Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Grzegorz Skrobotowicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wyjaśnienie specyfiki mediacji w sprawach karnych i nieletnich sprawców przestępstw, jak również zapoznanie z uczestnikami i ich rolą w postępowaniu mediacyjnym oraz z charakterystyką ugód mediacyjnych;
C2 - zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami mediacji karnej.
C3 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów.
C4 - wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów.
Wymagania wstępne
Dla studentów prawa; wymagana znajomość prawa karnego materialnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
• K_W03 - zna terminologię z zakresu prawa karnego materialnego, jego specyfikę oraz współcześnie obowiązujące normy prawne.
• K_W04 - zna źródła prawa karnego materialnego.
• K_W07 - zna najważniejsze instytucje prawa karnego materialnego.
• K_W11 - ma wiedzę o uczestnikach i ich roli w postępowaniu karnym oraz zna specyfikę wykonywania poszczególnych kar i innych środków penalnych, a także problemy związane z ich praktycznym stosowaniem.

UMIEJĘTNOŚCI
• K_U02 - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego materialnego i mediacji karnej.
• K_U03 - potrafi używać pojęć stosowanych w dyskursie mediacyjnym w celu zrozumienia rozwoju mediacji karnej i zmian w niej zachodzących.
• K_U04 - potrafi zdobywać informacje dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu.
• K_U06 - potrafi analizować przyczyny rozwoju mediacji i zmian w nim zachodzących.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
• K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
• K_K03 - potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności uczestników postępowania mediacyjnego.
• K_K04 - ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu mediacji karnej i nieletnich.
• K_K07 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
• Słowne: dyskusja, wykład konwersatoryjny;
• Poglądowe: prezentacje multimedialne, pisma procesowe, orzecznictwo, symulacje mediacji.
Treści programowe przedmiotu
1. Mediacja - zagadnienia wstępne.
2. Mediacja w sprawach karnych - wprowadzenie do problematyki.
3. Regulacje ustawowe i pozaustawowe mediacji karnej.
4. Przebieg postępowania mediacyjnego.
5. Zawód mediator.
6. Ugoda mediacyjna.
7. Wykonanie zobowiązań mediacyjnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
• Ocena numeryczna w skali od 2.0 (ndst) do 5.0 (bdb).
• Warunkiem uzyskania oceny 3.0 (dst) jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 50% zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
• Skrobotowicz G., Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego – zagadnienia wybrane - \"Roczniki Nauk Prawnych KUL\", tom XXVI, nr 1/2016,
• Skrobotowicz G., Rola mediatora w stanie prawnym po 1 lipca 2015 r. - nowe wyzwania i problemy - kilka uwag [w:] Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku, (red.) T. Gardocka, M. Jakubik, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015.
• Skrobotowicz G., Zalety mediacji karnej - „Prokuratura i Prawo”, nr 2/2012.
• Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa, 2007.
• Kalisz A.,Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:
• Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Warszawa 1990.
• Ury W., Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa 1995.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę