Sądownictwo międzynarodowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Szarek-Zwijacz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi regulowania sporów międzynarodowych i sądownictwa międzynarodowego. Zaprezentowanie podstaw prawnych i zasad organizacji trybunałów międzynarodowych oraz przebiegu postępowania sądowego.
C2. Analiza orzecznictwa międzynarodowego i określenie jego wpływu na rozwój prawa międzynarodowego.
C3. Wyrobienie umiejętności w zakresie: dokonywania analizy i interpretacji tekstów dokumentów międzynarodowych, uzyskiwania informacji na temat działalności i orzecznictwa sądów międzynarodowych, posługiwania się orzeczeniami sądów międzynarodowych i prawidłowego postrzegania ich roli w krajowym porządku prawnym.
Wymagania wstępne
znajomość podstawowych zagadnień z zakresu przedmiotu: prawo międzynarodowe publiczne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu sądownictwa międzynarodowego K_W03
W_02 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych związanych z sądownictwem międzynarodowym oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji w powyższym zakresie. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji w zakresie sądownictwa międzynarodowego. K_W07
W_03 Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne z zakresie sądownictwa międzynarodowego oraz rządzące nimi prawidłowości. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju sądownictwa międzynarodowego K_W12
W_04 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania w sądownictwie międzynarodowym K_W11
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu sądownictwa międzynarodowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych K_U02
U_02 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami z zakresu sądownictwa międzynarodowego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych K_U03
U_03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) I nowoczesnych technologii (ICT) K_U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie K_K01
K_02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności K_K06
K_03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy K_K07
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, debata
Oglądowe: prezentacje multimedialne, filmy, pisma procesowe, prezentacja orzecznictwa, dokumentów
Treści programowe przedmiotu
1.Regulowanie sporów międzynarodowych - wprowadzenie
Źródła prawa dotyczące regulowania sporów międzynarodowych. Pojęcie sporu, sytuacji, konfliktu. Klasyfikacja sporów międzynarodowych. Zasada pokojowego regulowania sporów międzynarodowych. Dyplomatyczne a sądowe sposoby regulowania sporów międzynarodowych.
2. Rys historyczny sądownictwa międzynarodowego. Rodzaje sądów międzynarodowych.
Początki i rozwój arbitrażu międzynarodowego. Rozwój stałego sądownictwa międzynarodowego. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej.
3 Arbitraż międzynarodowy.
Stały Trybunał Rozjemczy w Hadze. Inne trybunały i procedury arbitrażowe.
4. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Skład i organizacja wewnętrzna. Funkcje i kompetencje. Postępowanie sądowe. Wydawanie opinii doradczych. Charakterystyka orzecznictwa MTS\'u.
5. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza
Geneza i podstawy prawne. Skład i organizacja wewnętrzna. Wszczęcie i przebieg postępowania. Charakterystyka orzecznictwa.
6. Organy sądowe Światowej Organizacji Handlu.
Zasady regulowania sporów. Panele sądowe. Rola orzecznictwa.
7. Wewnętrzne sądownictwo organizacji międzynarodowych: Międzynarodowa Organizacja Prawy i ONZ. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy międzynarodowych.
8. Międzynarodowe trybunały karne.
Trybunał Norymberski i Tokijski. Trybunały karne ad hoc Jugosłowiański i Rwandyjski. Stały Międzynarodowy Trybunał Karny. Umiędzynarodowione trybunały karne.
9. Sądownictwo międzynarodowe a ochrona praw człowieka.
10. Rola sądownictwa międzynarodowego we współczesnej społeczności międzynarodowej.
Orzecznictwo trybunałów międzynarodowych a fragmentacja prawa międzynarodowego. Wpływ orzecznictwa trybunałów międzynarodowych na rozwój prawa międzynarodowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminologii stosowanej w sądownictwie międzynarodowym, nie zna norm prawa międzynarodowego dotyczących odpowiedzialności państw i jednostek oraz zasad dotyczących ich tworzenia
(U) - Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej w celu interpretacji zjawisk społecznych i zmian zachodzących w społeczności międzynarodowej
(K) - Student nie potrafi formułować problemów badawczych i ich analizować, nie potrafi analizować przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutków prawnych

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybraną terminologię stosowaną w sądownictwie międzynarodowym, zna normy prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw i jednostek oraz zasad dotyczących ich tworzenia, zna podstawowe instytucje sądownictwa międzynarodowego, w szczególności zasady funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi międzynawowej sprawiedliwości
(U) - Student potrafi zastosować niektóre terminy z dziedziny, potrafi używać niektórych pojęć stosowanych w międzynarodowym sądownictwie, tj. jego organach i instytucjach, w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
(K) - Student potrafi w stopniu podstawowym formułować problemy badawcze i je analizować, potrafi w stopniu podstawowym analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów stosowanych w sądownictwie międzynarodowym, zna normy prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw i jednostek oraz zasad dotyczących ich tworzenia, zna instytucje sądownictwa międzynarodowego, w szczególności zasady funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, ma wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi międzynawowej sprawiedliwości
(U)- Student potrafi zastosować techniki i narzędzia badawcze w międzynarodowym sądownictwie, tj. jego organach i instytucjach, w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu, potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań i krytycznej analizy
(K)- Student potrafi formułować problemy badawcze i je analizować, potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie terminy stosowanych w sądownictwie międzynarodowym, zna normy prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw i jednostek oraz zasad dotyczących ich tworzenia, ma pogłębioną wiedzę o instytucjach sądownictwa międzynarodowego, w szczególności o funkcjonowaniu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi międzynawowej sprawiedliwości
(U)- Student potrafi zastosować techniki i narzędzia badawcze z zakresu międzynarodowego sądownictwa, tj. jego organach i instytucjach, w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
(K)- Student potrafi formułować problemy badawcze i je analizować w sposób pogłębiony, potrafi w sposób pogłębiony analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne

Sposób weryfikacji:
Egzamin: test z pytaniami jednokrotnego wyboru oraz niektórymi pytaniami otwartymi.
Skala ocen:
0-18 pkt: 2,0
19-22 pkt.: 3,0
23-26 pkt.: 3,5
27-30 pkt.: 4,0
31-34 pkt.: 4,5
35-38 pkt.: 5,0
Warunkiem podejścia do egzaminu jest przygotowanie pisma do MTS na ćwiczeniach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne;
Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne;
Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe;
Daranowski P., Połatyńska J. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2011
Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie;
Przyborowska – Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2006
Przyborowska - Klimczak A., Pyć D. (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2012
Shaw M., Prawo międzynarodowe;
[w przypadku podręczników nie podano daty wydania – studenci zachęcani są do korzystania z najnowszych wydań]

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Bajorek-Ziaja H., Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2006.
Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008.
Nowakowska-Małusecka J., Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i w Rwandzie, Katowice 2000.
Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2006.
Płachta M., Międzynarodowy Trybunał Karny, tom 1 i 2, Zakamycze 2004.
Przyborowska-Klimczak A., Sądownictwo międzynarodowe u progu XXI wieku, [w:] A. Korobowicz i in. (red.), Państwo. Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2003, s. 207-221.
Przyborowska-Klimczak A., Regionalne trybunały praw człowieka, [w:] D. Dudek, A. Janicka, Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Lublin 2003, s. 283-294.
Sidi Diallo B., Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. System regulowania sporów międzynarodowych, Poznań 2005.
Sutor J., Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin