsze rozwiązania w tematyce tworzenia i likwidacji uczelni oraz nadzoru nad uczelniami,
K_K07 – Potrafi formułować własne opinie dotyczące zakresu praw i obowiązków studenta, a także funkcjonowania organizacji studenckich, zakresu praw i obowiązków nauczycieli akademickich oraz organów uczelni;
K_K08 – Ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w ustawach i w samym systemie szkolnictwa wyższego, a w związku z tym konieczności weryfikacji i uzupełniania wiedzy na temat przepisów prawnych z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym.
Metody dydaktyczne
1. wykład tradycyjny z elementami aktywnych ćwiczeń i dyskusji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
2. Interpretacja przepisów z analizą i syntezą.
Treści programowe przedmiotu
1) System szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie
2) Tworzenie i likwidacja uczelni
3) Nadzów nad uczelniami
4) Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych
5) Instytucje funkcjonujące w obszarze szkolnictwa wyższego
6) Ustrój uczelni – struktura, statut i organy uczelni
7) Pracownicy uczelni, studenci oraz doktoranci
8) Organizacja studiów na uczelni
9) Organizacje studenckie oraz zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie:
1. Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych, aktywność w dyskusji oraz egzamin pisemny (test) sprawdzający poziom wiedzy przyswojonej przez studenta. Student zobowiązany jest również do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat zagadnień omawianych podczas zajęć, na podstawie wskazanej literatury przedmiotu
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z wszystkich elementów (egzamin - 75%, aktywność w dyskusji - 25%).

Ocena niedostateczna:
W: Student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym.
U: Student nie potrafi odszukać konkretnej normy w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym ani jej poprawnie odczytać, student nie potrafi podać przykładu z zastosowaniem normy prawnej albo nie potrafi opisać ich właściwego zastosowania.
K: Student nie potrafi ocenić konsekwencji zastosowania przepisu i nie ma wiedzy jak dany stan faktyczny lub prawny powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.

Ocena dostateczna:
W: Student zna niektóre pojęcia z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym.
U:Student potrafi odszukać podstawowe normy zamieszczone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, nie zawsze potrafi je do końca właściwie odczytać.
K: Student potrafi w minimalnym zakresie zinterpretować skutki przykładowego zastosowania normy prawnej, ale nadal nie wie jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dobra:
W: Student zna większość pojęć z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym, (w tym wszystkie najbardziej podstawowe).
U: Student potrafi odszukać żądane normy zamieszczone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, choć nie zawsze prawidłowo je interpretuje.
K: Student potrafi ocenić skutki prawne przykładowego zastosowania normy prawnej, choć nie zawsze umie je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.

Ocena bardzo dobra:
W: Student zna wszystkie pojęcia z zakresu Prawa o szkolnictwie wyższym.
U: Student potrafi odszukać i prawidłowo zinterpretować każdą żądaną normę zamieszczoną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
K: Student potrafi prawidłowo zinterpretować przedstawione zastosowanie normy prawnej, ma także wiedzę, jak ją powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, C.H. Beck 2012.
3) Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński, Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Komentarz, 2015.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę