Pedagogizacja rodziców (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Parzyszek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zdobycie wiedzy z zakresu wybranych elementów pedagogizacji rodziców
C2 - kultura pedagogiczna rodziców
C3 - przekazanie wiedzy koniecznej dla rodziców do dobrego wychowania dziecka
Wymagania wstępne
W1 - podstawowe wiadomości z pedagogiki rodziny
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, ich uwarunkowaniach kulturowych i o rządzących nimi prawidłowościach; posiada także wiedzę o nieprawidłowościach rozwoju i funkcjonowania człowieka w poszczególnych okresach rozwojowych; zna etiologię zaburzeń rozwoju i/lub funkcjonowania w życiu społecznym
K_W44 ma wiedzę z zakresu rozwoju człowieka, etiologii postaw trudnych wychowawczo i związanych z demoralizacją i ich poszczególnych wymiarów w aspektach: społecznym, biologicznym, społecznym, psychologicznych i prawnym;
K_W48 posiada wiedzę na temat zagadnień związanych z wczesnym wspomaganiem osób zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, terapią oraz metodykami nauczania i wychowania;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne i prognozować przebieg i skutki planowanych działań
K_U13 potrafi pracować w zespołach pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i kierowaniem zespołami oraz podejmowaniem działań profesjonalnych
K_U41 posiada umiejętność dostosowania procesów wychowania, uczenia i nauczania do poszczególnych obszarów dysfunkcji - w różnych placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K11 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji
K_K12 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i wykonuje różne działania pedagogiczne
Metody dydaktyczne
Pogadanka
Praca w grupach
Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Proces pedagogizacji rodziców
2. Znajomość psychologii dziecka - jego zainteresowań, potrzeb, temperamentu
3. Znajomość psychologii rodziców: jedność, spójność, trwałość
4. Świadomość wychowawcza rodziców
5. Wychowanie - wzory, modele, środki, zasady
6. Metody wychowania rodziców
7. Poradnie dla rodziców- świadczone usługi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocenia niedostateczna - student nie uczestniczył w zajęciach lub uczestniczył sporadycznie; nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu treści przedmiotu
Ocena dostateczna - student regularnie lecz biernie uczestniczył w zajęciach,; odtwarza podstawowe wiadomości z treści przedmiotu
Ocena dobra - student regularnie uczestniczył w zajęciach kilkakrotnie zabierając głos w dyskusji oraz realizował powierzone mu zadania
Ocena bardzo dobra - student regularnie uczestniczył w zajęciach, zabierał głos w dyskusji oraz realizował powierzone mu zadania, wykazywał zainteresowanie dodatkowymi zadaniami i czynnościami
Literatura podstawowa i uzupełniająca
H. Cudak, Rola ośrodków nieszkolnych w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, Kielce 1997.
H. Cudak, Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców, \"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze\" 1986 nr 3, s. 130-133.
M. Grochociński, Kultura pedagogiczna rodziców, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, Warszawa 1986, s. 299-348.
J. Izdebska, Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, \"Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku\", 1985, t. XVII, s. 87-95.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę