Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dariusz Wadowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Głównym celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu medioznawstwa, medialnej komunikacji społecznej i semiotyki dziennikarskiej niezbędnych do samodzielnego przygotowania pracy magisterskiej.
Cele szczegółowe obejmują:
C1 - Opanowanie umiejętności formułowania i konceptualizacji tematu pracy, formułowania problemów badawczych, operacjonalizacji pojęć i doboru metod badawczych
C3 - Opanowanie umiejętności doboru literatury przedmiotu oraz twórczego, krytycznego i efektywnego jej wykorzystania
C2 - Opanowanie umiejętności gromadzenia materiału badawczego, jego selekcjonowania, analizowania i prezentowania
C3 - Przyswojenie wiedzy i opanowanie umiejętności samodzielnego pisania tekstu naukowego, z zachowaniem zasad formalnych oraz związanych z prawami autorskimi i własnością intelektualną
Wymagania wstępne
Dobra znajomość zagadnień z zakresu medioznawstwa, komunikologii, genologii, semiotyki dziennikarskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student rozpoznaje i opisuje podstawowe podejścia teoretyczne z zakresu nauk o mediach i komunikacji oraz semiologii (K_W03)
2. Student charakteryzuje społeczne, kulturowe, ekonomiczne i technologiczne uwarunkowania medialnej komunikacji (społecznej, organizację i zasady funkcjonowania instytucji medialnych, społecznych i kulturowych, cechy gatunkowe i formalne komunikatów medialnych, tekstów kultury, zbiorowych i indywidualnych zachowań społecznych) (K_W08, K_W09, K_W10)
3. Student przedstawia podstawowe zasady przygotowania pracy dyplomowej obowiązujące na seminarium (K_W05)
4. Student zna główne źródła informacji (literatura przedmiotu, materiały medialne) służące analizie problemów będących przedmiotem pracy dyplomowej (K_W04)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student opracowuje plan swojej pracy dyplomowej i konsekwentnie realizuje ustalony plan (K_U04, K_U09)
2. Student przetwarza oraz interpretuje informacje o zróżnicowanym charakterze, pochodzące z wielorakich źródeł, z wykorzystaniem różnorodnych orientacji teoretycznych i metodologicznych (K_U01)
3. Student posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z przedmiotem pracy dyplomowej adekwatnie dobierając definicje pojęć (K_U03)
4. Student wypowiada się w sposób poprawny, uporządkowany, spójny i klarowny, konstruuje rozbudowane wypowiedzi pisemne i ustne popierając je rozbudowaną argumentacją z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii (K_U04)
5. Student wykorzystuje orientacje metodologiczne obszaru nauk społecznych, adekwatnie dobiera metody badawcze, konstruuje narzędzia, dobiera materiał, prezentuje wyniki badań i formułuje wnioski (K_U05, K_U06)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozwija swój warsztat badacza, w sposób krytyczny korzysta z literatury i materiału badawczego (K_K01)
2. Student respektuje i stosuje zasady etyki badań naukowych, poszanowania własności intelektualnej i praw autorskich (K_K05)
3. Student jest otwarty na dyskusję w grupie, czynnie włącza się w dyskusje, uczestniczy w procesie oceniania formatywnego pracy własnej i innych (K_K02, K_K06)
Metody dydaktyczne
Dyskusja seminaryjna
Metoda projektów
Klasyczna metoda problemowa
Prezentacja własna
Praca pisemna
Treści programowe przedmiotu
Tematyka seminarium jest ściśle związana z problematyką przygotowywanych przez uczestników prac dyplomowych

Zagadnienia ogólne:
Regulacje dotyczące procedury dyplomowania, formalne i merytoryczne zasady przygotowania pracy dyplomowej na seminarium
Kompletowanie i wykorzystywanie literatury przedmiotu
Dobór tematyki prac, formułowanie tytułu i planowanie struktury
Formułowanie celów i problemów pracy, dobór metod badawczych, projektowanie narzędzi i zbieranie materiału badawczego
Zasady prezentacji i metody analizy materiału badawczego, porządkowanie informacji, konkluzje, syntezy i wnioski
Język pracy dyplomowej (słownictwo, stylistyka), argumentowanie, dowodzenie, uzasadnianie
Etyka badań naukowych, zachowywanie praw własności intelektualnej i praw autorskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia:
1 semestru: obecność na zajęciach (80%), aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych, terminowe przygotowywanie prezentacji, sformułowanie tematu pracy, przygotowanie bibliografii podstawowej
2 semestru: obecność na zajęciach (80%), aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych, terminowe przygotowywanie prezentacji, opracowanie i oddanie planu pracy oraz I rozdziału
3 semestru: obecność na zajęciach (80%), aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych, terminowe prezentowanie i oddawanie kolejnych rozdziałów pracy
4 semestru: obecność na zajęciach (80%), aktywny udział w dyskusjach seminaryjnych, przygotowanie i oddanie całości pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009
Wójcik K., Piszę akademicką pracę dyplomową, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011
Zenderowski R., Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem