Postępowanie karne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marek Smarzewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - pogłębienie wiedzy z prawa karnego procesowego;
C2 - opanowanie metodyki pisania pracy magisterskiej;
C3 - przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
W1 - dla studentów IV i V roku studiów;
W2 - zdanie egzaminu z prawa karnego i z postępowania karnego;
W3 - studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa karnego, prawa karnego procesowego, teorii prawa oraz prawa konstytucyjnego.
W4 - chęć pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa karnego procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
Zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa karnego procesowego - K_W10.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce - K_W15.

Zna i rozumie zasady z zakresu prawa autorskiego - K_W16.

UMIEJĘTNOŚCI:
Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności, w tym korzystania z ICT w celu opracowania tematu badawczego będącego przedmiotem pracy magisterskiej - K_U04.

Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów prawnych, procesów i wybranych zjawisk oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania w obszarze problematyki pracy magisterskiej - K_U05.

Nabycie umiejętności precyzyjnego i spójnego wypowiadania się na piśmie w poszczególnych kwestiach z zakresu obranej tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych, jak i innych dyscyplin, np. kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej, psychologii, wiktymologii - K_U07.

Wyrobienie umiejętności stosowania specjalistycznego języka prawniczego i porozumiewanie się w sposób precyzyjny i spójny, także z odbiorcami spoza grona specjalistów - K_U08.

Wyrobienie umiejętności samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów - K_U09.

Wyrobienie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa karnego procesowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy - K_U10.

Wyrobienie umiejętności przygotowywania prac pisemnych, przede wszystkim pracy magisterskiej dotyczącej problematyki prawa karnego procesowego - K_U11.

Wyrobienie umiejętności posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, oraz umiejętności analizowania dylematów etycznych - K_U12.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Wskazanie potrzeby oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby kształcenia się przez całe życie - K_K01.

Wyrobienie umiejętności pracy w zespole pełniąc różne role – dyskutanta, doradcy, sędziego - K_K02.

Kształtowanie postawy odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy (terminowość przygotowywania kolejnych części pracy magisterskiej) - K_K03, K_K07, K_K08.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:
Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie - Un_P_U01
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma procesowe
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze, analiza prawna, przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych.
Treści programowe przedmiotu
Pogłębienie wiedzy o wybranych instytucjach prawa karnego procesowego. Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa karnego procesowego. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy magisterskiej . Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr VII – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestry VIII-IX przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.
Semestr X – prezentacja i złożenie kompletnej i samodzielnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.

Augustyniak B., Eichstaedt K. Kurowski M., Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, red. D. Świecki, Warszawa 2016, LEX.
Augustyniak B., Eichstaedt K. Kurowski M., Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, t. I i II, red. D. Świecki, LEX 2018.
Boratyńska K.T., Czarnecki P., Górski A., Królikowski M., Sakowicz A., Warchoł M., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis.
Brodzisz Z., Gruszecka D., Haÿduk-Hawrylak I., Jasiński W., Kuźma M., Nita B., Nowicki K., Pachowicz Z., Ponikowski R., Posnow W., Szołucha S., Światłowski A., Świecki D., Świda Z., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2018/Legalis 2018.
Grajewski J., Rogoziński P., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX 2016.

Literatura pomocnicza:
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy magisterskiej
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem