Metodyka rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinie - sposoby interwencji i plan pracy z rodziną (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Parzyszek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/10
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- zapoznanie się ze zjawiskami sytuacji kryzysowych w rodzinie
C2 - kształtowanie umiejętności planowania interwencji i planu pracy z rodziną
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W28 zna terminologię używaną w psychoprofilaktyce oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
K_W34 ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji pomocowych i terapeutycznych, o charakterze społecznym, wyznaniowym i państwowym, dysponuje wiedzą pogłębioną w wybranych zakresach specjalnościowych
K_W11 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych i teologicznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych), podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.

K_W16 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
K_U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.
K_U10 Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.
K_U15 Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych programów i rozwiązań technologicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Metody dydaktyczne
metoda aktywizująca, elementy wykładu, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Definicje przemocy w rodzinie
2. Formy przemocy
3. Fazy przemocy
4. Najważniejsze działania podejmowane w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie
5. Rodzaje pomocy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
student nie uczestniczył w zajęciach lub uczestniczył w nich sporadycznie, nie opanował podstawowych wiadomości
Ocena dostateczna
student regularnie lecz biernie uczestniczył w zajęciach, odtwarza podstawowe wiadomości z zakresu tresci przedmiotu
Ocena dobra
student regularnie uczestniczył w zajeciach przynajmniej kilkakrotnie zabierając głos, realizował wyznaczone działania ze zrozumieniem wiadomości z zakresu treści przedmiotu
Ocena bardzo dobra
student regularnie uczestniczył w zajęciach, regularnie zabierał głos w dyskusji, realizował powirzone działania, zna wiadomości z zakresu treści przedmiotu oraz potrafi wskazać ich teiretyczne źródła i praktyczne konsekwencje
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Pospiszyl J. Przemoc w rodzinie, Warszawa 1999
Jaszczak-Kuźminska D.,Michalska K., Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, Warszawa 2010
I. Pospiszyl, Razem przeciw przemocy, Warszawa 1999
literatura uzupełniajaca
Martin H., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę