Prawo finansowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Monika Münnich
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa finansowego.
2. Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce.
3. Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego.
Wymagania wstępne
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansowego. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa finansów publicznych, prawa podatkowego oraz prawoznawstwa, prawa administracyjnego, cywilnego, a także prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
w zakresie WIEDZY Student:
1. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków w tym preferencji podatkowych, formularzy podatkowych pism procesowych, orzecznictwa K_W 10
2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych np. doradcy podatkowego K_W15.
3. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego K_W 16.
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student:
1. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej K_U04
2.Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej K_U05.
3. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej K_U06
4. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego
K_U07.
5. Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa podatkowego jak i odbiorcami spoza grona specjalistów K_U08.
6. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów podatkowych K_U09
7. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy K_U10.
8. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa finansowego K_U11
9. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne K_U 12.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student:
1. Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie K_K01,
2. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania K_K02
3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy K_K07
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma organów podatkowych,
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa finansowego. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowania planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy magisterskiej . Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu zaawansowania prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł i literatury
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uzależnione są od postępów pracy nad przygotowaniem dysertacji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
W. Wojtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2011,
A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2009;
A Gomułowicz, ,J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011,
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2010,
System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III pod red. L. Etela, Warszawa 2010.
1. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2014, C.H.Beck
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem