Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Adam Jaszcz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie źródeł kościelnego prawa polskiego.
C2 - Przedstawienie roli synodów prowincjalnych dla Kościoła w Polsce.
C3 - Praktyczne zastosowanie poznanych norm prawnych.
Wymagania wstępne
W1 - Zainteresowanie problematyką historii źródeł kościelnego prawa polskiego.
W2 - Umiejętność interpretacji norm prawnych.
W3 - Podstawowa znajomość prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk K2A_W02.
2. Student zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa K2A_W04.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje K2A_U01.
2. Student potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji K2A_U03.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka K2A_K03.
2. Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach K2A_K08.
Metody dydaktyczne
- Wykład problemowy
- Analiza tekstów prawnych z dyskusją
- Praca w grupach
- Dyskusja
- Ćwiczenia kazuistyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Synody polskie od XIII wieku do Soboru Trydenckiego.
2. Synody polskie od Soboru Trydenckiego do rozbiorów.
3. Synody polskie w okresie międzywojennym.
4. Instytucja synodu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku.
5. Synod Plenarny w Polsce z 1936 roku.
6. Synody polskie w latach 1945-1962.
7. Synody polskie po Soborze Watykańskim II w latach 1965-1983.
8. Instytucja synodu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
9. II Synod Plenarny w Polsce (1991-1999).
10. Zadania rodziny chrześcijańskiej w postanowieniach polskich synodów plenarnych.
11. Posłannictwo nauczycielskie Kościoła w postanowieniach polskich synodów plenarnych.
12. Przepowiadanie słowa Bożego w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego.
13. Posłannictwo szkoły według II Polskiego Synodu Plenarnego.
14. Zadania katolickiego uniwersytetu według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego.
15. Duszpasterstwo społeczne Kościoła według II Polskiego Synodu Plenarnego.
16. Misyjny charakter Kościoła powszechnego w statutach II Polskiego Synodu Plenarnego.
17. Apostolstwo wiernych świeckich według wskazań polskich Synodów Plenarnych.
18. Edukacja seminaryjna według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego.
19. Życie i posługa kapłanów według II Polskiego Synodu Plenarnego.
20. Formacja osób konsekrowanych według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego.
21. Problemy emigracji w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma elementarnej wiedzy z zakresu historii źródeł kościelnego prawa polskiego.
(U) - Student nie potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródeł kościelnego prawa polskiego oraz ich wzajemnych relacji.
(K) - Student nie docenia znaczenia prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego roli w zachowywaniu porządku w wymiarze doczesnym.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane elementy z zakresu historii źródeł kościelnego prawa polskiego.
(U) - Student potrafi wskazać niektóre źródła kościelnego prawa polskiego.
(K) - Student nie do końca docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, oraz jego roli w zachowywaniu porządku w wymiarze doczesnym.

Ocena dobra
(W) - Student w większości zna aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa kanonicznego.
(U) - Student w znaczny sposób potrafi wskazać i w wyjaśnić źródła kościelnego prawa polskiego.
(K) - Student docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego roli w zachowywaniu porządku w wymiarze doczesnym.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
(U) - Student potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji.
(K) - Student docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce, red. S. Tymosz, Lublin 2001.
2. Bar J., O synodach bpa Pelczara, AK 52 (1950), s. 198-210.
3. Padacz W., Powojenne synody diecezjalne, „Nasza Przeszłość” 8 (1958), s. 329-354.
4. Zachorowski S., Studia z historii prawodawstwa kościelnego i polskiego, Kraków 1917.
.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Góralski W., Ruch synodalny w Polsce po Soborze Watykańskim II, „Roczniki Nauk Prawnych” 8 (1998), s. 239-161.
2. Wójcik W., Synody polskie w latach 1918-1968 na tle rozwoju ustawodawstwa synodalnego w Polsce, „Prawo Kanoniczne” 13 (1970), s. 127-165.
3. Pieronek T., Synody pastoralne po Soborze, „Znak” 24 (1972), s. 457-463..
4. Kałwa P., Rys historyczny prowincjonalnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej, Lublin 1939.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem