Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Adam Jaszcz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Bezpośredni kontakt ze zbiorami prawa, poznanie poszczególnych wydań i ich struktury, przygotowywane referaty i ich prezentacja w grupie mają przybliżyć szczegółowo to, co ogólnie jest omawiane na wykładzie. Wskazanie przyczyn, okoliczności i warunków powstawania norm prawa i ich zbiorów.
Wymagania wstępne
Bezpośredni kontakt ze zbiorami prawa (o ile to możliwe), poznanie poszczególnych wydań i ich struktury, przygotowywane referaty i ich prezentacja w grupie mają przybliżyć szczegółowo to, co ogólnie jest omawiane na wykładzie. Wskazanie przyczyn, okoliczności i warunków powstawania norm prawa i ich zbiorów oraz zapoznanie studentów z bliższym kontekstem stanowienia prawa kościelnego i jego zbiorami.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: zapoznanie studentów z bliższym kontekstem stanowienia prawa kościelnego i jego zbiorami (K_W 01); opisanie genezy i treści poszczególnych zbiorów oraz celu ich powstania (K_W 02)
UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność dostrzegania mechanizmów tworzenia prawa kościelnego i jego funkcji w rozwoju wspólnoty Kościoła (K_U 01, 03); umiejętność ukazania wzajemnych relacji pomiędzy zbiorami (K_U 01)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): uwrażliwienie na proces historycznego kształtowania prawa kanonicznego i postrzeganie prawa w jego organicznym związku z życiem społeczności kościelnej; kształtowanie postaw obowiązkowości i zachowywania prawa (K_K 01, 08)
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, dyskusja, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Dekretum Graciani
Compilationes antiquae
Decretales Gregorii IX
Liber sextus Bonifatii VIII
Constitutiones Clementinae
Extravagantes
Corpus Iuris Canonici
Prawo soborowe
Prawo papieskie
Sobór Watykański I
Codex Iuris Canonici z 1917 r.
Sobór Watykański II
Kodeks Prawa kanonicznego z 1983 r.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zbiorów prawa kanonicznego.
(U) - Student nie potrafi zakwalifikować zbiorów do poszczególnych okresów rozwoju prawa kanonicznego.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna zbiory prawa kanonicznego.
(U) - Niepoprawnie określa wartość prawną zbiorów.
(K) - Zna zasady poszukiwania źródeł prawa, ale nie potrafi ich zastosować.

Ocena dobra
(W) - Student zna większość zbiorów.
(U) - Potrafi określić relacje pomiędzy zbiorami.
(K) - Umie zorganizować warsztat pracy.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie zbiory.
(U) - Wie, jak należy je pogrupować i zaliczyć do poszczególnych okresów.
(K) - Student potrafi zorganizować własna pracę oraz zespołu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Chotkowski W., Nowo odnaleziona Nauka Dwunastu Apostołów, „Przegląd Powszechny” 5 (1885), s. 232-249; 371-384.
2. Jankowski J., Didache czyli nauka Dwunastu apostołów, Warszawa 1923.
3. Szaniawski J., Didache ton dodeka Apostolon. Nauka Dwunastu Apostołów, „Kwartalnik Teologiczny” 1 (1902), s. 76-104; 128-148; 2 (1903), s. 97-111.
4. Knapiński W., Kanony apostolskie, w: Encyklopedia Kościelna, (red.) M. Nowodworski, t. 9, Warszawa 1876, s. 494-496.
5. Labuda G., Znaczenie prawno-polityczne dokumentu Dagome Iudex, „Nasza Przeszłość” 4 (1948), s. 33-60.
6. Kurbisówna B., Dagome iudex – studium krytyczne, w: Początki Państwa Polskiego, t. 1, Poznań 1962, s. 363-423.
7. Sawicki W., Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce, Warszawa 1971, s. 77-127.
8. Silnicki T., Wpływy francuskie na polski Kościół w XI – XIII w. „Przegląd teologiczny” 7 (1926), s. 49-69.
9. Vetulani A., Z badań nad pierwotnym tekstem Dekretu Gracjana, „Collectanea Theologica” 17 (1936), s. 119-149.
10. Vetulani A., Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła, Wrocław 1955.
11. Wojtyła K., Traktat o pokucie w Dekrecie Gracjana w świetle rękopisu gdańskiego Mar. F. 275, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 4 (1957), z. 1, s. 31-71 (również w „Studia Gratiana” 7 (1959), s. 357-390).
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Strona internetowa Domus Gratiani.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem