Prawo cywilne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jacek Trzewik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. zapoznanie z zasadami przygotowania (metodologia i metodyka) pracy dyplomowej
C2. wybór tematu, przygotowanie planu, określenie tezy badawczej
C3. przygotowanie pracy dyplomowej
Wymagania wstępne
Znajomość przepisów prawa cywilnego i umiejętność logicznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 Określa oraz identyfikuje problemy prawa cywilnego
K_W01 Zna terminologię używaną w naukach prawnych, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin prawa cywilnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.rozumie potrzebę pogłębiania swoich zainteresowań prawa prywatnego oraz doskonalenia umiejętności interpretacyjnych, ma teoretyczne przygotowanie do podjęcia badań w zakresie prawa,
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis
Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych (w tym multimedialnych) środków dydaktycznych, e-learning
Praktyczne: samodzielne przygotowywanie planu pracy, formułowanie tematu, tezy badawczej i hipotez roboczych
Treści programowe przedmiotu
Seminarium magisterskie pomaga studentom w przygotowaniu pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego. Podczas seminarium magisterskiego podawane są wymogi formalne i merytoryczne, jakim praca magisterska powinna odpowiadać. Ustalany jest temat i plan pracy, dokonuje się poprawek przygotowanej pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunek pozytywnego zaliczenia:
(W) Student potrafi określić i zidentyfikować problemy badawcze w sferze prawa cywilengo
Student potrafi zdefiniować tezę badawczą i hipotezy robocze.
Student zna terminologię używaną w nauce prawa cywilnego
(U) Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na piśmie na tematy wybranej pracy dyplomowej z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauki prawa cywilnego, jak i innych dyscyplin.
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania przygotowując terminowo kolejne rozdziały pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, 2001.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem