Ekspertyza sądowa (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Dzierżanowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ekspertyzy sądowej, jej specyfiką oraz znaczeniem.
C2 - Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu opiniowania, wykonywania badań, analizy wyników przeprowadzonych badań, analizy wnioskowania, śladów kryminalistycznych (ich ujawniania, zabezpieczania i wykorzystania), wybranych ekspertyz: daktyloskopijnej, antropologicznej, mechanoskopijnej, traseologicznej, pisma i dokumentów, osmologicznej, poligraficznej, fonoskopijnej, fizykochemicznej, genetycznej, wypadku drogowego, psychologicznej, psychiatrycznej.
C3 - Prezentacja metod i narzędzi pozyskiwania danych dotyczących ekspertyzy sądowej oraz zrozumienia i umiejętnego interpretowania wyników badań przeprowadzanych przez biegłych.
Wymagania wstępne
W1 - Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 - Zna terminologię z zakresu ekspertyzy sądowej, jej specyfikę oraz znaczenie ekspertyzy sądowej.
K_W07 - Ma podstawową wiedzę z zakresu opiniowania, wykonywania badań, analizy wyników przeprowadzonych badań, analizy wnioskowania, śladów kryminalistycznych (ich ujawniania, zabezpieczania i wykorzystania), wybranych ekspertyz: daktyloskopijnej, antropologicznej, mechanoskopijnej, traseologicznej, pisma i dokumentów, osmologicznej, poligraficznej, fonoskopijnej, fizykochemicznej, genetycznej, wypadku drogowego, psychologicznej, psychiatrycznej.
K_W10 - Zna metody i narzędzia pozyskiwania danych dotyczących ekspertyzy sądowej, w tym interpretowania wyników opinii biegłych.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 - Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekspertyzy sądowej, w szczególności wiedzę dotyczącą opiniowania, wykonywania badań, analizy wyników przeprowadzonych badań, analizy wnioskowania, śladów kryminalistycznych, wybranych ekspertyz: daktyloskopijnej, antropologicznej, mechanoskopijnej, traseologicznej, pisma i dokumentów, osmologicznej, poligraficznej, fonoskopijnej, fizykochemicznej, genetycznej, wypadku drogowego, psychologicznej, psychiatrycznej.

K_U03 - Potrafi używać pojęć stosowanych w ekspertyzie sądowej w celu zrozumienia rozwoju ekspertyzy sądowej i zmian w niej zachodzących.
K_U09, K_U10 - Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań.
K_U04 - Potrafi zdobywać informacje dotyczących różnych wydarzeń
i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu.
K_U07 - Potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią z zakresu ekspertyzy sądowej, korzystając z dorobku ekspertyzy sądowej jak i innych dyscyplin.
K_U08 - Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu ekspertyzy sądowej oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (np. uczestnika postępowania karnego, opiniującego), umie przyjmować i wyznaczać zadania, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania.
K_K04 - Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu ekspertyzy sądowej.
K_K06 - Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
K_K07 - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, pogadanki ze specjalistami.
Oglądowe: pokaz, tablice, orzecznictwo, film.
Praktyczne: studium przypadku, analiza prawna.
Treści programowe przedmiotu
Biegły, metaopinie, metodyka ekspertyzy (zakres opiniowania, analiza wyników i wnioskowania, redagowanie opinii); ślady kryminalistyczne(ich ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystanie); wybrane ekspertyzy: daktyloskopijna, antropologiczna, osmologiczna, poligraficzna, psychiatryczna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne. Ocena z zaliczenia – numeryczna w skali od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny:
2.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na mniej niż 50% zadanych pytań
3.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 50% zadanych pytań
3.5 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 60% zadanych pytań
4.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 70% zadanych pytań
4.5 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 80% zadanych pytań
5.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 90% i 100% zadanych pytań
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.J. Wójcikiewicz (red.), M. Kała (red.), D. Wilk (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2017.
2.J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993-2008, Toruń 2009.
3.T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 1998.
4.J. Wójcikiewicz, Dowód naukowy w procesie sądowym, Kraków 2000.
5. J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:
1.J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2016.
2.M. Goc, J. Moszczyński (red.), Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007.
3.J. Konieczny, Badania poligraficzne. Podręcznik dla zawodowców, Warszawa 2009.
4.J. Dzierżanowska, Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej, Lublin 2010.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę