Zadania i uprawnienia asystenta rodziny (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Parzyszek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/10
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie zadań i uprawnień asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z czerwca 2011 roku
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań ilościowych i jakościowych stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).
K_W06 Ma pogłębioną wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, kulturowym jak i psychologicznym, społecznym, antropologicznym i religijnym.
K_W07 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych, kulturowych uwarunkowaniach i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych i teorii oddziaływań międzyludzkich.
K_W58 Ma uporządkowaną wiedzę na temat celów, zadań, podstaw funkcjonowania rodziny

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
K_U05 Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów i praktyk, różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.
K_U47 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu specjalności, rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, twórczo animować prace nad swoim rozwojem i innych uczestników procesu edukacyjno-wychowawczego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
K_K02 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę, preK_K05 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą edukacyjną; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.zentuje postawę pedagogicznej odpowiedzialności.
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
1. Omówienie zadań asystenta rodziny z art. 15.1 Ustawy z dnia 09. czerwca 2011
2. Omówienie uprawnień asystenta rodziny z art. 16.1 Ustawy z dnia 09. czerwca 2011
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Student nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu treści przedmiotu
Ocena dostateczna
student odtwarza podstawowe wiadomości z zakresu treści przedmiotu
ocena dobra
Student przytacza ze zrozumieniem wiadomości z zakresu treści przedmiotu
Ocena bardzo dobra
Student przytacza ze zrozumieniem wiadomości z zakresu treści przedmiotu oraz potrafi wskazać ich teoretyczne źródła
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Krasiejko I., (2011), Rola asystenta rodziny, w: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin, Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Akapit, Toruń.
Malinowski J.A., (2011), Role, funkcje i zadania asystenta rodzinnego, w: A. Żukiewicz (red.), Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Impuls, Kraków.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin