Prawoznawstwo (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Romanko
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu nauk o prawie i państwie (zwłaszcza prawa kanonicznego)
C2 - nabycie umiejętności korzystania z podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej prawa i państwa niezbędnej przy interpretacji zjawisk społecznych, politycznych i religijnych
C3 - rozumienie potrzeby kształcenia się i doskonalenia umiejętności
Wymagania wstępne
W1 - wiedza ogólna z zakresu społeczności kościelnej i państowej oraz różnic między nimi
W2 - wiedza ogólna na temat stanowienia prawa w porządku kościelnym i państwowym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W01 - student zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02 - student ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03 - student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04 - student zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U01 - student potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U02 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04 - student potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U07 - student potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K01 - student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K03 - student docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym
K2A_K05 - student jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08 - student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
Metody dydaktyczne
rozwiązywanie kazusów, dyskusja, praca w grupach, analiza tekstów normatywnych
Treści programowe przedmiotu
1. Klasyfikacja nauk prawnych
2. Pojęcie, geneza i klasyfikacje państw
3. System polityczny, system partyjny, partie polityczne
4. Państwo a Naród
5. Państwo a Kościół
6. Normy społeczne i ich podział
7. Prawo Boże i prawo ludzkie
8. Prawo a moralność
9. Tomizm i inne filozoficzne definicje prawa
10. Norma prawna a przepis prawny
11. Rodzaje norm prawnych i przepisów prawnych
12. Budowa normy prawnej
13. Pojęcie stosunku prawnego
14. Podmiot stosunku prawnego (osoba fizyczna, osoba prawna, osoba moralna)
15. Przedmiot stosunku prawnego
16. Zdarzenie prawne i fakty prawne
17. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa w państwie i Kościele
18. Rodzaje źródeł prawa ze względu na sposób powstania
19. Budowa, rodzaje i hierarchia aktów normatywnych w państwie i Kościele
20. System źródeł prawa polskiego i kanonicznego
21. Wykładnia prawa w państwie i zasady interpretacji prawa w Kościele
22. Stosowanie, przestrzeganie, realizacja prawa (epikia, dyspensa)
23. Pojęcie, rodzaje i gwarancje legalności i praworządności
24. Organy promulgacyjne w państwie i Kościele
25. Wymogi stanowienia prawa w Kościele
26. Zasady sprawowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Kościele
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie zna podstawowych terminów z zakresu państwa i prawa, zarówno w porządku kościelnym, jak i państwowym oraz nie potrafi wskazać żadnych źródeł dotyczących przedmiotu
(U) – Student nie potrafi wykorzystywać elementarnej wiedzy z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów
(K) – Student nie utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dostateczna
(W) – Student zna wybrane terminy oraz źródła z zakresu państwa i prawa w porządku kościelnym i państwowym
(U) – Student w stopniu dostatecznym potrafi wykorzystywać elementarną wiedzę z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów
(K) – Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dobra
(W) – Student zna większość terminów oraz źródeł z państwa i prawa w porządku kościelnym i państwowym
(U) – Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów
(K) – Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena bardzo dobra
(W) – Student zna wszystkie wymagane terminy oraz źródła z zakresu państwa i prawa w porządku kościelnym i państwowym
(U) – Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa w celu porządkowania przepisów; potrafi czynnie i kreatywnie pracować w zespole, a nawet mu przewodniczyć i szukać najbardziej optymalnych rozwiązań dla zadanych kwestii oraz potrafi samodzielnie rozwiązywać kazusy
(K) – Student utożsamia się z wartościami i celami realizowanymi przez Kościół. Odznacza się dojrzałością
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła prawa:
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), pars II, pp. 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Literatura podstawowa:
1. Prusak F., Sitarz M., Propedeutyka prawa. Zagadnienia podstawowe, WSHiP, Warszawa 2000.
2. Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.

Literatura uzupełniająca:
1. Krukowski J., Zasada współdziałania pomiędzy państwem a Kościołem w ujęciu prymasa Wyszyńskiego, w: Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Mąż stanu. 1901-1981-2001, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s. 29-45.
2. Sitarz M., Wymogi stanowienia prawa w Kościele partykularnym. Zarys problematyki, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 85-93.
3. Sitarz M., Podstawowe zasady w sprawowaniu władzy ustawodawczej biskupa diecezjalnego, w: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 93-117.
4. Sitarz M., Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, nr 14 (2) 2017, s. 49-62.
5. Sitarz M., Posłannictwo Kościoła wobec Narodu w ujęciu Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w: Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, s. 161-194.
6. Sitarz M., Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XIII, nr 15 (1) 2018, s. 143-156.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę