Prawo karne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Sławomir Hypś
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. - Wybór tematu pracy magisterskiej.
C 2. - Przygotowanie koncepcji pracy magisterskiej.
C 3. - Przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
Zaliczenie egzaminu z prawa karnego i postępowania karnego; uczestnictwo w proseminarium z prawa karnego (III r. ); Tylko dla studentów prawa (IV-V r.)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu metodologii przygotowania prac dyplomowych.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach i metodach przygotowania prac prawniczych.
K_W05 Zna zasady wykładni i interpretacji przepisów oraz ich prezentowania w pracach naukowych.
K_W10 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa (orzecznictwo).
K_U02 Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu metodologii pisania prac dyplomowych o charakterze prawniczym.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) w zakresie pisania prac prawniczych.
K_U07 Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące analizy norm prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego w zakresie pogłębiania wiedzy na temat metodologii pisania prac naukowych.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej w pracy naukowej.
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, konsultacja indywidualna.
Treści programowe przedmiotu
Wymogi merytoryczne, metodologiczne i formalne dotyczące pracy magisterskiej (omówienie); wybór zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy badawczej; przygotowanie pracy magisterskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie przedstawienia koncepcji pracy magisterskiej wraz ze zbiorem literatury oraz przygotowanie jednego jej rozdziału.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem