Rachunkowość komputerowa (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Pankiewicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zaznajomienie studentów z technologią informatyczną stosowaną w systemach przeznaczonych dla rachunkowości na przykładzie systemu Symfonia firmy Sage sp. z o.o. oraz wykształcenie umiejętności określenia podstawowych potrzeb rachunkowości względem systemu informatycznego.
C2. Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności pracy w systemie informatycznym do prowadzenia ksiąg rachunkowych Symfonia moduł Finansowo-Księgowy.
C3. Nabycie umiejętności samodzielnego realizowania zadań oraz wykształcenie odpowiednich zachowań w ramach pracy zespołowej w systemie informacyjnym rachunkowości.
Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień z zakresu Podstaw rachunkowości i Rachunkowości finansowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna pojęcie, cechy oraz moduły (obszary) systemu informatycznego w przedsiębiorstwie. Posiada wiedzę o systemie informatycznym rachunkowości. Ma wiedzę na temat aspektów prawnych związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Wie jak przebiega cykl rachunkowości w programie finansowo-księgowym. Zna zasady funkcjonowania programu Symfonia moduł Finanse i Księgowość.
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi zdefiniować pojęcie systemu informatycznego rachunkowości oraz określić jego cechy i funkcje. Potrafi obsługiwać program Symfonia moduł Finanse i Księgowość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przygotowania niezbędnych raportów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie konieczność przestrzegania norm, standardów i przepisów prawa regulujących funkcjonowanie systemu informatycznego rachunkowości. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej.
Metody dydaktyczne
Instruktaż z wykorzystaniem komputera i rzutnika multimedialnego
Indywidualna praca studenta z możliwością ingerencji przez prowadzącego
Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Systemy informatyczne w rachunkowości 1 godz.
2. Program Symfonia moduł Finanse i Księgowość 1 godz.
3. Zakładanie nowej firmy, ustawienia administracyjne i merytoryczne 1 godz.
4. Modyfikacja wygenerowanego planu kont, bilansu oraz rachunku zysku i strat 2 godz.
5. Kartoteki systemowe, zakładanie własnych słowników 2 godz.
6. Wprowadzanie i modyfikacja bilansu otwarcia 1 godz.
7. Księgowanie dokumentów 4 godz.
8. Obsługa rozrachunków 1 godz.
9. Obsługa Rejestrów VAT 1 godz.
10. Wykorzystanie wbudowanych raportów, zestawień 1 godz.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena ndst.
Student nie potrafi obsługiwać programu finansowo-księgowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przygotowania niezbędnych raportów.
Student nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy w projektowaniu systemu finansowo-księgowego w organizacji, w tym niezbędnej dokumentacji takiego systemu, uwzględniając prawidłowo aspekty prawne i ekonomiczne jej funkcjonowania
Ocena dst.
Student potrafi obsługiwać program finansowo-księgowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przygotowania niezbędnych raportów, przy czym robi pewne błędy.
Student potrafi z pewnymi błędami wykorzystać nabytą wiedzę w projektowaniu systemu finansowo-księgowego w organizacji, w tym niezbędnej dokumentacji takiego systemu, uwzględniając prawidłowo aspekty prawne i ekonomiczne jej funkcjonowania
Ocena db.
Student potrafi prawie bezbłędnie obsługiwać programu finansowo-księgowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przygotowania niezbędnych raportów.
Student potrafi prawie bezbłędnie wykorzystać nabytą wiedzę w projektowaniu systemu finansowo-księgowego w organizacji, w tym niezbędnej dokumentacji takiego systemu, uwzględniając prawidłowo aspekty prawne i ekonomiczne jej funkcjonowania
Ocena bdb.
Student potrafi obsługiwać programu finansowo-księgowego w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przygotowania niezbędnych raportów.
Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w projektowaniu systemu finansowo-księgowego w organizacji, w tym niezbędnej dokumentacji takiego systemu, uwzględniając prawidłowo aspekty prawne i ekonomiczne jej funkcjonowania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Podręcznik użytkownika Symfonia moduł Finanse i Księgowość
2. M. Chomuszko, Księgowość komputerowa. Praca z programem Symfonia Fk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
3. Z. Luty, M. Biernacki, A. Kasperowicz, A. Mazur, Rachunkowość komputerowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Literatura uzupełniająca:
M. Andrzejewski, K. Jonas, P. Młodkowski, Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2004
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-19wtorekC-421 10:50 - 12:30
2020-06-09wtorekC-421 10:50 - 12:30