Struktury kolegialne w Kościele partykularnym - fakultet (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studenta z organami kolegialnymi funkcjonującymi w Kościele partykularnym i kompetencjami im powierzonymi oraz sposobami ich realizacji.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: prawoznawstwo,
W2 - znajomość zagadnień z przedmiotu: normy o chrześcijanach,
W3 - zainteresowanie problematyką.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. zna terminologię prawniczą dotyczącą prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych - K2A_W01
2. zna oraz rozróżnia obligatoryjne i fakultatywne organy kolegialne funkcjonujące w Kościele partykularnym - K2A_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi wskazać źródła prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne - K2A_U01
2. potrafi wykorzystywać podstawową, dotychczas zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa w celu porządkowania i analizowania konkretnych przepisów i zastosowania pojęć występujących zarówno w prawie świeckim, jak i kanonicznym, np. organ, rada, konsultacja, koordynacja, władza wykonawcza - K2A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest świadomy poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie - K2A_K01
2. chętnie uzupełnia swoją wiedzę i udoskonala nabyte umiejętności, aby mógł zaangażować się w prace organów kolegialnych, do których włączenia pozwala mu prawo - K2A_K02
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacje multimedialne, wykorzystanie regulaminów i statutów poszczególnych organów kolegialnych w celu dokonania analizy prawno-porównawczej ich struktury, składu i kompetencji
Treści programowe przedmiotu
1. Kolegialność w pierwotnym Kościele
2. Kościół partykularny
3. Zarządzanie jednoosobowe i kolegialne
4. Synod diecezjalny
5. Kapituły kanoników
6. Diecezjalna rada ekonomiczna
7. Rada zarządzania (consilium regiminis)
8. Rada kapłańska
9. Kolegium konsultorów
10. Rada duszpasterska
11. Rada misji
12. Rada biskupia
13. Zespół proboszczów konsultorów (kan. 1742)
14. Pozakodeksowe, obligatoryjne i fakultatywne organy kolegialne istniejące w Kościele partykularnym
15. Płaszczyzny współdziałania organów kolegialnych
16. Rola organów kolegialnych w procesie decyzyjnym
17. Obowiązek konsultacji, zasięgnięcie opinii, uzyskanie zgody przed podjęciem działań władczych, akt kolegialny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminologii prawniczej dotyczącej prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych
(U) - Student nie potrafi wskazać źródeł prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne
(K) - Student nie rozumie potrzeby kształcenia się przez całe życie

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybraną terminologię prawniczą dotyczącą prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych
(U) - Student potrafi wskazać niektóre źródła prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminologii prawniczej dotyczącej prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych
(U) - Student potrafi wskazać źródła prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawniczą dotyczącą prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych
(U) - Student potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne
(K) - Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Krukowski J., Sitarz M. (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
2. Sitarz M., Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008.
3. Sitarz M., Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Literatura uzupełniająca:
1. Krukowski J., Rozkrut T. (red.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Biblos, Tarnów 2004.
2. Krukowski J., Sitarz M., Pastwa A. (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
3. Pagé R., Les Églises particulières, t. I i III, Éditions Paulines, Paris 1985.
4. Pawluk P., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. II: Lud Boży i jego nauczanie i uświęcanie, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2002.
5. Rozkrut T., Synod diecezjalny w Kościele, Biblos, Tarnów 2002.
6. Sitarz M., Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 roku i w partykularnym prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
7. Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom I, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014.
8. Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
9. Sztafrowski E., Współpracownicy biskupa diecezjalnego w pasterskim posługiwaniu, t. II, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1977.
10. Urso P., Il diritto nel ministero della Chiesa, t. II, Roma 1990.
11. Wroceński J., Rola i zadanie prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1998.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce